Giáo án điện tử Lớp 1 - Tuần 14 - Năm 2014

a) Vần eng

* Nhận diện vần eng

- GV ghộp bảng cài vần eng và hỏi : Vần eng được tạo bởi những âm nào ? (âm e và ng).

- HS ghép vần eng vào bảng cài, GV giúp đỡ HS lỳng tỳng. 1 HS (Hoàn) lên bảng ghép.

- GV, HS nhận xét bảng cài, bảng lớp.

* Đánh vần vần eng

- GV đánh vần mẫu : e-ngờ-eng : HS đánh vần lại theo hỡnh thức : cỏ nhõn, nhúm, lớp.

- GV hướng dẫn đọc trơn vần eng theo hỡnh thức cỏ nhõn, nhúm, lớp.

- GV hướng dẫn HS ghép tiếng xẻng vào bảng cài.

- GV đánh vần mẫu tiếng xẻng : xờ-eng-xeng-hỏi-xẻng ; HS đánh vần theo cỏ nhõn, nhúm, lớp.

- GV hướng dẫn ghép từ lưỡi xẻng vào bảng cài. 1HS (Hõn Di) lờn bảng ghộp.

- GV nhận xét, hướng dẫn đọc từ lưỡi xẻng (Đọc trơn.)

- GV yêu cầu HS đọc cả vần, tiếng, từ : eng-xẻng-lưỡi xẻng. Theo CN, nhúm, lớp.

- GV nhận xột, sửa lỗi.

 

