Giáo án dạy học Lớp 4 - Tuần 9

TẬP ĐỌC

THƯA CHUYỆN VỚI MẸ

I - Mục tiêu

- Bước đầu biết đọc phân biệt theo lời nhân vật trong đoạn đối thoại.

- Hiểu nội dung bài: Cương mơ ước trở thành thợ rèn để kiếm sống nên đã thuyết phục mẹ để mẹ thấy nghề nghiệp nào cũng đáng quý( Trả lời cỏc cõu hỏi trong SGK).

- GDKN: thương lượng.

II- Đồ dùng dạy học

- Tranh minh họa bài tập đọc trang 85, SGK

- Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần luyện đọc.

 

doc25 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 16/02/2022 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án dạy học Lớp 4 - Tuần 9, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S ủoùc ủeà baứi vaứ veừ ủửụứng thaỳng qua E, vuoõng goực vụựi DC taùi G.
-Haừy neõu teõn caực hỡnh chửừ nhaọt trong coự trong hỡnh.
+Nhửừng caùnh naứo vuoõng goực vụựi EG ?
+Caực caùnh AB vaứ DC nhử theỏ naứo vụựi nhau?
+Nhửừng caùnh naứo vuoõng goực vụựi AB ?
+Caực caùnh AD, EG, BC nhử theỏ naứo vụựi nhau ?
4.Cuỷng coỏ- Daởn doứ: GV toồng keỏt giụứ hoùc, daởn HS veà nhaứ laứm baứi taọp vaứ chuaồn bũ baứi sau.
Hoạt động của học sinh
-HS nghe GV giụựi thieọu baứi.
-Theo doừi thao taực cuỷa GV 
 C
 A E	 B
 ẹieồm E naốm treõn ủửụứng thaỳng AB 
 C
	E 
 A B
 D
ẹieồm E naốm ngoaứi ủửụứng thaỳng AB.
-1 HS leõn baỷng veừ, HS caỷ lụựp veừ.
HS ủoùc teõn tam giaực: tam giaực ABC.
-1 HS leõn baỷng veừ, HS caỷ lụựp veừ vaứo giaỏy nhaựp.
 A
 B H C
-HS duứng eõ ke ủeồ veừ.
-HS caỷ lụựp veừ vaứo vụỷ,1 HS làm bảng phụ và trình bày caựch thửùc hieọn vẽ
 c	D
C	E D	E
 c
-Veừ ủửụứng cao AH cuỷa hỡnh tam giaực ABC trong caực trửụứng hụùp khaực nhau.
-Qua ủổnh A cuỷa tam giaực ABC vaứ vuoõng goực vụựi caùnh BC taùi ủieồm H.
- HS caỷ lụựp duứng buựt chỡ veừ vaứo SGK.
-3 HS leõn baỷng veừ hỡnh, moói HS veừ ủửụứng cao AH trong moọt trửụứng hụùp 
-HS neõu caực bửụực veừ nhử ụỷ phaàn hửụựng daón caựch veừ ủửụứng cao cuỷa tam giaực trong SGK.
-HS veừ hỡnh .
 A E B
 D G C
-HS neõu : ABCD, AEGD, EBCG.
+AB vaứ DC.
+Caực caùnh AB vaứ DC song song vụựi nhau.
+Caực caùnh AD, EG, BC.
+Song song vụựi nhau.
-HS caỷ lụựp.
Tập đọc
Điều ước của vua Mi - Đát
 I. Mục tiêu
- Bước đầu biết đọc diễn cảm phân biệt được lời nhân vật( lời xin, cầu khẩn của Mi- đát, lời phán bảo oai vệ của thần Đi - ô - ni - dốt)
+ Hiểu nội dung bài : Những ước muốn tham lam không bao giờ mang lại hạnh phúc cho con người ( Trả lời được cỏc cõu hỏi trong SGK)
II. Đồ dùng dạy - học
+ Tranh minh hoạ bài trang 90, Sgk 
+ Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần luyện đọc.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
A- Kiểm tra bài cũ.
-Goùi 2 HS tieỏp noỏi nhau ủoùc tửứng ủoùan baứi Thửa chuyeọn vụựi meù vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi trong SGK.
