Giáo án lớp 2 - Tuần 18

I. MỤC TIÊU:

- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học: tốc độ khoảng 60 tiếng/ phút. Trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; Thuộc 2 đoạn thơ đã học ở học kì I.

- Nghe- viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng qui định bài chính tả: tốc độ khoảng

60 chữ /15 phút; không mắc quá 5 lỗi trong bài.

- Đối với HS khá giỏi thì yêu cầu tốc độ đọc, viết cao hơn ( trên 60 tiếng/ p, 60 chữ/ 15p)

- Tìm được những hình ảnh so sánh trong câu văn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Phiếu viết tên các bài tập đọc đã học

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc16 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1322 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 - Tuần 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i 4: 
- HS làm việc cá nhân.
- Nhận xét.
3, Củng cố - dặn dò:
- Nêu quy tắc tính chu vi hình vuông?
- Dặn hs chuẩn bị bài sau: Luyện tập.
3-4 hs đọc quý tắc tính chu vi hình chữ nhật
- Quan sát hình vuông, đóc tên hình vuông.
- Nêu cách tính : 3 + 3 + 3 + 3 = 12 ( cm )
- HS nêu cách tính khác :
3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 4 = 12
- HS nhận xét : chu vi hình vuông bằng số đo 1 cạnh nhân với 4
- 1 số hs nhắc lại quy tắc tính chu vi hình vuông.
- HS nêu yêu cầu.
- hs làm việc cá nhân.
- HS nêu miệng kết quả bài tập 1.
- Nhận xét, chữa bài.
- HS nêu yêu cầu.
- HS nhận xét : Độ dài đoạn dây thép chính là chu vi hình vuông định quấn.
- HS nêu bài giải:
 Độ dài đoạn dây thép là: 
 10 x 4 = 40 ( cm )
 Đáp số : 40 cm.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- Nhận xét về đắc điểm của hình chữ nhật.
- HS trình bày bài giải:
 Chiều dài hình chữ nhật là :
 20 x 3 = 60 ( cm )
 Chu vi hình chữ nhật là: 
 ( 60 + 20 ) x 2 = 160 ( cm )
 Đáp số : 160 cm.
- Hs nhận xét, nêu cách khác.
- HS đo độ dài cạnh hình vuông: 3 cm
- HS tính chu vi hình vuông có cạnh 3 cm.
- 3-4 hs nêu quy tắc tính chu vi hình vuông.
- Ghi nhớ nội dung chuẩn bị bài mới.
TIẾT 3 CHÍNH TẢ
TIẾT 35: ÔN TẬP HỌC KÌ I ( Tiết 3)
I. MỤC TIÊU:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học: tốc độ khoảng 60 tiếng/ phút. Trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; Thuộc 2 đoạn thơ đã học ở học kì I.
- Điền đúng nội dung vào giấy mời theo mẫu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Phiếu viết tên các bài tập đọc đã học 
- Bảo phô tô mẫu giấy mời ( mỗi em 1 bản)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1, Ôn tập: Tập đọc: 
- Tổ chức cho HS ôn tập Tập đọc –HTL như tiết 1.
- Kiểm tra lấy điểm 1 số em.
2, Bài tập 2: 
- HD hs chú ý: 
+ Mỗi em đều đóng vai lớp trưởng để viết giấy mời cô hiệu trởng.
+ Để giấy mời đúng nghi thức, em phải điền vào giấy mời những lời lẽ trân trọng, nhắn gọn, ghi rõ ngày giờ, địa điểm.
- 1 số hs đọc bài viết.
- Nhận xét.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Dặn hs ghi nhớ mẫu giấy mời để thực hành viết khi cần thiết.
- HS ôn lại các bài Tập đọc- HTL đã học.
- HS đọc bài cá nhân.
- Đọc yêu cầu bài tập.
- Đọc thầm mẫu giấy mời, nghe hướng dẫn cách viết.
- 1- 2 hs điền miệng.
- hs thực hiện cá nhân
Giấy mời.
Kính gửi: Cô hiệu trưởng trường TH....
Lớp: 3A trân trọng kính mời cô
Tới dự: Buổi liên hoan chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Vào hồi: 8 giờ ngày 20 tháng11năm 2011
Tại: Phòng học lớp 3A
Chúng em rất mong được đón cô.
 Ngày 17 tháng11 năm 2011
 TM lớp
 Lớp trưởng
- HS ghi nhớ nội dung giấy mời.
TIẾT 4 ĐẠO ĐỨC
TIẾT 18: THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI KỲ I 
I, MỤC TIÊU:
- Giúp hs củng cố những kiến thức về các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học trong học kì I.
- Thực hành các kĩ năng đạo đức đã học trong học kì I.
II, TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN:
- Nội dung các bài đạo đức đã học trong học kì I.