doc19 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 16/02/2022 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án điện tử Lớp 1 - Tuần 14 - Năm 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Các nếp gấp tương đối thẳng , phẳng
II. ChuÈn bÞ
- GV: MÉu gÊp c¸c nÕp gÊp c¸ch ®Òu.Tranh quy tr×nh c¸c nÕp gÊp.
- HS : giÊy mµu, vë thùc hµnh thñ c«ng.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc CHỦ YẾU
A. Bµi cò
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
B. Bµi míi
* Giíi thiÖu bµi
H§1: GV h­íng dÉn HS quan s¸t vµ nhËn xÐt
- GV cho HS quan sát mÉu gÊp c¸c ®o¹n th¼ng c¸ch ®Òu (H. 1) vµ nhËn xÐt : chóng c¸ch ®Òu nhau,cã thÓ chång khÝt lªn nhau khi xÕp chóng l¹i.
H§ 2: GV h­íng ®Én mÉu c¸ch gÊp
a) GÊp nÕp thø nhÊt
- GV gim tê giÊy mÇu lªn b¶ng mÆt mµu ¸p s¸t vµo mÆt b¶ng.
- GV gÊp mÐp giÊy vµo mét « theo ®­êng dÊu cña giÊy.
b) GÊp mÐp thø hai
- GVgim lËt l¹i tê giÊy ®Ó gÊp nÕp thø hai.C¸ch gÊp gièng nh­ nÕp gÊp thø nhÊt(h3).
c) GÊp nÕp thø ba
- GV lËt l¹i tê giÊy vµ gim mÉu gÊp lªn b¶ng. TiÕn hµnh gÊp nh­ nÕp mét vµ hai (H.4).
d) GÊp c¸c nÕp gÊp tiÕp theo
- C¸c nÕp gÊp tiÕp theo thùc hiÖn nh­ c¸c nÕp gÊp tr­íc (H. 5).
H§3: HS thùc hµnh
- Gäi HS nh¾c l¹i c¸ch gÊp.
- HS thùc hµnh gÊp. GV quan sát gióp ®ì HS hoµn thµnh s¶n phÈm.
- S¶n phÈm cuèi cïng ®­îc d¸n vµo vë thñ c«ng.
- GV thu vµ nhËn xÐt.
* Cñng cè, dÆn dß
- GV gäi HS nªu c¸ch gÊp c¸c ®o¹n th¼ng c¸ch ®Òu.
- GV nhận xét tiết học, khen những học sinh học tốt, có sản phẩm đẹp.
- DÆn HS chuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng thñ c«ng tiÕt sau häc bµi (gÊp c¸i qu¹t).
Thø tư ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2014
BUỔI SÁNG
to¸n 
luyÖn tËp (tr. 75)
I. Môc tiªu
- Thùc hiÖn phÐp céng vµ phÐp trõ trong ph¹m vi 8.
- ViÕt ®­îc phÐp tÝnh thÝch hîp víi h×nh vÏ.
- HS làm BT1 (cột 1, 2) ; BT2 ; BT3 (cột 1, 2) ; B T4.
II. ChuÈn bÞ
- HS : que tÝnh, b¶ng con, phÊn, vở ô li.
- GV chuẩn bị phiếu học tập cho bài tập 3 SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc CHỦ YẾU
A. Kiểm tra bµi cò
- Gäi 2 HS ®äc b¶ng trõ trong ph¹m vi 8.
- HS, GV nhËn xÐt.
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi
2. Luyện tập
Bµi 1 (cột 1, 2) : Tính : 
- 3HS nªu y/c bµi tập.
- HS làm bài vào vở, 1HS (Hải) lên bảng làm bài.
- HS, GV nhận xét, chữa bài trên bảng.
- GV yêu cầu vài HS đọc bài của mình. Lớp đọc ĐT bài trên bảng.
Bµi 2 : Số ?
- 2 HS nªu yêu cầu bài tập. 
- GV hướng dẫn cách làm, yêu cầu HS làm bài vào phiếu cá nhân. 1HS (Vân) làm bài 
trên bảng. GV giúp đỡ HS làm bài. GV nhận xét một số bài của HS.
- HS, GV nhận xét, chữa bài trên bảng.
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
Bµi 3 : (Cét 1, 2). Tính : 
- 3HS nªu y/c bài tập.
- HS lµm bµi vµo vë ô li. GV q/s chung.
- GV gäi 1HS (Bảo Khanh) lªn b¶ng lµm bµi, ë d­íi líp ®æi chÐo vë kiÓm tra kÕt qu¶.
- HS, GV nhận xét, chữa bài trên bảng.
- Yêu cầu HS đọc lại bài trên bảng.
Bµi 4 : Viết phép tính thích hợp :
- GV nêu yêu cầu bài tập. Hướng dẫn cách làm bài.
- Cho HS quan s¸t h×nh vẽ, nªu bµi to¸n sau ®ã ghi phÐp tÝnh vµo SGK. 
- 1HS lên bảng làm bài. HS, GV nhËn xÐt một số bài.
- Yêu cầu HS đọc lại bài trên bảng.
3. Cñng cè, dÆn dß
- GV yêu cầu HS đọc lại các bài trên bảng.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc, khen ngợi HS học tốt.
- DÆn HS ôn bài và xem tr­íc bµi “PhÐp céng trong ph¹m vi 9”.
häc vÇn
bµi 57 : ang , anh
I. Môc ĐÍCH, YÊU CẦU
- §äc ®­îc : ang, anh, c©y bµng, cµnh chanh ; tõ vµ ®o¹n th¬ øng dông
- ViÕt ®­îc : ang, anh, c©y bµng, cµnh chanh.
