Giáo án Địa lý 7 tiết 33: Khu vực Bắc Âu

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của khu vực Bắc Âu

Biết việc khai thác và sử dụng hợp lí các tài nguyên thiên nhiên trong quá trình phát triển kinh tế của các nước Bắc Âu.

2. Kĩ năng

Sử dụng bản đồ tự nhiên, kinh tế, dân cư để trình bày kiến thức về các đặc điểm của Châu Âu.

Phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế với khai thác tài nguyên thiên nhiên và BVMT các nước Bắc Âu.

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập.

- Có ý thức bảo vệ MT

 II. Chuẩn bị

- GV: Bản đồ tự nhiên, dân cư và kinh tế Bắc Âu

- HS: Sưu tầm tư liệu, sách giáo khoa.

III. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh

2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1. Trình bày tóm tắt những đặc điểm phát triển kinh tế của Bắc Âu

3. Dạy bài mới.

Giới thiệu: Giới thiệu tóm tắc theo tiêu đề SGK

 

doc6 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3090 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý 7 tiết 33: Khu vực Bắc Âu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ữa sự phát triển kinh tế với khai thác tài nguyên thiên nhiên và BVMT các nước Bắc Âu.
Thái độ
- Có thái độ nghiêm túc, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập.
- Có ý thức bảo vệ MT
 II. Chuẩn bị
- GV: Bản đồ tự nhiên, dân cư và kinh tế Bắc Âu
- HS: Sưu tầm tư liệu, sách giáo khoa.
Tiến trình lên lớp
1. Ổn định tổ chức
Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh
Kiểm tra bài cũ
Câu 1. Trình bày tóm tắt những đặc điểm phát triển kinh tế của Bắc Âu
Dạy bài mới.
Giới thiệu: Giới thiệu tóm tắc theo tiêu đề SGK
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung caàn ñaït
- Duøng baûn ñoà töï nhieân Chaâu AÂu 
Giaùo vieân (giôùi thieäu) töï nhieân Chaâu AÂu chia laøm 4 khu vöïc lôùn: Baéc AÂu, Taây vaø Trung AÂu, khu vöïc Ñoâng AÂu, Nam AÂu
Moãi khu vöïc mang saéc thaùi rieâng veà töï nhieân, coù neàn kinh teá-xaõ hoäi vôùi möùc ñoä phaùt trieån khaùc nhau, vôùi vò trí rieâng treân tröôøng quoác teá
Hoûi: Döïa vaøo löôïc ñoà H56.1 SGK xaùc ñònh vò trí cuûa khu vöïc Baéc AÂu? 
- Phaàn lôùn dieän tích naèm trong giôùi haïn naøo? 
- Ñaëc tröng noåi baät cuûa khu vöïc? 
Hoûi: Quan saùt H56.1, H56.2, H56.3 SGK, keå teân caùc ñòa hình do baêng haø coå ñeå laïi ôû khu vöïc Baéc AÂu? 
- Ñòa hình phoå bieán trong khu vöïc laø daïng ñòa hình gì? ÔÛ ñaâu?
- Baêng ñaûo Aixôlen coù ñaëc ñieåm töï nhieân gì noåi baät? 
- Taïi sao Phaàn Lan noåi tieáng theá giôùi “ñaát nöôùc nghìn hoà”? 
Hoûi: Döïa vaøo H56.4 SGK cho bieát phaàn lôùn dieän tích baùn ñaûo Xcanñinavi laø daïng ñòa hình naøo? Ñaëc ñieåm soâng ngoøi söôøn Taây Xcanñinavi? Giaù trò kinh teá? 
