Giáo án điện tử Lớp 3 - Tuần 2 - Cao Thị Liên

Tiết1:Thể dục:

BÀI 3: ÔN ĐI ĐỀU – TRÒ CHƠI KẾT BẠN.

I. MỤC TIÊU:

- Bước đầu biết cách đi 1-4 hàng dọc theo nhịp ( nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), biết dóng hàng cho thẳng trong khi đi.

- Biết cách đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy.

-Bước đầu biết biết cách chơi và tham gia được trò chơi: Tìm người chỉ huy.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC :

A. Hoạt động cơ bản

Tập hợp lớp, ổn định tổ chức, phổ biến nội dung bài học.

- HS điểm số báo cáo

- Khởi động tại chỗ

- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc.

 

doc55 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 22/02/2022 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án điện tử Lớp 3 - Tuần 2 - Cao Thị Liên, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 theo nhãm
- Theo doõi gióp ®ì c¸c nhãm.
3. Cuûng coá – daën doø
- Yeâu caàu neâu laïi caùc böôùc thöïc hieän.
- Nhaän xeùt chung giôø hoïc.
- Daën HS.
- Ñeå duïng cuï hoïc leân baøn.
-
 Nhaéc laïi teân baøi.
- Quan sat maãu.
- Quan saùt.
- 1hs leân baûng thöïc hieän, lôùp nhaän xeùt.
- Quan saùt.
- HS t¹o thµnh nhãm bèn tiÕn hµnh gÊp tµu thuû, bæ sung cho nhau.
- Thöïc haønh gaáp treân giaáy maøu.
- C¸c nhãm tröng baøy saûn phaåm.
-2HS neâu.
- Chuaån bò duïng cuï cho giôø sau.
Thø T­, ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012
Buæi s¸ng : D¹y ch­¬ng tr×nh s¸ng thø Ba tuÇn 2
TiÕt 1: mÜ thuËt
 Bài : vẽ trang trí
 Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm
I. Mục tiêu:
- Học sinh tìm hiểu cách trang trí đường diềm đơn giản.
- Vẽ tiếp được hoạ tiết và vẽ màu đường diềm.
- Học sinh thấy được vẻ đẹp của các đồ vật có trang trí đường diềm.
II. Chuẩn bị:
- Bài mẫu đường diềm
- Ba đồ vật có trang trí đường diềm.
- Bài vẽ học sinh năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Giới thiệu bài: Dùng các đồ vật đã chuẩn bị cho học sinh quan sát và giới thiệu với các em để các em nhận ra đồ vật có trang trí đường diềm sẽ đẹp hơn.
Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét.
Cho học sinh xem 2 mẫu đường diềm (một cái đã hoàn chỉnh, một cái chưa hoàn chỉnh) và đặt câu hỏi:
- Em có nhận xét gì về 2 đường diềm này ?
- Có những hoạ tiết nào ở đường diềm ?
- Các hoạ tiết được sắp xếp như thế nào ?
- Đường diềm chưa hoàn chỉnh còn thiếu hoạ tiết gì ?
- Những màu sắc nào được vẽ trên đường diềm ?
HS trả lời theo cảm nhận riêng, giáo viên bổ sung nếu thấy chưa chính xác.
Hoạt động 2: Cách vẽ hoạ tiết:Yêu cầu quan sát hình vẽ ở vở tập vẽ 3. Chỉ ra cho học sinh thấy những hoạ tiết đã có và vẽ tiếp
Phác trục để vẽ hoạ tiết cho đều và cân đối
- Khi vẽ cần phác nét nhẹ trước để có thể tẩy sửa (GV vẽ minh hoạ)
