Giáo án Địa lý 7 tiết 25: Kinh tế trung và Nam Mĩ

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về kinh tế (Nông nghiệp) của trung và nam Mĩ.

2. Kĩ năng

Đọc bản đồ để nhận xét tình hình phát triển kinh tế của khu vực trung và Nam Mĩ

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập.

 II. Chuẩn bị

- GV: Bản đồ Nông nghiệp Trung và Nam Mĩ, một số ảnh có liên quan ( nếu có ) .

- HS: Sưu tầm tư liệu, sách giáo khoa.

III. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh

2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1. trình bày sự phân bố dân cư Nam Mĩ? So sánh với Bắc Mĩ?

Câu 2. Quá trình đô thị hóa ở Nam Mĩ khác Bắc Mĩ như thế nào?

3. Dạy bài mới.

Giới thiệu: Giới thiệu theo tiêu đề sgk.

 

doc5 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2359 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý 7 tiết 25: Kinh tế trung và Nam Mĩ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 25	 Môn: Địa Lí 7
Tiết : 49	
Ngày soạn: 
BÀI 44. KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ
Mục tiêu
Kiến thức
Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về kinh tế (Nông nghiệp) của trung và nam Mĩ.
2. Kĩ năng 
Đọc bản đồ để nhận xét tình hình phát triển kinh tế của khu vực trung và Nam Mĩ
Thái độ
Có thái độ nghiêm túc, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập.
 II. Chuẩn bị
- GV: Bản đồ Nông nghiệp Trung và Nam Mĩ, một số ảnh có liên quan ( nếu có ) .
- HS: Sưu tầm tư liệu, sách giáo khoa.
Tiến trình lên lớp
1. Ổn định tổ chức
Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh
Kiểm tra bài cũ
Câu 1. trình bày sự phân bố dân cư Nam Mĩ? So sánh với Bắc Mĩ?
Câu 2. Quá trình đô thị hóa ở Nam Mĩ khác Bắc Mĩ như thế nào?
Dạy bài mới.
Giới thiệu: Giới thiệu theo tiêu đề sgk.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung 
- Quan saùt vaø phaân tích H44.1, H44.2 SGK cho nhaän xeùt veà caùc hình thöùc toå chöùc saûn xuaát ôû Nam Mó theå hieän treân hình aûnh treân 
- Coù maáy hình thöùc saûn xuaát noâng nghieäp chính? 
+ H44.1, H44.2 laø hình thöùc naøo? 
+ H43.2 laø hình thöùc saûn xuaát naøo? 
- Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän nhoùm; noäi dung: ñaëc ñieåm hai hình thöùc
 Coù hai hình thöùc chính laø tieåu ñieàn trang vaø ñaïi ñieàn trang
1) Noâng nghieäp Trung vaø Nam Mó 
a) Caùc hình thöùc sôû höõu trong noâng nghieäp 
- Coù hai hình thöùc chính laø tieåu ñieàn trang vaø ñaïi ñieàn trang
Tieåu ñieàn trang 
(mi-ni-fun-ñi)
Ñaïi ñieàn trang 
(la-ni-fun-ñia)
Quy moâ dieän tích
Döôùi 5 ha
Haøng ngaøn ha
Quyeàn sôû höõu
Caùc hoä noâng daân
Caùc ñaïi ñieàn chuû (chieám 5% daân soá, chieám 60% dieän tích canh taùc vaø ñoàng coû chaên nuoâi
