Giáo án dạy học Lớp 4 - Tuần 18

-Lần lượt từng HS bc thăm bài, HS về chỗ chuẩn bị khoảng 2 phút. Khi 1 HS kiểm tra xong, thì tiếp nối 1 HS lên gắp thăm yêu cầu.

-Đọc và trả lời câu hỏi.

-Theo dõi và nhận xét.

-1 HS đọc thành tiếng.

+Bài tập đọc: Ông trạng thả diều / “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi / Vẽ trứng / Người tìm đường lên các vì sao / Văn hay chữ tốt / Chú Đất Nung / Trong quán ăn “Ba cá bống” / Rất nhiều mặt trăng /.

-4 HS đọc thầm lại các truyện kể, trao đổi và làm bài.

 -Các nhóm khác đối chiếu nôi dung bài làm ở VBT để bổ sung.

doc24 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 16/02/2022 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án dạy học Lớp 4 - Tuần 18, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
âu hơn.
Ho¹t ®éng2. Tìm hiểu về cách duy trì sự cháy và ứng dụng trong cuộc sống
Tổ chức hướng dẫn
+Yêu cầu các nhóm trưởng báo cáo về việc chuẩn bị các đồ dùng để làm thí nghiệm này
+Yêu cầu HS đọc mục thực hành 1 SGK trang 70
+ Giúp HS nắm vững kết quả
Để duy trì sự cháy, cần liên tục cung cấp không khí. Nói cách khác, không khí cần được lưu thông .
Ho¹t ®éng3 .Củng cố, dặn dò:
Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài
-Người ta đã ứng dụng vai trò của không khí vào nhiều việc trong cuộc sống. Yêu cầu HS về tìm hiểu thêm
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
-Nhắc lại đề bài.
- Các nhóm để đồ làm thí nghiệm trên bàn
 và báo cáo.
- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm nắm vững cách làm thực hành.
- Các nhóm làm thí nghiệm theo chỉ dẫn và quan s¸t hiện tượng, điền vào bảng
-Thư kí của các nhóm ghi các ý kiến giải thích về kết quả thí nghiệm vào bảng
+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm 
việc của nhóm mình
- HS nhắc lại kết luận.
- Các nhóm để đồ làm thí nghiệm trên bàn
và báo cáo.
- 2 HS đọc để cả lớp nắm vững cách làm
thực hành.
- Thảo luận trong nhóm, giải thích nguyên nhân làm cho ngọn lửa chảy liên tục
-HS nhắc lại kết luận
- 2 HS đọc mục bạn cần biết
Thứ tư ngày 09 tháng 1 năm 2013
Thi Định kì lần 2 - Dạy bù bài vào sáng thứ 5(10-01-2013)
To¸n
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu 
- B­íc ®Çu biÕt vËn dơng dÊu hiƯu chia hÕt cho 9, dÊu hiƯu chia hÕt cho 3, võa chia hÕt cho 2 võa chia hÕt cho 5, võa chia hÕt cho 2 võa chia hÕt cho 3 trong mét sè t×nh huèng ®¬n gi¶n.
- Bµi tËp cÇn ®¹t: bµi1, bµi2, bµi 3. bài 4 KG.
 II.Hoạt động dạy học
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
A.Bµi cị
 -Gọi HS nêu dấu hiệu của các sớ chia hết cho 2, 5, 3, 9.
 -GV nhận xét, ghi điểm.
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bµi
2.Luyện tập – Thực hành:
Bài 1 : -Số nào chia hết cho 3 ?
-Số nào chia hết cho 9 ?
-Số nào chia hết cho3 nhưng không chia hết cho 9 ?
-Lưu ý:số chia hết cho 9 thì chia hết cho3 .
Bài 2: -Cho HS đọc đề bài.
 -GV cho HS làm bài vào vở, sau đó chữa bài.
Bài 3: -GV cho HS tự làm bài vào vở, rồi kiểm tra chéo lẫn nhau.
Bài 4(HSKG): a).Số cần viết chia hết cho 9 phải thỏa mãn điều kiện gì?
-Vậy ta phải chọn 3 chữ số nào để lập số đó ? 
b). -GV yêu cầu HS suy nghĩ để nêu cách lựa chọn ba trong bốn chữ số 0 ; 6 ; 1 ; 2 và lập số ghi vào bài làm của mình. 
-GV chữa bài.
C.Củng cố: -Cho HS nêu lại dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 và tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
-HS nêu .
-HS làm bài tập.
HS làm bảng con
a). Các số chia hết cho 3 là: 4563 ; 2229 ; 3576 ; 66816.
