Giáo án điện tử Lớp 2 - Đinh Thị Trăng (Quyển 1)

Tập đọc

Có công mài sắt có ngày nên kim

- đọc đúng rõ toàn bài ; biết nghỉ hơi các đấu chấm, đấu phẩy ,giữa các cụm từ . hiểu từ khuyên từ

câu chuyện : làm việc gì cũng phải kiên trì ,nhẫn nại mới thành công (trả lời

được câu hỏi trong sách giáo khoa ).

+ HS khá, giỏi hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ Có công mài sắt có ngày nên kim.

- Tranh minh ho¹ bµi däc

trong s¸ch gi¸o khoa.

 

doc95 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 16/02/2022 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án điện tử Lớp 2 - Đinh Thị Trăng (Quyển 1), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
d¹y - häc
A. KiÓm tra bµi cò
- HS: ViÕt b¶ng con:bß cá, ®äc thÇm c©u øng dông.
- GV: Gäi 1hs lªn b¶ng ®Æt tÝnh råi tÝnh: 7 + 3 5 + 5
B. Bµi míi
-GV: Giíi thiÖu bµi , h­íng dÉn nhËn diÖn ch÷,ph¸t ©m vµ ®äc tiÕng øng dông.
- HS:Më sgk tù ®Æt tÝnh råi tÝnh trªn b¶ng con :
- HS: §äc trong nhãm c¸c tiÕng øng dông.
- GV: NhËn xÐt kÕt qu¶ hs thùc hiÖn , h­íng dÉn thùc hiÖn phÐp tÝnh b»ng c¸c bã que tÝnh vµ que tÝnh rêi ®Ó thùc hiÖn kÕt qu¶.
- GV: Gäi hs thi ®äc nhãm, ®äc c¸ nh©n nhËn xÐt cho ®iÓm,h­íng dÉn viÕt : o, ¬, c«, cê trªn b¶ng con.
- HS:Lµm c¸c bµi tËp vµo vë bµi tËp To¸n.
- HS:ViÕt b¶ng con.
- GV:Gäi hs lªn b¶ng lµm c¸c bµi tËp , chÊm bµi hs ë d­íi ,ch÷a bµi.
- GV: NhËn xÐt ch÷ viÕt cña hs.
- HS: Ghi kÕt qu¶ ®óng vµo vë.
C. Cñng cè ,dÆn dß
- HS: Líp tr­ëng gäi 1,2 b¹n ®äc l¹i bµi .
- GV: Gäi mét sè hs nªu l¹i c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn phÐp tÝnh ë phÇn bµi häc.NhËn xÐt giê häc, dÆn dß.
TiÕt 2
I . Môc tiªu
II. §å dïng d¹y - häc
 Häc vÇn ( tiÕt 2 )
LuyÖn tõ vµ c©u
Tõ chØ sù vËt.C©u kiÓu Ai lµ g×?
- T×m ®óng c¸c tõ chØ sù vËt theo tranh vÏ vµ b¶ng tõ gîi ý ( BT1 , BT2 ).
- BiÕt ®Æt c©u theo mÉu Ai lµ g× ? 
( BT3 ).
- Tranh minh ho¹ bµi tËp 1 sgk.
- Vë bµi tËp TiÕng viÖt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
A. KiÓm tra bµi cò
- HS: Líp tr­ëng gäi b¹n ®äc cßn yÕu ®äc l¹i bµi trªn b¶ng.
- GV: Gäi 1hs lªn b¶ng lµm bµi tËp 1 ( tuÇn 2 ).H­íng dÉn lµm c¸c bµi tËp vµo vë bµi tËp TiÕng ViÖt.
B. Bµi míi
- GV: Cho hs më sgk , h­íng dÉn
®äc c©u øng dông ®äc theo nhãm, ®äc c¸ nh©n nhËn xÐt cho ®iÓm,h­íng dÉn luyÖn nãi.