-Goùi 1 HS ủoùc toaứn baứi vaứ neõu ủaùi yự cuỷa baứi.
-Nhaọn xeựt, cho ủieồm HS .
B. Baứi mụựi:
 a.Giụựi thieọu baứi
 * Hoạt động1.Luyeọn ủoùc:
Goùi 1 hs gioỷi ủoùc baứi
- Gọi HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài GV sửa lỗi phát âm ngắt giọng cho từng HS ( Nếu có)
+Lửụùt 1:Reứn tửứ khoự
 - GVghi từ khó đọc lên bảng, HS luỵên đọc từ +Lửụùt 2:tìm cõu văn dài
-GV sửỷa loói phaựt aõm, ngaột gioùng cho HS .
* Lửu yự caực caõu caàu khieỏn: Xin thaàn tha toọi cho toõi ! Xin ngửụứi laỏy laùi ủieàu ửụực cho toõi ủửụùc soỏng
-Goùi HS ủoùc phaàn chuự giaỷi.
-Yeõu caàu HS ủoùc nhóm 2.
-GV ủoùc maóu, chuự yự gioùng ủoùc.
 * Tỡm hieồu baứi:
+Thaàn ẹi-oõ-ni-doỏt cho vua Mi-ủaựt caựi gỡ?
+Vua Mi-ủaựt xin thaàn ủieàu gỡ?
+Theo em, vỡ sao vua Mi-ủaựt laùi ửụực nhử vaọy?
+Thoaùt ủaàu dieàu ửụực ủửụùc thửùc hieọn toỏt ủeùp nhử theỏ naứo?
+Noọi dung ủoaùn 1 laứ gỡ?
-Yeõu caàu HS ủoùc ủoaùn 2 vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi
+Khuỷng khieỏp nghúa laứ theỏ naứo?
+Taùi sao vua Mi-ủaựt laùi xin thaàn ẹi-oõ-ni-doõt laỏy laùi ủieàu ửụực?
+ẹoaùn 2 cuỷa baứi noựi ủieàu gỡ?
-Yeõu caàu HS ủoùc ủoaùn 3, trao ủoồi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi.
+Vua Mi-ủaựt coự ủửụùc ủieàu gỡ khi nhuựng mỡnh vaứo doứng nửụực treõn soõng Paực-toõn?
+Vua Mi-ủaựt hieồu ra ủieàu gỡ?
+Noọi dung ủoaùn cuoỏi baứi laứ gỡ?
-Goùi HS ủoùc toaứn baứi, caỷ lụựp theo doừi vaứ tỡm ra yự chớnh cuỷa baứi.
 * Luyeọn ủoùc dieón caỷm:
-Toồ chửực cho HS luyeọn ủoùc dieón caỷm theo ủoaùn vaờn.
-Goùi 1 HS ủoùc, caỷ lụựp theo doừi ủeồ tỡm ra gioùng ủoùc phuứ hụùp.
-Yeõu caàu HS ủoùc trong nhoựm.
-Toồ chửực cho HS ủoùc phaõn vai.
-Bỡnh choùn nhoựm ủoùc hay nhaỏt.
3. Cuỷng coỏ – daởn doứ:- Nhận xột giờ học
Hoạt động của học sinh
-3 HS leõn baỷng thửùc hieọn yeõu caàu.
1 HS ủoùc thaứnh tieỏng. Caỷ lụựp ủoùc thaàm
-HS noỏi tieỏp nhau ủoùc baứi theo trỡnh tửù.
+ẹoaùn 1: Coự laàn thaàn ẹi-oõ-ni-doỏtủeỏn sung sửụựng hụn theỏ nửừa.
+ẹoaùn 2: Boùn ủaày tụự  ủeỏn cho toõi ủửụùc soỏng.
+ẹoaùn 3: Thaàn ẹi-oõ-ni-doỏt ủeỏn tham lam.
1HS ủoùc - Caỷ lụựp ủoùc thaàm
-HS ủoùc nhóm 2- đọc trước lớp.
+Thaàn ẹi-oõ-ni-doỏt cho Mi-ủaựt moọt ủieàu ửụực.
+Vua Mi-ủat xin thaàn laứm cho moùl vaọt oõng chaùm vaứo ủeàu bieỏn thaứnh vaứng.
+Vỡ oõng ta laứ ngửụứi tham lam.
+Vua beỷ thửỷ moọt caứnh soài, ngaột thửỷ moọt quaỷ taựo, chuựng ủeàu bieỏn thaứnh vaứng. Nhaứ vua tửụỷng nhử mỡnh laứ ngửụứi sung sửụựng nhaỏt treõn ủụứi.
ý1: ẹieàu ửụực cuỷa vua Mi-ủaựt ủửụùc thửùc hieọn.
-2 HS nhaộc laùi yự chớnh ủoaùn 1.
-2 HS ủoùc thaứnh tieỏng. Caỷ lụựp ủoùc thaàm, trao ủoồi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
+ Khuỷng khieỏp nghúa laứ raỏt hoaỷng sụù, sụù ủeỏn mửực toọt ủoọ.