- Phiếu bài tập cho hs.
III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1, Giới thiệu bài.
2, Hướng dẫn thực hành:
2.1, Tổ chức cho hs thực hành thông qua phiếu học tập:
	PHIẾU THỰC HÀNH
Em h·y chän ý ®óng nhÊt viÕt vµo bµi kiÓm tra.
a, Th¨m hái, an ñi khi b¹n cã chuyÖn buån.
b, §éng viªn, gióp ®ì khi b¹n bÞ ®iÓm kÐm.
c, ChÞu khã häc bµi, lµm bµi tËp.
d, L­êi häc bµi, Ýt lµm bµi tËp.
e, KÕt b¹n víi c¸c b¹n bÞ khuyÕt ®iÓm.
g, Ghen tøc khi thÊy b¹n häc giái h¬n m×nh.
h, V× mçi ng­êi tù lµm lÊy viÖc cña m×nh nªn kh«ng cÇn gióp ®ì ng­êi kh¸c.
i, ¤ng bÞ ®au m¾t, Thuý ®äc b¸o gióp «ng.
k, §­îc b¸c hµng xãm cho qu¶ t¸o ngon, Phong cÊt ®i ®Ó dµnh cho em cïng ¨n.
m, Buæi tr­a c¶ nhµ ®ang ngñ, anh em TuÊn vÉn n« ®ïa Çm Ü.
2.2, NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh cña hs.
- Tæ chøc cho hs nªu kÕt qu¶ thùc hµnh th«ng qua phiÕu häc tËp.
- NhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng:
- Chän c¸c ý ®óng: a, b, c, e, i, k.
3, Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
- NhËn xÐt ý thøc häc tËp cña hs.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
TIẾT 5 THỦ CÔNG 
TIẾT 18: CẮT DÁN CHỮ VUI VẺ 
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ.
- Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Các chữ dán tương đối phẳng, cân đối.
- Với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Các chữ dán phẳng, cân đối.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh quy trình kỹ thuật. Chữ VUI VẺ mẫu đủ lớn để hs quan sát.
- Thước kẻ, keo, giấy, kéo.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1, Thực hành cắt, dán chữ VUI VẺ
- Kiểm tra hs kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ
- Y/c hs nêu lại các bước kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ
- NhËn xÐt vµ nh¾c l¹i quy tr×nh kÎ, c¾t, d¸n ch÷
- Tæ chøc cho hs thùc hµnh.
- Theo dâi, uÊn n¾n.
- Tæ chøc tr­ng bµy s¶n phÈm.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
2. NhËn xÐt- dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- C«ng bè kÕt qu¶ ®¸nh gi¸.
- Nh¾c l¹i quy tr×nh kÎ, c¾t, d¸n ch÷ 
VUI VÎ
- Thùc hµnh kÎ, c¾t, d¸n ch÷.
- Tr­ng bµy s¶n phÈm.
- NhËn xÐt.
Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2012
TIẾT 1 MĨ THUẬT
TIẾT 18: VẼ THEO MẪU: VẼ LỌ HOA
I. MỤC TIÊU:
- Nhận biết được đặc điểm, hình dáng một số lọ hoa.
- Biết cách vẽ, vẽ được lọ hoa và trang trí theo ý thích.
- HS káh giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.
II. CHUẨN BỊ: 
T : Sưu tầm tranh ảnh về một số lọ hoa có kiểu dáng và chất liệu khác nhau.
- Hình gợi ý cách vẽ. Một số bài vẽ của hs năm trước.
H: - Vở tập vẽ, bút chì, bút màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Giới thiệu bài.
2. Dạy bài mới.
2.1. HĐ 1: Quan sát, nhận xét
- T giới thiệu 1 số kiểu dáng lọ hoa để hs quan sát, nhận biết:
+ Hình dáng.
- Quan sát mẫu một số lọ hoa, nhận xét về màu sắc, hoạ tiết, hình dáng của từng lọ hoa ( khác nhau )
+ Trang trí: Hoạ tiết, màu sắc.
+ Chất liệu.
2.2, HĐ 2: Cách vẽ lọ hoa 
- T trưng bày mẫu lọ hoa ở các vị trí khác nhau, y/c hs vẽ theo nhóm
- Gợi ý cho hs cách vẽ ( Quan sát 
hình 3 - hình gợi ý cách vẽ)
- Nhắc hs cách vẽ
+ Phác hoạ khung hình lọ hoa.
+ Phác nét tỷ lệ các bộ phận.
+ Vẽ nét chính.
+ Vẽ chi tiết
+ Gợi ý cách trang trí màu ( trang trí như mẫu hoặc trang trí theo ý thích )
2.3. HĐ 3: Thực hành vẽ tranh
- Nhắc hs vẽ trên giấy khổ A4
2.4. HĐ 4: Nhận xét, đánh giá.
- HD hs nhận xét cách thể hiện nội dung, bố cục, hình dáng, màu sắc
3, Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn hs về nhà chuẩn bị bài sau
- Quan sát hình gợi ý cách vẽ.
- Quan sát mẫu vẽ, nhắc lại các bước vẽ.
- Thực hành vẽ và trang trí màu.
- Trưng bày sản phẩm, nhận xét, đánh giá.
TIẾT 2 TẬP ĐỌC
TIẾT 54: ÔN TẬP HỌC KÌ I (tiết 4)