Hình thöùc canh taùc
Coå truyeàn, duïng cuï thoâ sô, naêng suaát thaáp
Hieän ñaïi, cô giôùi hoaù caùc khaâu saûn xuaát 
Noâng saûn chuû yeáu
Caây löông thöïc
Caây coâng nghieäp, chaên nuoâi
Muïc ñích saûn xuaát 
Töï cung töï caáp
Xuaát khaåu noâng saûn
Hoûi: Neâu söï baát hôïp lí trong cheá ñoä sôû höõu ruoäng ñaát ôû Trung vaø Nam Mó? 
Giaùo vieân: 1 soá quoác gia ñaõ ban haønh luaät caûi caùch ruoäng ñaát
Chuyeån yù: 
HÑ2.Caùc ngaønh noâng nghieäp 
 Hoûi: Döïa vaøo H44.4 cho bieát Trung vaø Nam Mó coù caùc loaïi caây troàng chuû yeáu naøo? Phaân boá ôû ñaâu? 
Giaùo vieân laäp baûng teân caùc loaïi caây troàng vaø söï phaân boá
- Noâng daân ít ruoäng ñaát, ñaát ñai phaàn lôùn trong tay ñòa chuû, tö baûn nöôùc ngoaøi
- Cheá ñoä sôû höõu ruoäng ñaát coøn baát hôïp lí
- Neàn noâng nghieäp cuûa nhieàu nöôùc coøn bò leä thuoäc vaøo nöôùc ngoaøi
b) Caùc ngaønh noâng nghieäp chính
- Troàng troït:
+ Noâng saûn chuû yeáu laø caây coâng nghieäp, caây aên quaû ñeå xuaát khaåu
+ Moät soá nöôùc Nam Mó phaùt trieån caây löông thöïc
+ Troàng troït mang tính chaát ñoäc canh
+ Phaàn lôùn caùc nöôùc Trung vaø Nam Mó phaûi nhaäp löông thöïc
- Ngaønh chaên nuoâi vaø ñaùnh caù: phaùt trieån vôùi quy moâ lôùn
Loaïi caây troàng chính
Phaân boá caây troàng ôû Trung vaø 
Nam Mó
Luùa 
Braxin, Achentina
Caø pheâ
Eo ñaát Trung Mó, ñoâng Braxin, Coâlumbia
Döøa
Quaàn ñaûo Aêngti
Ñaäu töông
Caùc nöôùc ñoâng nam luïc ñòa Nam Mó 
Boâng
Ñoâng Braxin, Achentina
Cam, chanh
Ñoâng nam luïc ñòa Nam Mó 
Mía
Quaàn ñaûo Aêngti
Chuoái
Eo ñaát Trung Mó 
Ngoâ
Caùc nöôùc ven Ñaïi Taây Döông 
Nho
Caùc nöôùc phía nam daõy Anñeùt
Hoûi: Döïa vaøo baûng caùc loaïi caây troàng cho bieát noâng saûn chuû yeáu laø loaïi caây gì? Caây nhieät ñôùi, caän nhieät troàng nhieåu ôû ñaâu? Vì sao? 
Hoûi: Vì sao caùc nöôùc troàng nhieàu caây coâng nghieäp, caây aên quaû? Löông thöïc? Söï maát caân ñoái trong troàng troït daãn tôùi tình traïng gì? 
Hoûi: Döïa vaøo H44.4 cho bieát caùc loaïi gia suùc ñöôïc nuoâi nhieàu ôû Trung vaø Nam Mó? Nuoâi chuû yeáu ôû ñaâu? Vì sao? 
Giaùo vieân cho hoïc sinh nghieân cöùu vaø laäp baûng:
+ Noâng saûn chuû yeáu laø caây coâng nghieäp, caây aên quaû ñeå xuaát khaåu
- Troàng nhieàu ôû eo ñaát Trung Mó, quaàn ñaûo AÊngti, phía ñoâng nam luïc ñòa Nam Mó vì coù khí haäu nhieät ñôùi vaø caän nhieät
- Troàng nhieàu ñeå xuaát khaåu. Söï maát caân ñoái trong troàng troït 
Ngaønh chaên nuoâi
Ñòa baøn phaân boá chaên nuoâi
Ñieàu kieän töï nhieân 
Boø thòt vaø boø söûa (khoaûng 250 trieäu con) 
Braxin, Achentina, Uruguay, Paraguay
Nhieàu ñoàng coû roäng lôùn vaø töôi toát
Cöøu (150 trieäu con), laïc ñaø Lama
Söôøn nuùi trung Anñeùt