- LuyÖn nãi tõ 2- 4 c©u theo chñ ®ề : Buæi s¸ng.
II. §å dïng d¹y- häc
- GV: bé ghÐp ch÷ tiÕng viÖt 1 
- HS : bé ghÐp ch÷, b¶ng con, phÊn, vở Tập viết.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- HỌC CHỦ YẾU
A. Kiểm tra bµi cò
- Gäi 2 HS (Việt, Đạt) ®äc tõ : nhµ tr­êng, n­¬ng rÉy.
- HS, Gi¸o viªn nhËn xÐt.
B. Bµi míi	
Tiết 1
1. Giíi thiÖu bµi
2. Dạy vần
a) Vần ang
* NhËn diÖn vÇn ang
- GV ghép bảng cài vần ang và hỏi : Vần ang được tạo bởi những âm nào ? (âm a và ng).
- HS ghÐp vÇn ang vào bảng cài, GV giúp đỡ HS lúng túng. 1 HS (Hoàn) lªn b¶ng ghÐp.
- GV, HS nhËn xÐt bảng cài, bảng lớp.
* Đánh vần vần ang
- GV đánh vần mẫu : a - ngờ - ang : HS đánh vần lại theo hình thức : cá nhân, nhóm, lớp.
- GV hướng dẫn đọc trơn vần ang theo hình thức cá nhân, nhóm, lớp.
- GV hướng dẫn HS ghép tiếng bàng vào bảng cài.
- GV đánh vần mẫu tiếng bàng : bờ - ang - bang - huyền - bàng ; HS đánh vần theo cá nhân, nhóm, lớp.
- GV hướng dẫn ghép từ cây bàng vào bảng cài. 1HS (Hân Di) lên bảng ghép.
- GV nhận xét, hướng dẫn đọc từ cây bàng (Đọc trơn.)
- GV yêu cầu HS đọc cả vần, tiếng, từ : ang - bàng - cây bàng. Theo CN, nhóm, lớp.
- GV nhận xét, sửa lỗi.
b) VÇn anh 
- Quy tr×nh dạy t­¬ng tù như dạy vần ang.
* So sánh vần uông , ương : Giống nhau có âm a ở đầu vần.
 Khác nhau âm ng , nh ở cuối vần.
c) §äc tõ øng dông
- GV ghi các từ lên bảng : buôn làng, hải cảng, bánh chưng, hiền lành.
- GV yêu cầu 2HS (Vân, Hoàn) đọc trước. 
- GV giải nghĩa và hướng dẫn cách đọc, GV đọc mẫu. 
- Yêu cầu 2HS tìm tiếng có vần mới học và gạch chân các tiếng đó.
- Yêu cầu HS đọc các từ ứng dụng theo hình thức cá nhân, nhóm, lớp.
- GV nhận xét, sửa lỗi.
d) H­íng dÉn viÕt
- GV nêu quy trình viết, viết mÉu vÇn, từ : ang, anh, cây bành, cành chanh. 
- HS viÕt b¶ng con ; GV nhËn xÐt vµ söa lçi cho HS.
- Khen ngợi những HS viết đúng, đẹp.
Tiết 2
3. LuyÖn tập
a) Luyện đọc
* Luyện đọc lại bài trên bảng
- HS luyÖn ®äc l¹i bài trên bảng của Tiết 1 theo hình thức c¸ nh©n, nhãm, líp.
- GV theo dõi, nhận xét, sửa sai cho HS.
* Luyện câu ứng dụng
- GV giới thiệu câu ứng dụng bằng tranh SGK. Ghi câu ứng dụng lên bảng. 
- GV hướng dẫn cách đọc và yêu cầu vài em đọc tốt đọc câu ứng dụng. 
- Yêu cầu HS t×m, đọc nh÷ng tiÕng chøa vÇn võa häc, GV gạch chân các tiếng đó. 
- GV đọc mẫu câu ứng dụng.
- Yêu cầu HS đọc tiếp nối theo hình thức cá nhân, nhóm, lớp.
- GV chØnh söa lçi cho HS. Nhận xét chung. 
- Yêu cầu HS đọc trơn ĐT cả câu.
b) LuyÖn viÕt
- HS viÕt vµo vë tËp viÕt vÇn : ang, anh, cây bành, cành chanh. 
- GV quan s¸t gióp ®ì HS còn lúng túng vµ ghi lời nhËn xÐt một số bài, nhận xét chung cả lớp.
c) LuyÖn nãi
- 1HS ®äc tªn bµi luyÖn nãi : Buổi sáng
- GV cho HS quan s¸t tranh vµ thảo luận theo cÆp luyện nói theo các c©u hái gîi ý sau:
+ Trong tranh vÏ cảnh g× ? 
+ Đây là cảnh ở đâu ?
+ Buổi sáng mọi người làm gì ?
+ Buổi sáng em thường làm gì ?
- GV gióp ®ì những em còn lúng túng.
- Gọi một số HS luyÖn nãi tr­íc líp. 
- GV nhËn xÐt khen ngîi nh÷ng HS nói tèt.
4. Cñng cè, dÆn dß
- HS đọc lại toàn bài SGK.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.
- Dặn HS ôn bài vài chuẩn bị bài sau.
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
an toµn khi ë nhµ
I. Môc tiªu
- KÓ tªn mét sè vËt cã ë trong nhµ cã thÓ g©y ®øt tay, ch¶y m¸u, g©y báng, ch¸y.
- BiÕt gäi ng­êi lín khi cã tai n¹n s¶y ra.
- Nêu được cách xử lí đơn giản khi bị bỏng, bị đứt tay.
- GDHSKN tự bảo vệ : Ứng phó với các tình huống khi ở nhà.
II. ChuÈn bÞ
