Giáo án Địa lý 7 tiết 27: Kiểm tra 1 tiết

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

 Trình bày được kiến thức về Châu Mĩ; so sánh được sự giống và khác nhau về địa hình, dân cư, kinh tế của Bắc Mĩ với Nam Mĩ.

 2 . Kĩ năng

Có kĩ năng trình bày kiến thức, vẽ biểu đồ

3. Thái độ

Trung thực trong kiểm tra.

II. Ma trận

 

doc7 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1565 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý 7 tiết 27: Kiểm tra 1 tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tế của Bắc Mĩ và Nam Mĩ
2
1đ
2
 1đ
Tổng
3 1,5đ
5 5,5 đ
1 3đ
9
 10đ
Đề thi
Phần trắc nghiệm ( 3 đ ) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
Câu 1. Châu Mĩ là châu lục nằm hoàn toàn ở :
a. Nữa cầu Tây	b. Nữa cầu Đông	c. Nữa cầu Bắc	d. Nữa cầu Nam
Câu 2. Diện tích phần đất liền của châu Mĩ là :
a. 41 triệu km2	 b. 42 triệu km2	c. 43 triệu km2	d. 44 triệu km2
Câu 3. Người dân bản địa của châu Mĩ có nguồn gốc từ :
a. Châu Âu	b. Châu Đại dương	c. Châu Á	d. Châu Phi 
Câu 4. Quốc gia nào có nền kinh tế phát triển nhất Châu Mĩ:
a. Canada	b. Hoa kì	c. Braxin	d. Vi-nuê-zu-ê-la
Câu 5. Mục đích chính thành lập khối thị trường chung Nam Mĩ ( Mec-cô-xua ) là:
a. thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Bắc Mĩ	
b. thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Châu Âu	
c.	thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Nhật Bản	
d. thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì 
Câu 6. Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ gồm có 3 nước thành viên là:
a. Hoa Kì, Canada, Braxin	b. Hoa Kì, Canada, Mê-Hi-Cô	
c. Hoa Kì, Mê-hi-cô, Braxin	d. Ac-hen-ti-na, Canada, Braxin
II. Phần tự luận ( 7 đ )
Câu 7. ( 2 đ ) Địa hình Bắc Mĩ và Nam Mĩ giống và khác nhau như thế nào?
Câu 8. (2 đ ) Hãy so sánh dân cư, đô thị của Bắc Mĩ và Nam Mĩ?
Câu 10. ( 3 đ )Cho số liệu sau về cơ cấu GDP của Hoa Kì năm 2000, đơn vị %
- Nông Nghiệp: 2%
- Công nghiệp: 26%
- Dịch vụ: 72%
Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của Hoa Kì
Nhận xét tình hình phát triển kinh tế của Hoa Kì
Hướng dẫn chấm
Phần trắc nghiệm: mỗi câu đúng 0,5 đ
Câu
1
2
3
4
5
6
Câu chọn
b
d
a
a
c
c
Phần tự luận:
Câu 7. So sánh:
Giống nhau: đều có 3 khu vực địa hình phân hóa theo chiều kinh tuyến ( 0,5 đ )
Khác nhau:
Khu vực
Bắc Mĩ
Nam Mĩ
Phía Tây
( 0,5 đ )
Là hệ cooc-đi-e thấp hơn dãy An đét nhưng chiếm diện tích lớn ( ½ điện tích lục địa Bắc Mĩ )
Dãy An đét cao hơn hệ cooc-đi-e nhưng chiếm diện tích nhỏ
Giữa
( 0,5 đ )
Đồng bằng cao ở phía Bắc và thấp dần về phía Nam
Các đồng bằng đều thấp
Phía đông
( 0,5 đ )
Dãy núi già A-pa-lat
Sơn nguyên Braxin, Guy-an
Câu 8. So sánh
Giống nhau: ( 0,5 đ)
Dân cư phân bố không đều
Tỉ lệ dân thành thị cao, tốc độ đô thị hóa nhanh
Khác nhau:
Đặc điểm
Bắc Mĩ
Nam Mĩ
Dân cư
( 1 đ )
- Trên hệ cooc-đi-e dân cư thưa thớt
- Đồng bằng trung tâm có dân cư đông đúc
- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp < 1%
- Dãy An đét có dân cư đông đúc
- Ở đồng bằng dân cư thưa thớt
- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao 1,7%
Đô thị hóa
( 0,5 đ )
Có kế hoạch
Tự phát
Câu 9.
Vẽ đúng biểu đồ tròn, chính xác tỉ lệ, chú thích hợp lí, sạch và có tên biểu đồ ( 2 đ)
Nhận xét đúng:Công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ trong cao còn nông nghiệp chiếm tỉ trọng rất thấp. Hoa kì là nước công nghiệp hiện đại ( 1đ )
IV.Tổng kết
Phân loại
Lớp 8/ sỉ số
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu
kém
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
A-
B-
Nhận xét
Ưu điểm
b. Hạn chế
c. Hướng khắc phục
V. Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
TUẦN: 27	 	 Môn: Địa Lí 7
Tiết : 54	
Ngày soạn:
	CHƯƠNG VIII. CHÂU NAM CỰC
BÀI 47. CHÂU NAM CỰC- CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
Mục tiêu
Kiến thức
- Biết được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi của châu Nam Cực.
- Trình bày và giải thích (ở mức độ đơn giản ) về tự nhiên của châu Nam cực
2. Kĩ năng 
- Xác định trên bản đồ, lược đồ của vị trí châu nam cực
- Sử dụng bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên của châu nam cực.
- Phân tích biểu đồ khí hậu của hai địa điểm ở châu Nam cực , lát cắt địa hình lục địa nam cực để hiểu và trình bày đặc điểm khí hậu, địa hình của châu nam cực.
Thái độ
Có thái độ nghiêm túc, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập.
Coù yù thöùc trong vaán ñeà baûo veä các loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng.
 II. Chuẩn bị
- GV: Bản đồ châu nam cực, tranh ảnh về châu nam cực
- HS: Sưu tầm tư liệu, sách giáo khoa.
Tiến trình lên lớp
1. Ổn định tổ chức
Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh
Kiểm tra bài cũ
Nhận xét bài kiểm tra
Dạy bài mới.
Giới thiệu: Giới thiệu theo tiêu đề sgk.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung caàn ñaït
HÑ1.Tìm hieåu ñaëc ñieåm töï nhieân
Döïa vaøo H47.1 SGK , bản đồ nam cực vaø noäi dung SGK, haõy xaùc ñònh vò trí, giôùi haïn, dieän tích cuûa Chaâu Nam Cöïc? 
- Chaâu Nam Cöïc ñöôïc bao boïc bôûi caùc ñaïi döông naøo
Hoûi: Quan saùt H47.2 SGK phaân tích hai bieåu ñoà nhieät ñoä, cho nhaän xeùt veà khí haäu cuûa Chaâu Nam Cöïc? 
- Coù gioù gì hoaït ñoäng? Giaûi thích taïi sao? 
Hoûi: Giaûi thích vì sao khí haäu Nam cöïc voâ cuøng laïnh giaù? 
Hoûi: Döïa vaøo baûn ñoà töï nhieân Chaâu Nam Cöïc, keát hôïp vôùi H47.3 SGK neâu ñaëc ñieåm noåi baät cuûa ñòa hình Chaâu Nam Cöïc? 
Hoûi: Söï tan baêng ôû Nam Cöïc seõ aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng cuûa con ngöôøi nhö theá naøo?
Hoûi: Sinh vaät ôû Chaâu Nam Cöïc coù ñaëc ñieåm gì? Phaùt trieån nhö theá naøo? Keå teân moät soá sinh vaät ñieån hình? 
TÍCH HÔÏP GDMT
? Theo em vieäc khai thaùc nhöõng loaøi ñoäng vaät quyù nhö hieän nay ôû chaâu nam cöïc seõ gaây ra haäu quaû gì? Theo em caàn laøm gì?
Hoûi: Döïa vaøo SGK neâu teân caùc taøi nguyeân khoaùng saûn quan troïng ôû Chaâu Nam Cöïc? 
HÑ2. Lòch söû khaùm phaù Nam cöïc
Hoûi: Con ngöôøi phaùt hieän ra Chaâu Nam Cöïc töø baøo giôø? 
- Töø naêm naøo vieäc nghieân cöùu Chaâu Nam Cöïc ñöôïc xuùc tieán maïnh meõ? Coù nhöõng quoác gia naøo xaây döïng traïm nghieân cöùu taïi Chaâu Nam Cöïc? 
- Ngaøy 1-12-1959, hieäp öôùc Nam Cöïc quy ñònh vieäc khaûo saùt Chaâu Nam Cöïc nhö theá naøo?
Gv cho 1-2 hs ñoïc ghi nhôù
Hs quan saùt treân bản đồ cả lớp
Hs xaùc định cá nhân
- Ñaïi Taây Döông, Thaùi Bình Döông, AÁn Ñoä Döông
Hoaït ñoäng caû lôùp 2 phuùt
Hs trao ñoåi caëp 3 phuùt, trình baøy, nhaän xeùt vaø keát luaän
- Gioù ñoâng cöïc vì laø vuøng coù khí aùp cao
- Vò trí vuøng cöïc nam, muøa ñoâng ñeâm keùo daøi, dieän tích roäng lôùn, khaû naêng tích tröõ naêng löôïng nhieät keùm, nhieät löôïng thu ñöôïc trong muøa heø nhanh choùng böùc xaï heát. Do ñoù baêng nhieàu neân nhieät ñoä quanh naêm thaáp
- Theå tích baêng 35 trieäu km3, chieám 90% theå tích nöôùc ngoït döï tröõ cuûa theá giôùi