? C¶nh bê hå cã nh÷ng g×? C¶nh ®ã cã ®Ñp kh«ng? C¸c b¹n nhá ®ang ®i trªn ®­êng cã s¹ch kh«ng? NÕu ®­îc ®i trªn con ®­êng nh­ vËy em c¶m thÊy thÊy thÕ nµo?
- HS: Lµm c¸c bµi tËp vµo vë bµi tËp.
- HS:LuyÖn viÕt vµo vë.
- GV: Gäi hs lªn b¶ng lµm c¸c bµi tËp,chÊm bµi lµm hs ë d­íi, ch÷a bµi.
- GV: ChÊm bµi viÕt,nhËn xÐt bµi viÕt hs.
- HS: Ghi bµi gi¶i ®óng vµo vë.
C.Cñng cè , dÆn dß
- HS: Líp tr­ëng gäi mét sè b¹n ®äc l¹i toµn bµi.
- GV: NhËn xÐt dÆn dß
- GV:Gäi hs nh¾c l¹i bµi 1,2 .NhËn xÐt giê häc,dÆn dß.
TiÕt 3
I. Môc tiªu 
II. §å dïng d¹y - häc
 To¸n
Lín h¬n . DÊu >
- B­íc ®Çu biÕt so s¸nh sè l­îng; biÕt sö dông tõ lín h¬n vµ dÊu > ®Ó so s¸nh c¸c sè.
- Lµm bµi:1,2,3,4.
+ HS kh¸, giái lµm ®­îc bµi5.
- C¸c nhãm ®å vËt,m« h×nh phï hîp víi c¸c tranh vÏ trong sgk.
- C¸c tÊm b×a , mçi b×a ghi mét sè 1,2,3,4,5 vµ tÊm b×a ghi dÊu.
KÓ chuyÖn
 B¹n cña Nai Nhá
- Dùa vµo tranh vµ gîi ý d­íi mçi tranh , nh¾c l¹i ®­îc lêi kÓ cña Nai Nhá vÒ b¹n m×nh ( BT1 ); nh¾c l¹i ®­îc lêi cha Nai Nhá sau mçi lÇn nghe con kÓ vÒ b¹n 
( BT2 ).
- BiÕt kÓ nèi tiÕp ®­îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn dùa theo tranh minh ho¹ ë ( BT1 ).
+ HS kh¸, giái thùc hiÖn ®­îc yªu cÇu cña bµi tËp 3.
- Tranh minh ho¹ c©u chuyÖn sgk.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y -häc
A.KiÓm tra bµi cò
- HS: ViÕt b¶ng con:ViÕt dÊu < vµo chç trèng :
 3 £ 4 1 £ 2
 2 £ 5 3 £ 5 
- GV: Gäi 3 hs kÓ tiÕp nèi c©u chuyÖn PhÇn th­ëng.
B. Bµi míi
- GV: H­íng dÉn quan s¸t ®Ó nhËn biÕt sè l­îng cña tõng nhãm ®å vËt,m« h×nh c¸c tranh vÏ råi hs tù so s¸nh. 
- HS:LuyÖn kÓ trong nhãm.
- HS: Thùc hµnh lµm c¸c bµi tËp vµo vë bµi tËp.
- GV: Gäi c¸c nhãm thi kÓ tr­íc líp , nh¾c l¹i lêi cña cha Nai Nhá sau mçi lÇn nghe con kÓ vÒ b¹n m×nh.
- GV: Gäi hs lªn b¶ng lµm c¸c bµi tËp,chÊm bµi lµm hs ë d­íi,ch÷a bµi. 
- HS: Kh¸,giái ph©n vai dùng l¹i c©u chuyÖn.
C. C ñng cè ,dÆn dß
- HS:Líp tr­ëng gäi mét sè b¹n nh¾c l¹i phÇn bµi häc. 
- GV: NhËn xÐt, giê dÆn dß 
- GV:Gäi 1 hs kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn.NhËn xÐt giê häc, dÆn dß
TiÕt 4
ThÓ dôc
 §éi h×nh ®éi ngò - Trß ch¬i
I - Môc tiªu
 - BiÕt c¸ch tËp hîp hµng däc,dãng th¼ng hµng däc.
 - B­íc ®Çu biÕt ®øng nghiªm, ®øng nghØ (b¾t tr­íc theo GV ).