+Vỡ nhaứ vua nhaọn ra sửù khuỷng khieỏp cuỷa ủieàu ửụực: vua khoõng theồ aờn, uoỏng baỏt cửự thửự gỡ. Vỡ taỏt caỷ moùi thửự oõng chaùm vaứo ủeàu bieỏn thaứnh vaứng. Maứ con ngửụứi khoõng theồ aờn vaứng ủửụùc.
í 2: Vua Mi-ủaựt nhaọn ra sửù khuỷng khieỏp cuỷa ủieàu ửụực.
-1 HS nhaộc laùi yự chớnh ủoaùn 2.
-2 HS ủoùc thaứnh tieỏng. Caỷ lụựp ủoùc thaàm, trao ủoồi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi.
+OÂng ủaừ maỏt ủi pheựp maứu vaứ rửỷa saùch loứng tham.
+Vua Mi-ủaựt hieồu ra raống haùnh phuực khoõng theồ xaõy dửùng baống ửụực muoỏn tham lam.
+Vua Mi-ủaựt ruựt ra baứi hoùc quyự.
+Nhửừng ủieàu ửụực tham lam khoõng bao giụứ mang laùi haùnh phuực cho con ngửụứi.
-1 HS ủoùc thaứnh tieỏng. HS phaựt bieồu ủeồ tỡm ra gioùng ủoùc (nhử hửụựng daón)
-2 HS ngoài cuứng baứn luyeọn ủoùc, sửỷa cho nhau.
-Nhieàu nhoựm HS tham gia.
Địa lý.
Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (tiờ́p )
I- Mục tiêu
- Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Tây Nguyên: 
+Sử dụng sức nước sản xuất điện.
+Khai thác gỗ và lâm sản
- Nêu được vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất: cung cấp gỗ, lâm sản, nhiều thú quý.
- Biết được sự cần thiết phải bảo vệ rừng.
- Biết đặc điểm sông của Tây Nguyên: có nhiều thác ghềnh, có thể phát triển thuỷ điện.
- Mô tả sơ lược: rừng rậm nhiệt đới( rừng rậm,nhiều loại cây, tạo thành nhiều tầng..) rừng khộp( rừng rụng lá mùa khô)
- Chỉ trên bản đồ và kể tên những con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên: sông Xê- xan, sông Xre- Pốc, sông Đồng Nai.
HSKG: Quan sỏt hỡnh và kể cỏc cụng việc cần phải làm trong quy trỡnh sản xuất ra cỏc sản phẩm đồ gỗ.GDMT:Biờ́t khai thác khoáng sản, rừng, sức nước hợp lí.
- Giải thớch cỏc nguyờn nhõn khiến rừng ở Tõy Nguyờn bị tàn phỏ 
II - Đồ dùng dạy - học
- Lược đồ các sông chính ở Tây Nguyên.
- Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam.
- Một số tranh ảnh về nhà máy thuỷ điện, rừng ở Tây Nguyên.
III - Các hoạt động dạy và học 
Hoạt động của giáo viên
A- Kiểm tra bài cũ.
- Yêu cầu HS lên bảng vẽ sơ đồ trình bày nội dung kiến thức đã học về HĐSX của người dân ở tây nguyên,
- Gv nhận xét- ghi điểm.
B- Dạy học bài mới.
Hoạt động 1.Khai thác sức nước.
-Yêu cầu HS quan sát các lược đồ các sông chính ở tây nguyên và trả lời các câu hỏi.
GV kết luận: Tây nguyên là nơi bắt nguồn của nhiều con sông. Địa hình với nhiều cao nguyên xếp từng đã khiến cho các lòng sông lắm thác ghềnh
-chúng ta cõ̀n làm gì đờ̉ có nguụ̀n nước sử dung lõu dài ?
Hoạt động 2. Rừng và việc khai thác rừng ở tây nguyên.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi.
Gv kết luận: Tây nguyên có 2 mùa mưa, khô rõ rệt nên cũng có 2 loại rừng đặc trưng. Rừng tây nguyên cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ 