I. MỤC TIÊU:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học: tốc độ khoảng 60 tiếng/ phút. Trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; Thuộc 2 đoạn thơ đã học ở học kì I.
- Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào ô trống trong đoạn văn. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Phiếu viết tên các bài tập đọc đã học 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1, Ôn tập: Tập đọc: 
- Tổ chức cho HS ôn tập như tiết 1.
- Kiểm tra lấy điểm 1 số HS.
2, Bài tập 2: 
- Gọi hs đọc yêu cầu của bài.
- Gọi hs đọc phần chú giải.
- Yêu cầu tự làm bài.
- GV chốt lại bài đúng.
3. Củng cố – dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Dặn hs về nhà ôn bài.
- HS ôn lại các bài Tập đọc- HTL đã học.
- HS đọc bài cá nhân.
- Đọc yêu cầu bài tập.
- Đọc phần chú giải.
- HS làm bài vào vở.
- HS đọc bài làm trước lớp.
TIẾT 3 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TIẾT 18: ÔN TẬP HỌC KÌ I (Tiết 5)
I. MỤC TIÊU:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học: tốc độ khoảng 60 tiếng/ phút. Trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; Thuộc 2 đoạn thơ đã học ở học kì I.
- Bước đầu viết lại được Đơn xin cấp lại thể đọc sách.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Tờ giấy to viết nội dung bài tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ôn tập: Tập đọc.
- Tổ chức cho HS ôn tập như tiết 1.
- Kiểm tra lấy điểm 1 số HS.
2, Bài tập 2:
- HS nêu yêu cầu.
- Tổ chức cho HS làm bài thi theo nhóm.
- GV nhận xét, bổ sung.
3, Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- HS ôn lại các bài Tập đọc- HTL đã học.
- HS đọc bài cá nhân.
- Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết lại một lá đơn đề nghị thư viện trường cấp lại thẻ cho em.
- HS làm bài thi theo nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Về nhà ôn lại các bài Tập đọc- HTL đã học
TIẾT 4 TOÁN
TIẾT 88: LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU: 
- Biết tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông qua việc giải toán có nội dung hình học.
- HS làm được các bài tập 1a,2,3,4.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Hướng dẫn luyện tập
Bài 1: Tính
- HD hs thực hiện cá nhân tính chu vi các hình chữ nhật với số đo chiều dài và chiều rộng cho trước.
- Nhận xét.
Bài 2: 
- HD hs tính chu vi hình vuông ra cm rồi đổi thành m.
Bài 3: 
- HD hs suy luận: từ quy tắc tính chu vi hình vuông bằng 1 cạnh nhân 4 do đó 1 cạnh bằng chu vi chia 4
- Nhận xét.
Bài 4: 
- T giải thích: chiều dài cộng chiều rộng của hình chữ nhật là nửa chu vi hình chữ nhật.
- HD nhận xét, đánh giá.
3. Củng cố – dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- 2 hs nêu quy tắc tính chu vi hình chữ nhật.
- Đọc yêu cầu bài tập
a, Chu vi hình chữ nhật là:
( 30 + 20 ) x 2 = 100 ( m )
	Đáp số: 100m.
- Đọc yêu cầu bài tập:
 Bài giải:
Chu vi của khung bức tranh hình vuông là: 50 x 4 = 200 (cm)
 Đổi 200 cm = 2 m.
 Đáp số: 2 m.
- Nêu cách tính ngược với bài 2.
 Bài giải:
 Độ dài cạnh hình vuông là:
 24 : 4 = 6 ( cm )
 Đáp số: 6 cm.
- Đọc yêu cầu:
Bài giải:
Chiều dài hình chữ nhật là:
60 - 20 = 40 ( cm )
Đáp số: 40 cm.
Thứ năm ngày 27 tháng 12 năm 2012 
TIẾT 1 THỂ DỤC
BÀI 36: SƠ KẾT KỲ I - TRÒ CHƠI “ ĐUA NGỰA”
I. MỤC TIÊU:
- Sơ kết học kỳ I. Y/c hệ thống được những kiển thức, kỹ năng đã học trong học kỳ, những khuyết điểm trong học tập từ đó cố gắng luyện tập tốt hơn nữa.
- Chơi trò chơi “ Đua ngựa``”. y/c biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
- Đia điểm: Sân trờng vệ sinh sạch sẽ.
- Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ sẵn vạch cho trò chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức.
A. Phần mở đầu.
a, Nhận lớp: Phổ biến nội dung- yêu cầu tiết học.
b, Khởi động.
- Chạy chậm 1 vòng xung quanh sân trường.
- Trò chơi “ Kết bạn” 
- Thực hiện bài thể dục phát triển chung.
A. Phần cơ bản.
a, Sơ kết học kỳ I
b, 

File đính kèm:

  • docTuan 18.doc
Giáo án liên quan