 - Tham gia ch¬i ®­îc ( cã thÓ cßn chËm ).
II - §Þa ®iÓm , ph­¬ng tiÖn
Trªn s©n tr­êng.Dän vÖ sinh n¬i tËp.GV chuÈn bÞ 1 cßi.
III- Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp
1. PhÇn më ®Çu ( 5 phót )
 - GV nhËn líp phæ biÕn néi dung dung giê häc cho HS chÊm chØnh trang phôc.
 - §øng t¹i chç,vç tay h¸t.
2. phÇn c¬ b¶n (20 phót )
 - ¤n tËp hµng däc , dãng hµng.
 - T­ thÕ ®øng nghiªm, nghØ.
 - Trß ch¬i “ DiÖt c¸c con vËt cã h¹i ’’ 
3. PhÇn kÕt thóc ( 5 phót )
 -GiËm ch©n t¹i chç vµ h¸t.
 - GV cïng HS hÖ thèng bµi
 - GV nhËn xÐt giê häc, tuyªn d­¬ng nh÷ng tæ , c¸ nh©n tËp tèt, nh¾c nhë HS cßn mÊt chËt tù. Giao bµi tËp vÒ nhµ.
 TiÕt 5 
 H¸t 
 Häc h¸t : Bµi Mêi b¹n vui móa ca
I- Môc tiªu
 - BiÕt h¸t theo dai ®iÖu lêi ca.
 - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay theo bµi h¸t.
II - GV chuÈn bÞ 
 - H¸t chuÈn x¸c bµi Mêi b¹n vui móa ca.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
A . KiÓm tra bµi cò
 - HS c¶ líp h¸t bµi Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp.
B . Bµi míi
 1. D¹y bµi h¸t vui móa ca
 - Giíi thiÖu bµi.
 - GV h¸t mÉu.
 - HS ®äc lêi ca.
 - GV d¹y h¸t tõng c©u cho ®Õn hÕt bµi.
2.H¸t kÕt hîp vç tay
 - Khi HS ®· h¸t ®­îc. GV dïng thanh ph¸ch gâ ®Öm theo ph¸ch.
 - HS võa h¸t võa vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca.
 - GV cho häc HS ®øng h¸t vµ nhón ch©n nhÞp nhµng.
C. Cñng cè , dÆn dß
 - HS c¶ líp h¸t l¹i bµi.
 - GV nhËn xÐt giê häc, dÆn dß
Thø n¨m ngµy th¸ng 9 n¨m 2011
TiÕt 1
NT§1
NT§2
I. Môc tiªu
II. §å dïng d¹y - häc
 Häc vÇn
 Bµi11 ¤n tËp
- §äc®­îc:ª,v,l,h,o,c,«,¬;c¸c tõ ng÷,c©u øng dông tõ bµi 7 ®Õn bµi 11.
- Nghe hiÓu vµ kÓ ®­îc mét ®o¹n truyÖn theo tranh truyÖn kÓ :hæ.
- B¶ng «n.
- Tranh minh ho¹ c©u øng dông,truyÖn kÓ trong sgk.
 To¸n
 LuyÖn tËp
- BiÕt céng nhÈm d¹ng 9 +1 +5 .
- BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100 , d¹ng 
26 + 4 ; 36 + 24.
- BiÕt gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp tÝnh céng.
- Lµm bµi tËp:2,3,4, bµi1 (dßng1).
+ HS kh¸ , giái lµm ®­îc hÕt bµi1 vµ 5.
- Vë bµi tËp To¸n.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
A. KiÓm tra bµi cò
- HS: ViÕt b¶ng con:c«, cê vµ ®äc thÇm c©u øng dông trong sgk.
- GV: Giäi 1 hs lªn b¶ng ®Æt tÝnh råi tÝnh:
35 + 5 42 + 8 
B. Bµi míi
- GV: Gíi thiÖu bµi,h­ìng dÉn hs «n c¸c ©m tõ bµi 7 ®Õn bµi 11 vµ ®äc tiÕng trong b¶ng «n.
- HS: Thùc hµnh lµm c¸c bµi tËp vµo vë bµi tËp.
- HS: §äc trong nhãm tõ ng÷ øng dông vµ b¶ng «n.
- GV: Gäi häc hs lªn b¶ng lµm c¸c bµi tËp, chÊm bµi hs ë d­íi, ch÷a bµi lµm trªn b¶ng.
- GV: Gäi c¸c nhãm thi ®äc.cho hs ®äc c¸ nh©n nhËn xÐt cho ®iÓm , viÕt b¶ng con : lß cß , v¬ cá.
- HS: Ghi l¹i kÕt qu¶ ®óng vµo vë vµ lµm bµi tËp 2 trong sgk.
C. Cñng cè ,dÆn dß
- HS: Líp tr­ëng gäi 1,2 b¹n ®äc l¹i b¶ng «n.
- GV: ch÷a bµi 2 sgk.NhËn xÐt giê häc , dÆn dß.
TiÕt 2
I. Môc tiªu
II. §å dïng d¹y - häc
Häc vÇn ( tiÕt 2 )
TËp lµm v¨n
S¾p xÕp c©u trong bµi . LËp danh s¸ch häc sinh
- S¾p xÕp ®óng thø tù c¸c tranh; 
kÓ ®­îc nèi tiÕp tõng ®o¹n c©u chuyÖn.Gäi b¹n ( BT1 )
- XÕp ®óng thø tù c¸c c©u trong truyÖn KiÕn vµ chim G¸y (BT2 ); 
- lËp ®­îc danh s¸ch tõ 3 ®Õn 5 hs theo mÉu ( BT3 ).
- Tranh minh ho¹ ng­êi,®å vËt ,con vËt,c©y cèi trong sgk.
III. C¸c ho¹t ®éng - d¹y häc
A. KiÓm tra bµi cò
- HS:Líp tr­ëng gäi b¹n ®äc yÕu ®äc l¹i bµi.
- GV: Gäi 2 hs ®äc b¶ng tù thuËt vÒ . H­íng dÉn lµm c¸c bµi tËp phÇn bµi míi.
B. Bµi míi
- GV: Gäi mét sè em ®äc l¹i b¶ng «n,tõ øng dông.H­íng dÉn hs ®äc c©u øng dông,kÓ chuyÖn hæ.
- HS: Lµm c¸c bµi tËp vµo vë bµi tËp TiÕng ViÖt.
- HS: LuyÖn viÕt vµo vë:lß cß ,v¬ cá.
- GV: Gäi hs LÇn l­ît nªu bµi tËp 1, bµi 2,3 lªn b¶ng lµm , gv chÊm mét sè bµi lµm cña häc sinh , ch÷a bµi lµm trªn b¶ng.
- GV: ChÊm bµi viÕt , nhËn xÐt ch÷ viÕt häc sinh.
- HS: Ghi bµi gi¶i ®óng vµo vë.
C. Cñng cè , dÆn dß
- HS: Líp tr­ëng gäi mét sè b¹n ®äc l¹i b¶ng «n.
- GV: Gäi 1 em kÓ l¹i chuyÖn hæ.
- GV: Cho hs nh¾c l¹i bµi 1,2.NhËn xÐt giê häc dÆn dß.
TiÕt 3
I. Môc tiªu
II. §å dïng d¹y - häc
To¸n
LuyÖn tËp
- BiÕt sö dông c¸c dÊu vµ c¸c tõ bÐ h¬n, lín h¬n khi so s¸nh hai sè ; b­íc ®Çu biÕt diÔn ®¹t sù so s¸nh theo hai quan hÖ bÐ h¬n vµ lín h¬n cã 2 2.
- Lµm bµi:1,2,3.
- Vë bµi tËp To¸n. 
ChÝnh t¶ ( Nghe – viÕt )
Gäi b¹n
- Nghe - viÕt chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng 2 khæ cuèi bµi th¬ Gäi b¹n.
- Lµm ®­îc BT2;BT ( 3 ) a/b.
- Vë bµi tËp TiÕng ViÖt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y -häc
A. KiÓm tra bµi cò
- HS:Lµm trªn b¶ng con viÕt dÊu > vµo chç trèng :