ở đường diềm có 2 nhóm hoạ tiết được vẽ cách đều nhau và xen kẽ, em vẽ hoạ tiết theo đúng quy luật
- Chọn màu theo ý thích, có thể dùng 3- 4 màu. Các hoạ tiết giống nhau cố gắng vẽ bằng nhau và cùng màu cùng độ đậm nhạt.
Nên vẽ màu nền và không nhem ra ngoài.
Hoạt động 3: Thực hành:
GV cho HS quan sát bài của anh chị khoá trước.
Bài thực hành là vẽ tiếp hoạ tiết vào đường diềm ở vở tập vẽ 3.
Nhắc nhở hs vẽ cân đối, đều
Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá.
- Chọn một số bài yêu cầu học sinh nhận xét, giáo viên bổ sung
Nhắc nhở chuẩn bị bài sau.
 Tieát 2: tËp ®äc 
Bµi: C« gi¸o tÝ hon
I. Mục tiêu:
- BiÕt ng¾t nghØ h¬i hîp lÝ sau dÊu chÊm, dÊu ph¶y vµ gi÷a c¸c côm tõ.
- HiÓu néi dung: T¶ trß ch¬i líp häc rÊt ngé nghÜnh cña c¸c b¹n nhá, béc lé t×nh c¶m 
yªu quý c« gi¸o vµ m¬ ­íc trë thµnh c« gi¸o.
II. §å dïng d¹y häc:
- Tranh minh ho¹ trong s¸ch gi¸o khoa.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
 Giaùo vieân
Hoïc sinh
1. Kieåm tra baøi cuõ. 
- Gäi häc sinh ®äc thuéc lßng bµo th¬ Hai bµn tay em vµ tr¶ lêi c©u hái
 - Ñaùnh giaù cho ñieåm.
2. Baøi môùi.
2.1 Giôùi thieäu baøi
- Tuæi th¬ chóng ta cã rÊt nhiÒu trß ch¬i bæ Ých, h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu trß ch¬i lµm c« gi¸o cña c¸c b¹n nhá nhÐ.
2.2 Luyeän ñoïc 
+ Ñoïc maãubaøi: Giäng vui thong th¶, nhÑ nhµng.
- Cho häc sinh quan s¸t tranh minh ho¹.
+ §äc nèi tiÕp c©u:
- Ghi töø tieáng HS ñoïc sai.
+ §äc nèi tiÕp ®o¹n:
- Ghi töø míi cÇn giaûi nghóa: Khoan thai, khóc khÝch, tr©m bÇu, nóng nÝnh.
- H­íng dÉn ng¾t nghØ, ®äc mét sè c©u dµi.
+ §äc ®o¹n trong nhãm:
- Theo doõi HD theâm.
- Yªu cÇu c¸c nhãm nèi tiÕp nhau ®äc 3 ®o¹n.
- C¶ líp ®äc ®ång thanh c¶ bµi 1 lÇn.
2.3 Tìm hieåu baøi
- TruyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo?
- C¸c b¹n nhá trong bµi ch¬i trß ch¬i g×?
- Nh÷ng cö chØ nµo cña c« gi¸o BÐ lµm em thÝch thó?
- T×m nh÷ng h×nh ¶nh ngé nghÜnh ®¸ng yªu cña ®¸m häc trß? (danh cho HSKG )
- NÕu 1 em kh«ng tr¶ lêi ®­îc ®Çy ®ñ th× cho c¸c em kh¸c bæ sung.
Tæng kÕt: Bµi v¨n t¶ trß ch¬i líp häc rÊt ngé nghÜnh cña mÊy chÞ em.
2.4 LuyÖn ®äc l¹i:
- GV h­íng dÉn ng¾t nghØ c©u: BÐ kÑp l¹i tãc,.khóc khÝch c­êi chµo c«.
 - Tæ chøc b×nh chän ng­êi ®äc hay nhÊt.
3. Cuûng coá – daën doø
- C¸c em cã thÝch trß ch¬i líp häc kh«ng? Cã muèn trë thµnh c« gi¸o kh«ng?
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
- 3 em ®äc thuéc lßng vµ tr¶ lêi c©u hái
- Nhaéc laïi teân baøi hoïc.
- Nhaåm.
- Quan s¸t tranh nªu noi dung tranh.
- Ñoïc noái tieáp töøng c©u v¨n.
- Ñoïc laïi.
- Ñoïc noái tieáp nhau töøng ®o¹n v¨n.
- Nªu nghÜa nh÷ng tõ míi.
- Ñoïc töøng ®o¹n trong nhoùm.
- Tõng nhãm ®äc.
- C¶ líp ®ång thanh.
- Mét em ®äc l¹i toµn bµi.
- Yªu cÇu 1 em ®äc ®o¹n 1.