- Daõy nuùi giaø Xcanñinavi coù vai troø gì trong söï phaân hoaù töï nhieân treân baùn ñaûo? 
Hoûi: Döïa vaøo ñaëc ñieåm vò trí ñòa lyù cuûa khu vöïc, cho bieát khí haäu Baéc AÂu coù ñaëc ñieåm gì? 
Hoûi: Döïa vaøo H56.4 SGK, keát hôïp vôùi kieán thöùc ñaõ hoïc giaûi thích taïi sao coù söï khaùc bieät veà khí haäu giöõa söôøn Taây vaø söôøn Ñoâng baùn ñaûo Xcanñinavi? 
Hoûi: Khu vöïc Baéc AÂu coù caùc nguoàn taøi nguyeân naøo quan troïng? 
- Neâu ñaëc ñieåm phaân boá caùc nguoàn taøi nguyeân cuûa khu vöïc? 
Hoûi: Khu vöïc Baéc AÂu khai thaùc theá maïnh cuûa thieân nhieân ñaõ chuù troïng phaùt trieån nhöõng ngaønh kinh teá naøo? 
TÍCH HÔÏP GDMT
? Em haõy neâu söï hôïp lí trong saûn xuaát kinh teá?
Hoûi: Ngoaøi ba ngaønh treân, Baéc AÂu coøn chuù troïng phaùt trieån ngaønh kinh teá naøo? 
Gv cho hoïc sinh ñoïc ghi nhôù
- Phaàn lôùn dieän tích naèm trong vuøng oân ñôùi laïnh
- Bôø bieån Fio (Na uy), hoà, ñaàm Phaàn Lan
- Ñòa hình baêng haø coå phoå bieán treân baùn ñaûo Xcanñinavi
- Aixôlen coù nhieàu nuùi löûa, suoái nöôùc noùng
- Vì caùc hoà do baêng haø luïc ñòa taïo neân
- Baùn ñaûo Xcanñinavi: nuùi vaø cao nguyeân chieám dieän tích lôùn
- Soâng ngoøi ngaén, doác coù giaù trò thuyû ñieän
- Bieân giôùi töï nhieân hai quoác gia Na uy, Thuïy Ñieån. Haøng raøo khí haäu giöõa söôøn Ñoâng vaø söôøn Taây baùn ñaûo
- Laïnh giaù vaøo muøa ñoâng
- Maùt meû vaøo muøa heø
- Vì söôøn taây chòu aûnh höôûng nhieàu cuûa gioù taây oân ñôùi, söôøn ñoâng khuaát gioù 
- Daàu moû, quaëng saét, ñoàng
- Röøng, ñoàng coû
- Bieån, thuyû ñieän
- Chuù troïng phaùt trieån ba theá maïnh thieân nhieân: bieån, röøng, thuyû ñieän; khai thaùc bieån: haøng haøi, ñaùnh caù
Phaùt trieån kinh teá, khai thaùc taøi nguyeân thieân nhieân gaén lieàn vôùi baûo veä MT
- Khai thaùc daàu khí, caùc ngaønh coù kó ngheä, kó thuaät cao: tin hoïc, vieãn thoâng, caùc dòch vuï chaên nuoâi vaø cheá bieán saûn phaåm chaên nuoåi ñeå xuaát khaåu
1-2 hsinh ñoïc ghi nhôù
1) Khaùi quaùt töï nhieân Baéc AÂu 
a) Vò trí
- Phaàn lôùn dieän tích naèm trong vuøng oân ñôùi laïnh
- Goàm ñaûo Aixôlen, baùn ñaûo Xcanñinavi; goàm 3 nöôùc Na uy, Thuïy Ñieån, Phaàn Lan
b) Ñòa hình
- Ñòa hình baêng haø coå phoå bieán treân baùn ñaûo Xcanñinavi, bôø bieån Fio (Na uy), hoà, ñaàm Phaàn Lan
- Aixôlen coù nhieàu nuùi löûa, suoái nöôùc noùng
- Baùn ñaûo Xcanñinavi: nuùi vaø cao nguyeân chieám dieän tích lôùn
c) Khí haäu
- Laïnh giaù vaøo muøa ñoâng
- Maùt meû vaøo muøa heø
d) Taøi nguyeân
- Daàu moû, quaëng saét, ñoàng
- Röøng, ñoàng coû
- Bieån, thuyû ñieän
2) Kinh teá khu vöïc Baéc AÂu
- Kinh teá röøng vaø bieån laø caùc ngaønh giöõ vai troø quan troïng cuûa khu vöïc, laø nguoàn thu ngoaïi teä lôùn
- Thuyû ñieän doài daøo, reû, phuïc vuï phaùt trieån coâng nghieäp 
- Kinh teá Baéc AÂu phaùt trieån ña daïng