- GV yêu cầu HS quan sát hình 6,7 SGK mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp?
- Làm thế nào để bảo vệ rừng .
C..Củng cố, dặn dò.
- Gv tổ chức trò chơi ô chữ kì diệu để giúp HS ôn lại kiến thức đã học.
- GV phổ biến luật chơi- Tổ chức chơi..
- Yêu cầu HS nêu lại những nội dung chính về tây nguyên.
- Yêu cầu HS về nhà sưu tầm tranh ảnh về HĐSX của người dân TN.
Hoạt động của học sinh
- 2 HS lên bảng ( 1HS nêu, 1HS vẽ sơ đồ và ghi nội dung)
- Hoạt động của người dân ở tây nguyên 
+ Trồng cây công nghiệp: Cà phê, hố tiêu.
+ chăn nuôi gia súc trâu , bò.
- HS theo dõi.
- HS quan sát và thảo luận nhóm .
- Đại diện của các nhóm lên trình bày kết quả.
+ Các con sông chính: Xê Xan, Đồng Nai.
+Các con sông độ cao khác nhau, lòng sông lắm thác nhiều ghềnh, tận dụng sức nước chảy để chạy tua bin sản xuất điện.
+ Nhà máy điện Y- a- li.
- HS thực hành chỉ thành thạo trên bản đồ.
- HS thảo luận nhóm.
+ Rừng có 2 loại: Rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp vào mùa khô . có sự phân chia dựa vào Đ.Đ khí hậu.
+Tây nguyên có nhiều Sản vật: gỗ,tre,nứa, mây, cây làm thuốc, các loại thú quí.
+ Khai thác gỗ.nguyên nhân
- HS quan sát rồi mô tả.
- Khai thác hợp lý, không đốt phá
rừng,.
- HS chơi trò chơi đúng yêu cầu.
1 - Đâm trâu, 2 - SX, 3- Y-a - Li 4- Cây công nghiệp, 5- Rừng, 6- chung sống, 7- cao nguyên, 8- vận chuyển, 9- hoa văn.
Thứ 5 ngày 8 tháng 11 năm 2012
Thể dục.
BÀI 18: Động tác lưng – bụng. Trò chơi " con cóc là cậu ông trời"
I- Mục tiêu.
- Ôn động tác vươn thở, tay và chân. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
- Học động tác lưng - bụng . Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Trò chơi " Con cóc là cậu ông trời" yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia vào trò chơi nhiệt tình, chủ động.
II- Địa điểm và phương tiện.
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị 1-2 còi, phấn kẻ vạch xuất phát và vạc đích.
III- Nội dung và phương pháp.
A.Phần mở đầu: 6-10 phút.
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Yêu cầu HS chạy bước nhỏ 1 vòng và xếp thành vòng tròn.
- Yêu cầu HS khởi động các khớp và chơi trò chơi.
B.Phần cơ bản: 18- 22 phút.
1. Bài thể dục phát triển chung.
- Ôn các động tác vươn thở, tay và chân( 2lần mỗi lần 2 x 8 nhịp )
- GV hô cho HS tập- cán sự lớp hô cả lớp tập.
- GV theo dõi uốn nắn, sửa sai cho HS - GV nhận xét, HS tập tiếp.
- Học động tác lưng - bụng: 7- 8 phút.
+ GV nêu tên động tác và làm mẫu HS thực hành theo GV.
+ GV hô HS tập kết hợp cả động tác vươn thở, tay.
+ Ôn cả 4 động tác ( Gv nhắc HS tập đúng động tác.)
2. Trò chơi vận động.
- Trò chơi " 

File đính kèm:

  • docgiao_an_day_hoc_lop_4_tuan_9.doc
Giáo án liên quan