- BÐ, HiÓu, Anh vµ Thanh. 
- C¸c b¹n ®ang ch¬i trß ch¬i c« gi¸o vµ häc sinh trong mét líp häc.
- Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi.
- Häc sinh kh¸c cã thÓ cã ý kiÕn kh¸c.
- Caû lôùp ñoïc thaàm – trao ñoåi nhoùm.
- Ñaïi dieän traû lôøi.
- H×nh ¶nh : nã cè b¾t chíc d¸ng ®i khoan thai cña c« khi c« bíc vµo líp; nã treo nãn mÆt tØnh kh« ,bÎ mét nh¸nh tr©m bÇu lµm thíc; tay cÇm nh¸nh tr©m bÇu nhÞp nhÞp trªn tÊm b¶ng.
- §µn em rÝu rÝt ®¸nh vÇn theo.
- Th»ng HiÓn ngäng lÝu.
- C¸i Anh hai m¸ nóng nÝnh.,ngåi gän trßn nh­ cñ khoai ; c¸i Thanh ....võa ®äc võa m©n mª mí tãc mai. 
- Hai häc sinh tiÕp nèi nhau ®äc toµn bµi.
- Mét sè em thi ®äc diÔn c¶m ®o¹n v¨n trªn.
- Hai em thi ®äc c¶ bµi.
- Häc sinh tr¶ lêi.
-1HSø nªu l¹i néi dung cña bµi.
Tieát 3: to¸n
Bµi: LuyÖn tËp
I. Mục tiêu:
- BiÕt thùc hiÖn phÐp céng, phÐp trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè (kh«ng nhí hoÆc cã nhí mét lÇn)
- VËn dông ®­îc vµo gi¶i to¸n cã lêi v¨n (cã mét phÐp céng hoÆc mét phÐp trõ)
II. §å dïng d¹y häc:
- B¶ng con häc sinh.
III.Ho¹t ®éng d¹y häc:
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1. Kieåm tra baøi cuõ. 
- Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn vµo b¶ng con.
-Nhaän xeùt cho ñieåm.
2. Baøi môùi.
2.1 Giôùi thieäu baøi.
- Daãn daét ghi teân baøi.
2.2 H­íng dÉn lµm bµi tËp.
Baøi 1: Tính
- Ghi baûng.
- Nhaän xeùt.
Baøi 2: Ñaët tính roài tính. (C©u a)
- Ghi baûng.
- Chaàm chöõa.
Baøi 3: Ñieàn soá (Cét 1,2,3)
- Coät 1 tìm soá naøo?
- Tìm hieäu laøm theá naøo?
- Coät 2 tìm soá naøo?
- Tìm soá bò tröø laøm theá naøo?
- Coät 3 tìm soá naøo?
- Tìm soá tröø ta laøm theá naøo?
- Chaám chöõa.
Baøi 4 
- Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu bµi to¸n.
- Yªu cÇu häc sinh lµm vµo vë.
- ChÊm ®iÓm 10 bµi.
- Theo doõi.
Baøi 5 (dµnh cho HSKG )
- Baøi toaùn cho bieát gì?
- Baøi toaùn hoûi gì?
- Chaám – chöõa.
-Baøi hoïc hoâm nay chuùng ta ñaõ oân nhöõng noäi dung gì?
3. Cuûng coá – daën doø. 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Daën HS.
345 + 346 987 - 190
- Nhaéc laïi teân baøi.
- Ñoïc yeâu caàu – laøm baûng con
 567 868 387 100
 - 325 - 528 - 58 - 75
- Ñoïc yeâu caàu, líp laøm vµo vôû, 3 em lªn b¶ng ch÷a bµi.
542 – 318; 727 - 272 =; 660 – 251 = - 
- Häc sinh ®oïc yeâu caàu:
- Cét 1 t×m Hieäu.
HiÖu = Soá bò tröø – soá tröø.
- Cét 2 t×m Soá bò tröø
Sè bÞ trõ = Hieäu + soá tröø.
- Cét 3 t×m Soá tröø.
Soá tröø = Soá bò tröø – hieäu.
- HS laøm vôû .
- HS ñoïc toùm taét baøi toaùn.
 Ngaøy 1: 415 kg
 Ngaøy 2: 325 kg
 Caû hai ngaøy: .. kg ?
- HS giaûi baûng, chöõa baûng lôùp.
- Ñoïc ñeà baøi.
 Coù : 165 HS 
 Nöõ : 84 HS
 Nam: .... HS.
- HS laøm vôû – chöõa trªn b¶ng.
- Veà nhaø oân laïi caùch coäng, tröø coù (khoâng) nhôù vôùi soá coù 3 chöõ so,á laøm laïi caùc baøi taäp.
