Giáo án lớp 1 - Tuần 20, 83

I. Mục tiêu:

- Học sinh đọc đươc các vần, từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 77 đến bài 83.

- Viết được các dòng, vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 77 đến bài 83.

- Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh chuyện kể: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng.

- HS khá giỏi kể được 2 – 4 đoạn truyện theo tranh.

II. Đồ dùng dạy học:

- Phấn màu.

 

doc2 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1162 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 - Tuần 20, 83, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thø t­ ngµy 23 th¸ng 1 n¨m 2013
Häc vÇn : bµi 83 : «n tËp
I. Môc tiªu:
- Häc sinh ®äc ®­¬c c¸c vÇn, tõ ng÷ vµ c©u øng dông tõ bµi 77 ®Õn bµi 83.
- ViÕt ®­îc c¸c dßng, vÇn, tõ ng÷ øng dông tõ bµi 77 ®Õn bµi 83.
- Nghe hiÓu vµ kÓ l¹i mét ®o¹n truyÖn theo tranh chuyÖn kÓ: Anh chµng ngèc vµ con ngçng vµng.
- HS kh¸ giái kÓ ®­îc 2 – 4 ®o¹n truyÖn theo tranh.
II. §å dïng d¹y häc:
- PhÊn mµu.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: tiÕt 1
Thêi gian
Néi dung - 
kiÕn thøc c¬ b¶n
Ph­¬ng ph¸p - h×nh thøc tæ chøc d¹y häc
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
5’
1’
12’
5’
9’
8’
10’
5’
8’
5’
8’
3’
1’
1. KiÓm tra bµi cò
2.Bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi
b. «n tËp
NghØ
c. LuyÖn ®äc tõ øng dông.
d. ViÕt tõ øng dông
* LuyÖn §äc
NghØ
*TËp viÕt
*§äcbµi trong SGK
KÓ chuyÖn.
3.Cñng cè
4.DÆn dß 
Gäi 3 häc sinh ®äc SGK vµ ph©n tÝch tiÕng bÊt k×
ViÕt: ¸ch, ich, tê lÞch, con Õch, vui thÝch.
NhËn xÐt ®¸nh gi¸.
- GV treo b¶ng «n phÇn vÇn trong SGK.
- GV ®äc vÇn.
- Cho HS lªn ghÐp ©m ë hµng däc víi ©m ë hµng ngan ®Ó t¹o thµnh vÊn.
- Gäi HS ®äc c¸c vÇn võa ghÐp ®­îc (theo thø tõ, bÊt kú vµ ph©n tÝch vÇn bÊt kú).
- Gäi HS so s¸nh mét sè vÇn mµ HS hay nhÇm lÉn.
- Gäi ®äc toµn bµi.
- C¸c vÇn «n h«m nay cã ®iÓm g× gièng nhau?
- VÇn nµo cã ©m ®«i ? 
Trß ch¬i gi÷a tiÕt
- §äc tõ øng dông:
GV viÕt 3 tõ øng dông: 
th¸c n­íc, chóc mõng, Ých lîi.
+ GV viÕt mÉu ch÷ vµ hd quy tr×nh viÕt.
- NhËn xÐt ch÷ viÕt cña HS.
- GV khen mét sè em viÕt ®óng vµ ®Ñp
TiÕt 2
- GV gäi HS ®äc l¹i phÇn bµi ë tiÕt 1.
+ C©u øng dông: 
Cho HS quan s¸t tranh -> bµi th¬ øng dông:
- T×m tiÕng trong bµi cã vÇn võa «n; tr­íc, b­íc, l¹c.
- Gäi ®äc tõ vµ ph©n tÝch tiÕng.
- Gäi däc c¶ bµi th¬.
- Gäi HS ®äc néi dung bµi viÕt.
- GV viÕt mÉu vµ h­íng dÉn quy tr×nh viÕt.
- Gäi mét em nh¾c l¹i t­ thÕ ngåi viÕt.
- Cho HS viÕt tõng dßng vµo vë.
- GV ®äc mÉu.
- Cho HS ®äc thÇm, c¸ nh©n, ®ång thanh.
- Gäi 1 HS ®äc tªn c©u truyÖn: “Anh chµng ngèc vµ con ngçng vµng.”
- GV kÓ lÇn 1.
- KÓ lÇn 2 cã kÌm tranh minh häa.
- Cho HS th¶o luËn nhãm, kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh.
- Gäi ®¹i diÖm nhãm lªn kÓ thi.
- Gäi 1 HS kÓ toµn bé c©u truyÖn.
* ý nghÜa c©u chuyÖn nµy nh­ thÕ nµo?
- GV chèt ý: nhê sèng tèt bông ngèc ®· gÆp nhiÒu tèt ®Ñp, ®­îc lÊy c«ng chóa lµm vî.
- T×m tõ cã vÇn võa «n.
- VÒ häc bµi, ®äc c¶ bµi 84
3 häc sinh ®äc bµi
ViÕt b¶ng con
- HS quan s¸t vµ ghÐp vÇn.
- HS ®äc bµi.
- HS kh¸ tr¶ lêi.
- HS tr¶ lêi, luyÖn ®äc.
- Gäi HS ®äc tõ, ph©n tÝch tiÕng.
- HS luyÖn viÕt vµo b¶ng con.
- HS l¾ng nghe vµ viÕt bµi vµo b¶ng.
- HS ®äc c¸ nh©n, nhãm, ®ång thanh.
- L¾ng nghe vµ viÕt bµi vµo vë.
- HS th¶o luËn nhãm.
- HS kh¸ giái kÓ
- Yªu quý nh÷ng g× mµ m×nh lµm ra.
- HS thi ®ua t×m tõ, nãi c©u cã tõ võa t×m ®­îc.

File đính kèm:

  • docbai 83.doc
Giáo án liên quan