b). Các số chia hết cho 9 là: 4563; 66816.
c). Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 2229 ; 3576.
-HS làm bài sau đó lên sửa bài:
 a). 945.
 b). 225 ; 255 ; 285.
 c). 762 ; 768.
-Cho HS kiểm tra chéo.
Kết quả: a). Đ ; b). S ; c). S ; d). Đ.
HS giải thích rõ vì sao đúng, sai.
-Tổng các chữ số số chia hết cho 9.
-Chữ số 6; 1; 2có tổng các chữ số: 6+ 1+ 2= 9
-HS nêu: 612 ; 621 ; 126 ; 162 ; 261 ; 216.
-HS nghĩ cách để lựa chọn.
Chọn một số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 trong các số: 120 ; 102 ; 201 ; 210.
- HS chơi 
tËp ®äc
ÔN tËp (TIẾT 4 )
I. Mục tiêu:
- §äc rµnh m¹ch, tr«i ch¶y c¸c bµi tËp ®äc ®· häc( tèc ®é kho¶ng 80 tiÕng/ phĩt); b­íc ®Çu biÕt ®äc diƠn c¶m ®o¹n v¨n, ®o¹n th¬ phï hỵp víi néi dung. Thuéc 3 ®o¹n v¨n, ®o¹n th¬ ®· häc ë HKI.
- Nghe- viÕt ®ĩng bµi chÝnh t¶( tèc ®é viÕt kho¶ng 80 ch÷/ 15 phĩt) , kh«ng m¾c qu¸ 5 lçi trong bµi; tr×nh bµy ®ĩng bµi th¬ 4 ch÷( §«i que ®an)
HSKG:viết đúng và t­¬ng ®èi ®Đp bài CT (tốc độ trên 80 chữ / 15 phút), hiểu nội dung bài.
II. Đồ dùng dạy học
-Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc, học thuộc lòng (như tiết 1). 
III. Hoạt động trên lớp.
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
A.Bài mới. Giới thiệu bài
-Nêu mục tiêu tiết học và ghi bài lên bảng.
Ho¹t ®éng1. Kiểm tra đọc
-Tiến hành tương tự như tiết 1.
 Tiết 4: Kiểm tra 5 em
 Ho¹t ®éng2. Nghe-viết chính tả
 * Tìm hiểu nội dung bài thơ
-Đọc bài thơ Đôi que đan.
-Yêu cầu HS đọc.
- Từ đôi que đan và bàn tay của chị em những gì hiện ra ?
-Theo em hai chị em trong bài là người như thế nào ?
 * Hướng dẫn viết từ khó
-HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả và luyện viết.
 * Nghe-viết chính tả
GV đọc cả câu hoặc cụm từ cho HS viết.
 * Soát lỗi, chấm bài
-Đọc lại bài cho HS soát lại.
C.Củng cố, dặn dò
-Nhận xét bài viết của HS.
-Dặn HS về nhà học thuộc bài thơ Đôi que đan và chuẩn bị bài sau.
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
-HS lắng nghe.
-HS thực hiện.
-Lắng nghe.
-1 HS đọc thành tiếng.
+Những đồ dùng hiện ra từ đôi que đan và bàn tay của chị em: mũ len, khăn, áo của bà, của bé, của mẹ cha.
+Hai chị em trong bài rất chăm chỉ, yêu thương những người thân trong gia đình.
-Các từ ngữ: mủ, chăm chỉ, giản dị, đỡ ngượng, que tre, ngọc ngà, 
-HS nghe- viết chính tả.
®Þa lÝ
«n tËp- kiĨm tra cuèi k× 1
I.Mơc tiªu
- KiĨm tra c¸c kiÕn thøc hs ®· häc ë häc k× 1.
II. §Ị bµi
Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng.
C©u 1: D©n téc it ng­êi sèng ë Hoµng Liªn S¬n lµ
A. Dao, M«ng, Th¸i. B. Th¸i , Tµy , Nïng.
C. Ba-na, £- ®ª, Gia-rai D.Ch¨m,X¬- ®¨ng, C¬-ho
C©u 2: Trung du B¾c Bé lµ vïng
A. §åi, víi c¸c ®Ønh nhän, s­ên tho¶i xÕp c¹nh nhau nh­ b¸t ĩp.
B. §åi víi c¸c ®Ønh trßn, s­ên tho¶i xÕp c¹nh nhau nh­ b¸t ĩp.
C. Nĩi víi c¸c ®Ønh trßn s­ên tho¶i
D. Nĩi víi c¸c ®Ønh nhän, s­ên tho¶i
C©u 3: nªu nh÷ng ®iỊu kiƯn thuËn lỵi ®Ĩ ®ång bµng B¾c Bé trë thµnh vùa lĩa lín thø hai cđa c¶ n­íc.
C©u 4: Nªu nh÷ng dÉn chøng cho ta thÊy Hµ Néi lµ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc hµng ®Çu n­íc ta.
C©u 5: Nªu ®Ỉc ®iĨm cđa vïng t©y Nguyªn.
III. Thu bài chấm
GV thu bài 
Nhận xét giờ học
Khoa häc
KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ SỐNG
I.Mơc tiªu
- Nêu được con người , động vật, thực vật phải cĩ khơng khí để thở thì mới sống được.
II.§å dïng d¹y häc
-Hình SGK 
-Sưu tầm một số hình ảnh về người bệng được thở bằng ô – xi.
III.Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
A. Bài cũ:
-Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự cháy?
- Nhận xét chung
B. Bài mới:
-Yêu cầu cả lớp thực hiện theo hướng dẫn ở mục thực hành trang 72
- Giúp cho HS hiểu hiện tượng trên
- Giới thiệu tranh về người bệnh thở bằng Ô –xi.một số hình ảnh con người đã ứng dụng không khí trong đời sống hằng ngày.
=> Giúp HS thấy rõ tác dụng của không khí đối với con người, động vật, thực vật.
Yêu cầu HS thực hiện yêu cầu theo nhóm 2
+ tên dụng cụ của người thợ lặn cóthể lặn lâu dưới nước.
+tên dụng cụ giúp cho nước tronh bẻ cá có nhiều không khí hoà tan
+ Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự sống của người, động vật, thực vật?
=> Con người, động vật, thực vật muốn sống được cần có ô- xi để thở
C. Củng cố, dặn dò
-Yêu cầu HS đọc phần bạn cần biết
- Nhận xét chung giờ học.
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
- 2 HS nêu.
- Lớp nhận xét
-HS thực hành và giải thích nhận xét của mình.
- Quan sát và nhận xét theo sự hiểu biết của mình.
- HS giải thích hiện tượng ở hình 3,4 SGK 
- QS hình 5,6 nói cho nhau nghe trong nhóm.
- Một số HS trình bày trước lớp
+ Bình ô-xi người thợ lặn đeo sau lưng.
+ máy bơm không khí vào nước
- Một số HS nêu
- HS nhắc lại kết luận
- 2 HS đọc
ThĨ dơc
ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY
TRÒ CHƠI : “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC”
I. Mục tiêu
- Thùc hiƯn tËp hỵp hµng ngang nhanh, dãng th¼ng hµng ngang.
- Thùc hiƯn ®i nhanh l­ít dÇn råi chuyĨn sang ch¹y mét b­íc, kÕt hỵp víi ®éng t¸c ®¸nh tay nhÞp nhµng.
II. Đặc điểm – phương tiện 
Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập . đảm bảo an toàn tập luyện 
Phương tiện : Chuẩn bị còi , dụng cụ chơi trò chơi “Chạy theo hình tam giác ” như cờ,vạch cho ôn tập hợp hàng ngang , dóng hàng , đi nhanh chuyển sang chạy
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
A . Phần mở đầu 
 -Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh sĩ số.
 -GV phổ biến nội dung : Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học. 
-Khởi động : 
 -Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. 
B. Phần cơ bản:
 1. Ôn đội hình đội ngũ và bài tập rèn luyện tư thế cơ bản 
 * Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi nhanh trên vạch kẻ thẳng và chuyển sang chạy 
+GV tổ chức cho HS thực hiện dưới hình thức thi đua do cán sự điều khiển cho các bạn tập. GV hướng dẫn cho HS cách khắc phục những sai thường gặp: Hình thức từng tổ thi biểu diễn với nhau tập hợp hàng ngang và đi nhanh chuyển sang chạy. 
2. Trò chơi : “Chạy theo hình tam giác”
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi, cho HS khởi động lại các khớp cổ chân. 
-Nêu tên trò chơi. 
-GV huớng dẫn cách chơi và phổ biến luật chơi. 
-GV tổ chức cho HS chơi thử. 
-Tổ chức cho HS thi đua chơi chính thứctheo tổ. 
-Sau các lần chơi GV quan sát, nhận xét, biểu dương những tổ HS chơi chủ động.
C. Phần kết thúc 
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
-GVø giao bài tập về nhà ôn luyện các bài tập“ Rèn luyện tư thế cơ bản” đã học ở lớp. 
-GV hô giải tán. 
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
-Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo. 
-HS đứng theo đội hình 4 hàng ngang.
- Cả lớp chạy chậm theo một hàng dọc 
xung quanh sân trường. 
-HS đứng theo đội hình tập luyện 2 – 4
 hàng dọc.
-Khởi động xoay các khớp cổ tay, cổ 
chân, đầu gối, hông, vai
-Học sinh 

File đính kèm:

  • docgiao_an_day_hoc_lop_4_tuan_18.doc
Giáo án liên quan