- Caùc nöôùc Baéc AÂu coù möùc soáng cao, döïa treân khai thaùc taøi nguyeân thieân nhieân moät caùch hôïp lí ñeå phaùt trieån kinh teá ñaït hieäu quaû
4. Củng cố
 	Câu 1, Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên của các nước Bắc Âu đối với đời sống và sản xuất?
Câu 2. Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí để phát triển kinh tế như thế nào?	 
5. Hướng dẫn về nhà
Hướng dẫn hs học bài
Hướng dẫn hs thu thập tư liệu, tranh ảnh thông qua báo,đài, internet…
Hướng dẫn chuẩn bị bài 57
Hướng dẫn làm bài tập 3 sgk
Nhận xét và đánh giá tiết học.
IV. Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
TUẦN: 33	 Môn: Địa Lí 7
Tiết : 66	
Ngày soạn: 
BÀI 57. KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU
I.Mục tiêu
Kiến thức
Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của khu vực Tây và trung Âu
2. Kĩ năng 
Sử dụng bản đồ kinh tế để phân tích và trình bày đặc điểm kinh tế của khu vực Tây và Trung Âu.
Thái độ
 Có thái độ nghiêm túc, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập.
 II. Chuẩn bị
- GV: Bản đồ tự nhiên , dân cư, kinh tế của khu vực Tây và Trung Âu
- HS: Sưu tầm tư liệu, sách giáo khoa.
III.Tiến trình lên lớp
1. Ổn định tổ chức
Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh
2, Kiểm tra bài cũ
Câu 1, Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên của các nước Bắc Âu đối với đời sống và sản xuất?
Câu 2. Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí để phát triển kinh tế như thế nào?	 
3, Dạy bài mới.
Giới thiệu: Giới thiệu tóm tắc theo tiêu đề SGK
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung caàn ñaït 
- Döïa vaøo H57.1 SGK keát hôïp vôùi löôïc ñoà caùc nöôùc Chaâu AÂu: 
- Xaùc ñònh phaïm vi khu vöïc? 
- Keå teân caùc nöôùc trong khu vöïc? 
Hoûi: Quan saùt H57.1 SGK haõy cho bieát ñòa hình khu vöïc coù nhöõng daïng naøo? Phaân boá ra sao? 
- Taøi nguyeân khoaùng saûn vaø nhöõng theá maïnh cuûa vuøng nhö theá naøo? 
- Giaùo vieân yeâu caàu thaûo luaän nhoùm (3 nhoùm)
- Anh-Ailen, Ñan maïch, Haø Lan, Phaùp, Bæ, Thuïy Só, AÙo, Hungari, Rumani, Xloâvakia, Sec, Ñöùc, Ba Lan
- Goàm ba mieàn
1) Khaùi quaùt töï nhieân 
a) Vò trí 
- Traûi daøi töø quaàn ñaûo Anh-Ailen ñeán daõy Cac-pat
- Goàm 13 nöôùc
b) Ñòa hình: goàm ba mieàn
Mieàn ñòa hình
Ñaëc ñieåm chính
Theá maïnh kinh teá 
1. Ñoàng baèng phía Baéc khu vöïc
- Phía Baéc nhieàu ñaàm laày, hoà, ñaát xaáu, ven bieån Baéc (Haø Lan) ñang suït luùn
- Phía Nam ñaát maøu môõ 
- Phaùt trieån noâng nghieäp 
2. Nuùi giaø trung taâm khu vöïc
- Caùc khoái nuùi ngaên caùch vôùi nhau bôûi nhöõng ñoàng baèng nhoû heïp vaø caùc boàn ñòa
- Taøi nguyeân khoaùng saûn
- Ñoàng coû
3. Nuùi treû phía nam khu vöïc