Khí haäu caän nhieät ñôùi vaø oân ñôùi luïc ñòa
Ñaùnh caù
Peâru ñöøng ñaàu theá giôùi veà saûn löôïng caù
Doøng haûi löu laïnh chaûy saùt ven bôø
Thu hoạch
 	Neâu söï baát hôïp lí trong cheá ñoä sôû höõu ruoäng ñaát ôû trung vaø Nam Mó?
 5. Hướng dẫn về nhà
- Hướng dẫn hs hoïc baøi
- Trả lời câu hỏi sgk 
- Hướng dẫn hs thu thập tư liệu, tranh ảnh thông qua báo,đài, internet…
- Hướng dẫn chuẩn bị bài 45
- Nhận xét và đánh giá tiết học.
IV. Rút kinh nghiệm
............................................................................................................................................................
TUẦN: 25	 	 Môn: Địa Lí 7
Tiết : 50	
Ngày soạn: 
BÀI 45. KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ (tt)
Mục tiêu
Kiến thức
-Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về kinh tế (Công nghiệp) của trung và nam Mĩ.
- Hieåu ñöôïc vaán ñeà khai thaùc vuøng A-ma-doân vaø nhöõng vaán ñeà moâi tröôøng caàn quan taâm
- Trình baøy ñöôïc veà khoái kinh teá Mec-coâ-xua cuûa Nam Mó
2. Kĩ năng 
Đọc bản đồ để nhận xét tình hình phát triển kinh tế của khu vực trung và Nam Mĩ
Thái độ
Có thái độ nghiêm túc, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập.
Coù yù thöùc trong vaán ñeà baûo veä moâi tröôøng trong khai thaùc vuøng A-ma-doân
 II. Chuẩn bị
- GV: Bản đồ Công nghiệp Trung và Nam Mĩ, một số ảnh có liên quan ( nếu có ) . Baûn ñoà ñoâ thò trung vaø Nam Mó
- HS: Sưu tầm tư liệu, sách giáo khoa.
Tiến trình lên lớp
1. Ổn định tổ chức
Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh
Kiểm tra bài cũ
Câu 1. Neâu söï baát hôïp lí trong cheá ñoä sôû höõu ruoäng ñaát ôû trung vaø Nam Mó?
Dạy bài mới.
Giới thiệu: Giới thiệu theo tiêu đề sgk.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung 
HÑ1.Tìm hieåu ngaønh coâng nghieäp cuûa Nam Mó
? Khu vöïc trung vaø Nam Mó phaùt trieån chuû yeáu nhöõng ngaønh gì?
Hoûi: Döïa vaøo H45.1 SGK trình baøy söï phaân boá caùc ngaønh coâng nghieäp chuû yeáu cuûa Trung vaø Nam Mó? 
? Nhöõng nöôùc naøo coù neàn coâng nghieäp phaùt trieån töông ñoái toaøn dieän? 
- Caùc nöôùc khu vöïc Anñeùt vaø eo ñaát Trung Mó phaùt trieån maïnh ngaønh coâng nghieäp naøo? 
-Caùc nöôùc vuøng Caribeâ phaùt trieån nhöõng ngaønh coâng nghieäp naøo? 
HÑ2Tìm hieåu vai troø cuûa röøng A ma doân 
Hoûi: Baèng hieåu bieát cuûa mình, cho bieát giaù trò vaø tieàm naêng to lôùn cuûa röøng Amadoân? 
Hoûi: Röøng Amadoân baét ñaàu ñöôïc khai thaùc töø khi naøo? 
TÍCH HÔÏP GDMT
? Vieäc khai thaùc röøng A-ma-doân ñaõ aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán MT
HÑ 3. Tìm hieåu khoái kinh teá Mec-coâ-xua
Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc phaàn 4 SGK 