- Laøm cho nöôùc bieån daâng leân, dieän tích caùc luïc ñòa seõ thu heïp laïi, nhieàu ñaûo bò nhaán chìm
- Thöïc vaät: khoâng coù
- Ñoäng vaät: coù khaû naêng chòu reùt gioûi: chim caùnh cuït, haûi caåu, caù voi, baùo bieån soáng ven luïc ñòa
TL; Gaây tuyeät chuûng nhieàu loaøi ñoäng vaät quyù
Caàn quy ñònh vieäc khai thaùc ôû chaâu nam cöïc
- Than ñaù, saét, ñoàng, daàu moû, khí töï nhieân 
- Töø cuoái TK XIX-1957
 Hs trình baøy theo sgk
1-2 hs ñoïc
1) Ñaëc ñieåm töï nhieân 
a) Vò trí ñòa lí 
- Goàm: phaàn luïc ñòa trong voøng cöïc nam vaø caùc ñaûo ven luïc ñòa
- Dieän tích: 14 trieäu Km2 
b) Khí haäu
- Raát laïnh giaù
- Nhieät ñoä quanh naêm döôùi 0oC 
- Nhieàu gioù baõo nhaát theá giôùi, vaän toác gioù thöôøng treân 60 Km/h
c) Ñòa hình
- Laø moät cao nguyeân baêng khoång loà cao trung bình: 2600m 
d) Sinh vaät
- Thöïc vaät: khoâng coù
- Ñoäng vaät: coù khaû naêng chòu reùt gioûi: chim caùnh cuït, haûi caåu, caù voi, baùo bieån soáng ven luïc ñòa
e) Khoaùng saûn
- Than ñaù, saét, ñoàng, daàu moû, khí töï nhieân 
2) Vaøi neùt veà lòch söû khaùm phaù vaø nghieân cöùu Chaâu Nam Cöïc
- Chaâu Nam Cöïc ñöôïc phaùt hieän vaø nghieân cöùu muoän nhaát
- Chöa coù daân sinh soáng thöôøng xuyeân
 4. Củng cố
 Câu 1.Nêu đặc điểm tự nhiên của châu Nam cực?
 Câu 2. Taïi sao châu nam cực vùng rìa có nhiều động vật sinh sống?
5. Hướng dẫn về nhà
Hướng dẫn hs học bài
Trả lời câu hỏi sgk hướng dẫn làm bài tập 1,2
Hướng dẫn hs thu thập tư liệu, tranh ảnh thông qua báo,đài, internet…
Hướng dẫn chuẩn bị bài 48.
Nhận xét và đánh giá tiết học.
IV. Rút kinh nghiệm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ký Duyệt
 Vũ Thị Ánh Hồng
Trường THCS Phong Thạnh Đông Ngày tháng năm 
Lớp: 7 Kiểm tra 1 tiết
Họ và tên: …………………………. Môn: Địa lí
Mã phách
Điểm
Lời phê của giáo viên
Mã phách
Đề: 
I.Phần trắc nghiệm ( 3 đ ) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
Câu 1. Châu Mĩ là châu lục nằm hoàn toàn ở :
a. Nữa cầu Tây	b. Nữa cầu Đông	c. Nữa cầu Bắc	d. Nữa cầu Nam
Câu 2. Diện tích phần đất liền của châu Mĩ là :
a. 41 triệu km2	 b. 42 triệu km2	c. 43 triệu km2	d. 44 triệu km2
Câu 3. Người dân bản địa của châu Mĩ có nguồn gốc từ :
a. Châu Âu	b. Châu Đại dương	c. Châu Á	d. Châu Phi 
Câu 4. Quốc gia nào có nền kinh tế phát triển nhất Châu Mĩ:
a. Canada	b. Hoa kì	c. Braxin	d. Vi-nuê-zu-ê-la
Câu 5. Mục đích chính thành lập khối thị trường chung Nam Mĩ ( Mec-cô-xua ) là:
a. thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Bắc Mĩ	
b. thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Châu Âu	
c.	thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Nhật Bản	
d. thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì 
Câu 6. Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ gồm có 3 nước thành viên là:
a. Hoa Kì, Canada, Braxin	b. Hoa Kì, Canada, Mê-Hi-Cô	
c. Hoa Kì, Mê-hi-cô, Braxin	d. Ac-hen-ti-na, Canada, Braxin
II. Phần tự luận ( 7 đ )
Câu 7. ( 2 đ ) Địa hình Bắc Mĩ và Nam Mĩ giống và khác nhau như thế nào?
Câu 8. (2 đ ) Hãy so sánh dân cư, đô thị của Bắc Mĩ và Nam Mĩ?
Câu 10. ( 3 đ )Cho số liệu sau về cơ cấu GDP của Hoa Kì năm 2000, đơn vị %
- Nông Nghiệp: 2%
- Công nghiệp: 26%
- Dịch vụ: 72%
Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của Hoa Kì
Nhận xét tình hình phát triển kinh tế của Hoa Kì
	Bài Làm
I. Phần trắc nghiệm: mỗi câu đúng 0,5 đ
Câu
1
2
3
4
5
6
Câu chọn
b
d
a
a
c
c
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docĐia 7 T27.doc