TiÕt 4: Tù nhiªn vµ x· héi
Bµi: Phßng bÖnh ®­êng h« hÊp
I. Môc tiªu:
- KÓ ®­îc tªn mét sè bÖnh th­êng gÆp ë c¬ quan h« hÊp nh­ viªm mòi, viªm häng, viªm phÕ qu¶n, viªm phæi.
- BiÕt c¸ch gi÷ Êm c¬ thÓ, gi÷ vÖ sinh mòi, miÖng.
II. §å dïng d¹y häc:
- C¸c h×nh trong s¸ch gi¸o khoa.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1. Kieåm tra baøi cuõ. 
 - Taäp thôû haøng ngaøy vaøo buoåi saùng coù lôïi gì?
- Em ñaõ laøm gì ñeå baûo veä cô quan hoâ haáp?
2. Baøi môùi.
2.1 Giôùi thieäu baøi.
2.2 T×m hiÓu bµi.
HÑ 1: MT: Keå teân moät soá beänh ñöôøng hoâ haáp thöôøng gaëp
-Nhaéc laïi caùc boä phaän cuûa cô quan hoâ haáp?
- Haõy keå teân moät soá beänh ñöôøng hoâ haáp maø em bieát?
* Taát caû caùc boä phaän cuûa cô quan hoâ haáp ñeàu coù theå bò beänh: Vieâm muõi, vieâm hoïng, vieâm pheá quaûn.
HÑ 2: MT: Neâu nguyeân nhaân caùch ñeà phoøng 
- Giao nhieäm vuï: Quan saùt vaø neâu noäi dung cuûa caùc hình 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- Qua noäi dung caùc hình treân em thaáy nguyeân nhaân naøo daãn ñeán beänh ñöôøng hoâ haáp.
- Phoøng beänh baèng caùch naøo?
- Keát luaän SGK
HÑ 3: Troø chôi Baùc só. 
HD chôi.
-Nhaän xeùt HS chôi.
3, Cuûng coá – daën doø. 
- Ñeå phoøng beänh ñöôøng hoâ haáp chuùng ta neân laøm gì?
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Hít nhieàu khí oâ xi khí löu thoâng, cô theå khoeû maïnh 
- Taäp theå duïc khoâng chôi nôi buïi baëm ...
- Nhaéc laïi.
- Muõi, khí quaûn, pheá quaûn, 2 laù phoåi.
- Soå muõi, ho, soát.
- Nhaéc laïi.
- Thaûo luaän theo caëp 
- §aïi dieän caëp trình baøy.
- Lôùp nhaän xeùt boå xung.
Hình 1,2: Nam noùi vôùi baïn veà beänh cuûa mình, baïn Nam khuyeân Nam ñeán Baùc só.
Hình 3: Baùc só noùi Nam bò vieâm hoïng caàn uoáng thuoác ...
- Hình 4, 5, 6: ....
- Nhieãm laïnh, nhieãm truøng
- Giöõ aám cô theå, veä sinh muõi hoïng, aên ñuû chaát, taäp theå duïc thöôøng xuyeân.
- Hs chôi thöû.
- 2-3 caëp ñoùng vai tröôùc lôùp.
- Lôùp goùp yù boå xung.
- Veà phoøng beänh theo baøi hoïc.
Buæi chiÒu: TiÕt 1: §¹o ®øc 
 Bµi: KÝnh yªu B¸c Hå (TiÕt 2)
I. Môc tiªu:
1.Giuùp HS hieåu vaø khaéc saâu kieán thöùc:
- BiÕt c«ng lao to lín cña B¸c Hå ®èi víi ®Êt n­íc, d©n téc.
- BiÕt t×nh c¶m cña B¸c Hå ®èi víi thiÕu nhi vµ t×nh c¶m cña thiÕu nhi ®èi víi B¸c Hå.
- Thùc hiÖn theo n¨m ®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn nhi ®ång.
2.Thaùi ñoä: 
- HS hieåu vaø ghi nhôù laøm theo 5 ñieàu Baùc Hoà daïy thieáu nieân nhi ñoàng.
3.Haønh vi:
- HS coù tình caûm kính yeâu Baùc Hoà.
II. §å dïng d¹y häc
- Mét sè bµi th¬, bµi h¸t vµ tranh ¶nh vÒ B¸c Hå.
-Vôû baøi taäp ñaïo ñöùc 3 
III. Ho¹t ®é

File đính kèm:

  • docgiao_an_dien_tu_lop_3_tuan_2_cao_thi_lien.doc
Giáo án liên quan