- Thaûo luaän nhoùm: 
+ Muïc tieâu cuûa khoái Mec-coâ-xua
+ Toå chöùc? 
Gv cho hsinh ñoïc ghi nhôù
Gv cho hs quan saùt baûn ñoà coâng nghieäp vaø thoâng tin sgk
Tl: Caùc ngaønh coâng nghieäp chuû yeáu: khai thaùc khoaùng saûn, sô cheá noâng saûn vaø cheá bieán thöïc phaåm ñeå xuaát khaåu.
- Coâng nghieäp phaân boá khoâng ñeàu
- Coâng nghieäp phaùt trieån töông ñoái toaøn dieän laø Braxin, Achentina, Chileâ vaø Veâneâdueâla
- Caùc nöôùc khu vöïc Anñeùt, eo ñaát Trung Mó phaùt trieån coâng nghieäp khai khoaùng
- Caùc nöôùc vuøng Caribeâ phaùt trieån coâng nghieäp thöïc phaåm, sô cheá noâng saûn
- Nguoàn döï tröõ sinh vaät
- Döï tröõ nöôùc, ñieàu hoaø khí haäu
- Nhieàu tieàm naêng ñeå phaùt trieån kinh teá 
- Caùc boä laïc ngöôøi anh ñieâng sinh soáng trong röøng: saên baét, haùi löôïm, phuï thuoäc vaøo töï nhieân, khoâng aûnh höôûng ñeán töï nhieân
Tl: - Söï huyû hoaïi moâi tröôøng Amadoân aûnh höôûng tôùi moâi tröôøng khu vöïc vaø theá giôùi 
- Muïc ñích: nhaèm thoaùt khoûi söï luõng ñoaïn kinh teá cuûa Hoa Kì, thaùo gôõ haøng raøo haûi quan, taêng cöôøng trao ñoåi thöông maïi giöõa caùc nöôùc
1-2 hs ñoïc ghi nhôù
2) Coâng nghieäp Trung vaø Nam Mó 
- Caùc ngaønh coâng nghieäp chuû yeáu: khai thaùc khoaùng saûn, sô cheá noâng saûn vaø cheá bieán thöïc phaåm ñeå xuaát khaåu.
- Coâng nghieäp phaân boá khoâng ñeàu
- Caùc nöôùc coâng nghieäp môùi coù neàn kinh teá phaùt trieån nhaát khu vöïc
- Coâng nghieäp phaùt trieån töông ñoái toaøn dieän laø Braxin, Achentina, Chileâ vaø Veâneâdueâla
- Caùc nöôùc khu vöïc Anñeùt, eo ñaát Trung Mó phaùt trieån coâng nghieäp khai khoaùng
3) Vaán ñeà khai thaùc röøng Amadoân
a) Vai troø cuûa röøng Amadoân
- Nguoàn döï tröõ sinh vaät
- Döï tröõ nöôùc, ñieàu hoaø khí haäu
- Nhieàu tieàm naêng ñeå phaùt trieån kinh teá 
b) Aûnh höôûng cuûa khai thaùc röøng Amadoân
- Söï huyû hoaïi moâi tröôøng Amadoân aûnh höôûng tôùi moâi tröôøng khu vöïc vaø theá giôùi 
4) Khoái kinh teá Mec-coâ-xua
- Thaønh laäp naêm 1991
- Muïc ñích: nhaèm thoaùt khoûi söï luõng ñoaïn kinh teá cuûa Hoa Kì, thaùo gôõ haøng raøo haûi quan, taêng cöôøng trao ñoåi thöông maïi giöõa caùc nöôùc
	 4. Củng cố
 Câu 1. Trình baøy söï phaân boá saûn xuaát cuûa moät soá ngaønh CN chuû yeáu ôû Trung vaø Nam Mó?
 Câu 2. Taïi sao phaûi ñaëc vaán ñeà baûo veä röøng A-ma-doân?
5. Hướng dẫn về nhà
Hướng dẫn hs học bài
Trả lời câu hỏi sgk hướng dẫn làm bài tập 1,2
Hướng dẫn hs thu thập tư liệu, tranh ảnh thông qua báo,đài, internet…
Hướng dẫn chuẩn bị bài 46.
Nhận xét và đánh giá tiết học.
IV. Rút kinh nghiệm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ký duyệt
 Vũ Thị Ánh Hồng

File đính kèm:

  • docĐia 7 T25.doc
Giáo án liên quan