2 £ 1 5£ 4
4 £ 2 3 £ 2 
- GV: Gäi 2 hs lªn b¶ng viÕt tõ khã : kh¾p nÎo , gäi hoµi ...
B. Bµi míi
- GV: H­íng dÉn hs lµm c¸c bµi tËp vµo vë bµi tËp. 
- HS: Líp tr­ëng gäi 2 hai b¹n ®äc bµi viÕt.
- HS: Lµm c¸c bµi tËp vµo vë bµi tËp To¸n.
- GV: H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶.§äc cho hs viÕt , cho hs ®æi vë chÊm lçi chÝnh t¶ , h­íng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶.
- GV: Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm c¸c bµi tËp , chÊm bµi häc sinh ë d­íi , ch÷a bµi lµm trªn b¶ng.
- HS: Lµm bµi tËp chÝnh t¶.
- HS: Ghi kÕt qu¶ ®óng vµo vë.
- GV: Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp chÝnh t¶ , gi¸o viªn cïng c¶ líp nhËn xÐt , ch÷a bµi
C. Cñng cè , dÆn dß
- GV: Nh¾c l¹i mét sè bµi häc sinh ch­a hiÓu. NhËn xÐt giê häc, dÆn dß.
- HS: Ghi bµi gi¶i ®óng vµo vµo vë.
- GV: C¶ líp ®äc l¹i tõ hay viÕt sai trong bµi.NhËn xÐt giê häc , dÆn dß.
TiÕt 4
I. Môc tiªu
II. §å dïng d¹y - häc
Tù nhiªn x· héi
Bµi 3 NhËn biÕt c¸c vËt xung quanh
- HiÓu ®­îc m¾t , mòi , tai , l­ìi , tay ( da ) lµ c¸c bé phËn gióp ta nhËn biÕt ®­îc c¸c vËt xung quanh .
- C¸c h×nh trong sgk.
Thñ c«ng
Bµi 2 GÊp m¸y bay ph¶n lùc
 ( tiÕt 1 )
- BiÕt c¸ch gÊp m¸y bay ph¶n lùc.
GV chuÈn bÞ: 
- MÉu m¸y bay ph¶n lùc gÊp b»ng giÊy thñ c«ng.
- Quy tr×nh gÊp m¸y bay ph¶n lùc.
- HS chuÈn bÞ:GiÊy nh¸p.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
A. KiÓm tra 
- GV: ? Sù lín lªn cña c¸c em cã thÓ gièng nhau kh«ng.
- Líp tr­ëng kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña c¸c b¹n.
B. Bµi míi
- HS: Quan s¸t tranh sgk th¶o luËn theo cÆp : nãi víi nhau vÒ c¸c vËt cã trong h×nh.
- GV: Gíi thiÖu bµi,h­íng dÉn häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt,h­íng dÉn gÊp.
- GV: Gäi ®¹i diÖn mét sè cÆp chØ vµ nãi tõng vËt trong h×nh.Gi¸o viªn hái thªm : ? Nhê ®©u em biÕt ®­îc mÇu s¾c cña mäi vËt.
? Nhê ®©u em biÕt ®­îc mïi vÞ cña mét vËt ... GV kÕt luËn .
- HS: Thùc hµnh gÊp b»ng giÊy nh¸p.
C. Cñng cè , dÆn dß
- HS: Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn c¶ líp ch¬i trß ch¬i “ NhËn biÕt c¸c vËt xung quanh ”
- GV: Gäi mét sè em nh¾c l¹i kÕt luËn.
- GV:

File đính kèm:

  • docgiao_an_dien_tu_lop_2_dinh_thi_trang_quyen_1.doc
Giáo án liên quan