- Daõy An-pô daøi 1200 km, Cac-pat daøi 1500 km, nhieàu ñænh cao 2000-3000 m
- Röøng, moû muoái, khí ñoát, daàu, moû saét, kim loaïi maøu
- Chaên nuoâi, du lòch nuùi
Hoûi: Khí haäu khu vöïc Taây AÂu coù ñaëc ñieåm gì? 
Hoûi: Quan saùt H57.1 SGK haõy giaûi thích taïi sao khí haäu Taây vaø Trung AÂu chòu aûnh höôûng roõ reát cuûa bieån? 
Hoûi: Khí haäu aûnh höôûng tôùi ñaëc ñieåm maïng löôùi soâng nhö theá naøo? 
Hoûi: Döïa vaøo löôïc ñoà coâng nghieäp Chaâu AÂu, keát hôïp SGK cho bieát coâng nghieäp khu vöïc Taây vaø Trung AÂu coù nhöõng ñaëc ñieåm gì noåi baät? Ví duï? 
Hoûi: Vôùi ñieàu kieän töï nhieân cuûa khu vöïc Taây vaø Trung AÂu, noâng nghieäp coù ñaëc ñieåm gì? Phaân boá caùc ngaønh noâng nghieäp? 
Hoûi: Dòch vuï khu vöïc Taây vaø Trung AÂu coù nhöõng theá maïnh gì?
Gv cho hsinh ñoïc ghi nhôù
- Coù khí haäu oân hoaø, gioù taây oân ñôùi thöôøng xuyeân hoaït ñoäng
- Doøng bieån noùng, gioù Taây oân ñôùi, nuùi höôùng T-Ñ. Aûnh höôûng cuûa bieån vaøo saâu trong ñaát lieàn giaûm veà phía Ñoâng
- Soâng ngoøi ven bieån phía Taây nhieàu nöôùc quanh naêm
- Soâng phía Ñoâng khu vöïc coù ñoùng baêng vaøo muøa Ñoâng
- Coâng nghieäp hieän ñaïi, phaùt trieån maïnh, ña daïng, naêng suaát cao 
- Noâng nghieäp ñaït trình ñoä thaâm canh cao
- Chaên nuoâi chieám öu theá hôn troàng troït
- Ñoàng baèng coù neàn noâng nghieäp ña daïng, naêng suaát cao
- Trình ñoä noâng nghieäp, khí haäu nhieàu kieåu, tæ troïng chaên nuoâi troàng troït, dieän tích ñaát troàng troït khoâng lôùn (tröø Phaùp)
- Coù nhieàu phong caûnh ñeïp, nhieàu coâng trình kieán truùc coå, nhieàu trung taâm taøi chính, heä thoáng giao thoâng hieän ñaïi, hoaøn chænh, cô sôû haï taàng phaùt trieån, coù heä thoáng tröôøng ñaïi hoïc, trung caáp chuyeân ñaøo taïo ñoäi nguõ phuïc vuï ngaønh laønh ngheà
1-2 hsinh ñoïc ghi nhôù
c) Khí haäu, soâng ngoøi
- Naèm hoaøn toaøn trong ñôùi oân hoaø, coù gioù Taây oân ñôùi thöôøng xuyeân hoaït ñoäng
- Chòu aûnh höôûng saâu saéc cuûa bieån
- Soâng ngoøi ven bieån phía Taây nhieàu nöôùc quanh naêm
- Soâng phía Ñoâng khu vöïc coù ñoùng baêng vaøo muøa Ñoâng
2) Kinh teá 
a) Coâng nghieäp
- Coù nhieàu cöôøng quoác coâng nghieäp haøng ñaàu theá giôùi 
- Nhieàu vuøng coâng nghieäp noåi tieáng theá giôùi 
- Nhieàu ngaønh coâng nghieäp hieän ñaïi vaø truyeàn thoáng
- Neàn coâng nghieäp phaùt trieån ña daïng, naêng suaát cao nhaát Chaâu AÂu
- Nhieàu haûi caûng lôùn, quan troïng vaø hieän ñaïi
b) Noâng nghieäp
- Noâng nghieäp ñaït trình ñoä thaâm canh cao
- Chaên nuoâi chieám öu theá hôn troàng troït
- Ñoàng baèng coù neàn noâng nghieäp ña daïng, naêng suaát cao, vuøng nuùi phaùt trieån chaên nuoâi
c) Dòch vuï
- Caùc ngaønh dòch vuï phaùt trieån, chieám 2/3 toång thu nhaäp quoác daân
4

File đính kèm:

  • docĐia 7 T33.doc
Giáo án liên quan