- GV: C¸c h×nh vÏ trong SGK, vë bµi tËp TNXH1.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc CHỦ YẾU
A. Kiểm tra bµi cò
- GV yêu cầu HS kể các công việc ở nhà của bản thân.
- Lớp và GV nhận xét, bổ sung.
B. Bµi míi
* Giíi thiÖu bµi
H§1: Quan s¸t
* Môc tiªu : biÕt c¸ch phßng tr¸nh ®øt tay.
* C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: GV hướng dÉn HS quan s¸t c¸c h×nh trang 30 SGK.
- ChØ vµ nãi c¸c b¹n ë mçi h×nh ®ang lµm g×.
- Dù kiÕn xem ®iÒu g× cã thÓ x¶y ra víi c¸c b¹n trong c¸c h×nh.
B­íc 2 : mét sè HS tr¶ lêi c©u hái.
- GV: Khi ph¶i dïng dao hoÆc nh÷mg ®å dÓ vì vµ s¾c, nhän, cÇn ph¶i cÈn thËn ®Ó tr¸nh ®ứt tay.
 H§ 2: §ãng vai
Môc tiªu : nªn tr¸nh ch¬i gÇn l÷a vµ nh÷ng chÊt g©y ch¸y.
B­íc 1 : GV chia mçi nhãm 4 em giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm.
+ Quan s¸t c¸c h×nh vÏ trang 31 SGK vµ ®ãng vai thÓ hiÖn lêi nãi, hµnh ®éng phï hîp víi tõng t×nh huèng x¶y ra trong tõng h×nh.
- C¸c nhãm th¶o luËn.
B­íc 2: c¸c nhãm lªn tr×nh bµy phÇn chuÈn bÞ cña nhãm m×nh, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.
- GV kÕt luËn:
+ Kh«ng ®­îc ®Ó ®Ìn dÇu hoÆc c¸c vËt g©y ch¸y ë trong mµn hay ®Ó gÇn nh÷ng ®å dïng dÓ b¾t löa.
+ Nªn tr¸nh xa c¸c vËt vµ nh÷ng n¬i cã thÓ g©y báng vµ ch¸y...
- HS tự liên hệ rút ra bài học cho bản thân, phải tự biết ứng xử với những trường hợp trên để bảo vệ mình và cho người khác.
* Cñng cè, dÆn dß
- GV yêu cầu một số em nêu lại cách đề phòng với các tình huống khi ở nhà.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc. Khen ngợi HS học tốt.
- DÆn HS ôn bài vµ xem tr­íc Bµi 15.
 BUỔI CHIỀU
HỌC VẦN
HV : ÔN TẬP : Bài 57 : ang , anh
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Củng cố kĩ năng : nghe, đọc, nói, viết cho HS qua Bài 57 : ang , anh.
- HS làm BT 1, 2, 3. vở BT (tr. 58).
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GV, HS : SGK, Vở BT TV, vở ô li có mẫu chữ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU
1. Luyện đọc
- HS thi đọc Bài 57 : ang , anh : Đọc cá nhân, nhóm, lớp. 
- GV quan sát, sửa sai cho HS. 
- GV, HS nhận xét.
- GV hướng dẫn đọc trước Bài 58 : inh , ênh. Yêu cầu HS đọc ĐT theo GV vài lần.
2. Luyện viết vào vở ô li có mẫu chữ
- HS viết bài vào vở ô li có sẵn mẫu chữ, GV theo dõi, giúp đỡ học sinh.
- Nhận xét bài cho một số HS và nêu nhận xét chung.
3. HS làm BT trong vở bài tập TV tập 1 (tr. 58)
- GV HD HS đọc nội dung BT : BT1; 2: Nối ; BT 3: Viết
- GV hướng dẫn HS làm bài ; kết hợp 2 HS lên bảng làm. GV chú giúp đỡ những em còn lúng túng. . 
- GV nhận xét một số bài và nêu nhận xét chung.
- Yêu cầu HS đọc lại bài đã hoàn thành trên bảng và trong VBT của các em.
4. Củng cố, dặn dò 
- GV yêu cầu 2-3HS đọc lại toàn bài trong VBT của mình.
- GV nhận xét tiết học, khen HS làm bài tốt.
- Dặn HS ôn bài và chuẩn bị bài sau.
TOÁN
BÀI 52 : LUYỆN TẬP
(VBT - Tr. 57)
I. MỤC TIÊU
- Củng cố bảng cộng, trừ trong phạm vi 8 ; cách thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 8.
- HS làm các bài tập trong VBT Tr. 57-58.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
- GV, HS : Vở BT Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU
1. Ôn bảng cộng, trừ trong phạm vi 8
- GV yêu cầu HS đọc lại bảng cộng, trừ trong phạm vi 8 theo hình thức : Lớp, nhóm, cá nhân.
- GV kiểm tra một số em và nêu nhận xét chung.
2. Hướng dẫn HS làm BT trong VBT 
- GV hướng dẫn HS lần lượt làm các bài tập trong VBT-Tr. 57-58. 
- Đối với những em làm tốt như (Hoàn, Diệu, Hân Di, Thiện Nhân, 

File đính kèm:

  • docgiao_an_dien_tu_lop_1_tuan_14_nam_2014.doc
Giáo án liên quan