Giáo án dạy học Lớp 2 - Tuần 15 (Bản đẹp)

Tập đọc. (2 tieỏt)

 HAI ANH EM

I .Muùc tiêu

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; bước đầu biết đọc rõ lời diễn tả ý nghĩ của nhân vật trong bài.

-Hieồu noọi dung caõu chuyeọn: Sự quan tâm lo lắng cho nhau, nhường nhịn nhau của hai anh em.

-NDTH: GD tình cảm đẹp đẽ giữa anh em trong gia đình.

-KNS: Tự nhận thức về bản thân.

II.ẹoà duứng daùy- hoùc.

Tranh SGKù baứi taọp ủoùc.

Baỷng phuù ghi noọi dung caàn HD luyeọn ủoùc.

 

doc21 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 21/02/2022 | Lượt xem: 310 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án dạy học Lớp 2 - Tuần 15 (Bản đẹp), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Đồ dùng dạy học.
 Vở bài tập toán
II. Hoạt động dạy học.
1. Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1: Tìm x
 - GV gọi hs nêu tên gọi các thành phần trong phép trừ
 - Muốn tìm số trừ chưa biết ta làm thế nào?
 - Nhiều hs nêu lại.
 Gv làm mẫu : 28 - x = 16
 x = 28-16
 x= 12
 GV cho HS làm vào bảng con 
 20-x=9 x-14=18 x+20=36 
 GV theo dõi giúp đỡ những em còn lúng túng.
 HS làm vào vở BT những bài còn lại.
 Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống
 GV hướng dẫn hs làm vào vở bài tập toán.
 Gọi một số em đọc kết quả.
 GV và cả lớp đánh giá nhận xét chốt ý đúng.
Bài 3: Gọi Hs đọc yêu cầu bài toán
 GV tóm tắt Lớp 2D có : 38 học sinh
 Sau khi chuyển con : 30 học sinh
 HS chuyển đến :..học sinh?
 HS giải bài toán vào vở
 1 Hs lên bảng giải.
 GV cung cả lớp theo dõi nhận xét.
 GV ghi điểm.
 Bài 4: GV cho hs thực hành trên bộ đồ dùng.
2. Cũng cố dặn dò.
 Nhận xét giờ học.
 Tuyên dương những em làm bài tốt.
 Về nhà xem lại các bài đã làm.
 Keồ Chuyeọn
 Hai anh em
I.Muùc tieõu:
- Kể lại được từng phần của câu chuyện theo gợi ý (BT1); nói được ý nghĩa của hai anh em khi gặp nhau trên đồng (BT2).
II. Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu.
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1 Kieồm tra
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự noọi dung
2 Baứi mụựi
-Giụựi thieọu baứi
Hẹ1:Keồ laùi tửứng phaàn theo gụùi yự
-Goùi HS ủoùc baứi
-Goùi HS keồ tửứng gụùi yự
-Chia lụựp thaứnh 4 nhoựm
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự
Hẹ2:Keồ theo tửụỷng tửụùng
-Neõu yeõu caàu : truyeọn chổ coự 2 anh em, caực em phaỷi tửù ủoaựn xem 2 anh em nghú gỡ khi gaởp nhau treõn ủoàng
-Ngửụứi anh seừ nghú gỡ?
-Ngửụứi em nghú gỡ?
Hẹ3:Keồ toaứn boọ noọi dung caõu chuyeọn
-Yeõu caàu HS keồ toaứn boọ noọi dung caõu chuyeọn theõm ủoaùn keỏt baống lụứi cuỷa 2 anh em
-Caõu chuyeọn giuựp em hieồu ủieàu gỡ?
-Em ủaừ laứm gỡ ủeồ anh em soỏng hoaứ thuaọn?
3)Cuỷng coỏ
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự
-HS keồ chuyeọn boự ủuừa
-Vaứi HS ủoùc
-4 HS noỏi tieỏp nhau keồ
-Keồ trong nhoựm
-Moói nhoựm cửỷ 4 HS keồ laùi theo 4 gụùi yự
-Nhaọn xeựt choùn HS keồ hay
-1-2 HS keồ laùi toaứn boọ noọi dung
-1-2HS ủoùc laùi ủoaùn 4 cuỷa caõu chuyeọn
-thaỷo luaọn theo baứn
-Phaựt bieồu yự kieỏn
-Em toỏt quaự em chổ lo laộng
-Anh thaọt toỏt vụựi em.
-Choùn HS coự lụứi noựi hay
-Keồ theo yeõu caàu
-Nhaọn xeựt
-2HS keồ theo lụứi cuỷa em
-Nhaọn xeựt
-Anh em trong gia ủỡnh phaỷi bieỏt yeõu thửụng nhau, ủuứm boùc , ủoaứn keỏt vụựi nhau
-Neõu vaứi HS
Thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2012
Luyện từ và câu
 Từ chỉ đặc điểm.câu kiểu ai thế nào ?
I; Muùc tiêu
Nêu được một số từ ngữ chỉ đặc điểm , tính chất của người, vật, sự vật ( thực hiện 3 trong số 4 mục tiêu của BT1, toàn bộ BT2 ).
 Biết chọn từ thích hợp để đặt thành câu theo mẫu kiểu Ai thế nào? ( thực hiện 3 trong số 4 mục tiêu ở BT3).
II. ẹoà duứng daùy – hoùc.
Vụỷ baứi taọp.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu.
Giaựo vieõn
 Hoùc sinh
1 Kieồm tra
-Yeõu caàu HS ủặt caõu theo maóu,Ai laứm gỡ?
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự
2.Baứi mụựi 
-Giụựi thieọu baứi
Hẹ1: Tửứ chổ đaởc ủieồm, tớnh chaỏt cuỷa ngửụứi sửù vaọt
Baỉi1: goùi HS ủoùc baứi
-Baứi taọp yeõu caàu gỡ?
-Caực em caàn quan saựt tranh thaọt kyừ
-Em beự theỏ naứo?
-Caõu b.c.d
Hẹ2: Kieồu caõu ai theỏ naứo?
Baứi 2: Goùi HS ủoùc
-Hửụựng daón HS laứm caõu maóu
-Chia lụựp thaứnh caực nhoựm moói nhoựm laứm theo 3 nhieọm vu a,b,c
-Nhaọn xeựt chung 
-Baứi3- goùi HS ủoùc
-Hửụựng daón HS phaõn tớch caõu maóu
+Maựi toực cuỷa ai baùc traộng?
-Maựi tocự cuỷa oõng em theỏ naứo?
-Chaỏm baứi cuỷa hoùc sinh
3)Cuỷng coỏ daởn doứ
-Hoõm nay em hoùc noọi dung gỡ
-Nhaọn xeựt giụứ hoùc
-ẹaởt caõu vaứo baỷng con
-2-3 Hoùc sinh ủoùc vaứ quan saựt tranh
-Dửùa vao tranh traỷ lụỡ caõu hoỷi
-Xinh ủeùp deó thửụng
-Noựi thaứnh caõu: Em beự raỏt xinh
+Em beự raỏt deó thửụng
-Hoaùt ủoọng trong nhoựm
-Caực nhoựm baựo caựo keỏt quaỷ
-2 HS ủoùc baứi
-Noỏi tieỏp nhau neõu
-Caực nhoựm nhaọn nhieọm vuù
-Baựo cáo keỏt quaỷ
+Nhaọn xeựt boồ sung
+2-3 HS ủoùc
-Maựi toực cuỷa oõng em
-Baùc trắng ( ủen nhaựy, hoa raõm)
-Noỏi tieỏp nhau noựi caõu 1
-Yeõu caàu HS noựi theo nhoựm caực caõu
-Laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp
-Vaứi HS neõu
-Veà nhaứ laứm baứi taọp
 Toán
Đường thẳng
 I. Muùc tieõu:
-Nhận dạng được và gọi đúng tên đoạn thẳng, đường thẳng.
-Bieỏt veừ ủoaùn thaỳng, ủửụứng thaỳng qua 2 ủieồm( baống thửụực , buựt), bieỏt ghi teõn caực ủửụứng thaỳng
II. Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu.
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1 Kieồm tra
-Yeõu caàu HS laứm baỷng con
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự
2. Baứi mụựi
-Giụựi thieọu baứi
Hẹ1:ẹửụứng thaỳng ,ba ủieồm thaỳng haứng
-Giụựi thieọu veà ủửụứng thaỳng AB
-Hửụựng daón HS caựch veừ ủoaùn thaỳng A B
+Chaỏm 2 ủieồm A,B noỏi lieàn vụựi nhau ta ủửụùc ủoaùn thaỳng A,B
-Tửứ ủoaùn thaỳng AB ta duứng buựt thửụực keựo daứi veà 2 phớa ta ủửùụùc ủửụứng thaỳng AB
+Laứm maóu treõn baỷng
-Giụựi thieọu 3 ủieồm thaỳng haứng
+Chaỏm saỹn 3 ủieồmA,B,C GV veừ moọt ủửụứng thaỳng ủi qua 3 ủieồm
-GV chaỏm 3 ủieồm vaứ veừ ủửụứng thaỳng-1 ẹieồm ụỷ ngoaứi-GV neõu 3 ủieồm khoõng cuứng naốm treõn 1 ủửụứng thaỳng
Hẹ2: Thửùc haứnh
Baứi1 Neõu yeõu caàu
-Baứi2 Gv chuaồn bũ baỷng
3)Cuỷng coỏ daởn doứ
-Nhaọn xeựt daởn doứ
16-x=9 ; 35-x=20
-Neõu caựch tỡm soỏ trửứ chửa bieỏt
-Veừ vaứo baỷng con
A B
-ẹoùc: ủoaùn thaỳng A B
-Veừ baỷng con
-ẹoùc: ủửụứng thaỳng A B
-HS quan saựt
-Tửù chaỏm 3 ủieồm thaỳng haứng vaứ veừ 1 ủửụứng thaỳng
-Neõu 3 ủieồm A,B,C cuứng naốm treõn 1 ủửụứng thaỳng
-Laứm treõn baỷng lụựp (1 HS)
-Laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp
 -3 ẹieồm thaỳng haứng M, N, O
-Yeõu caàu HS veừ ủoaùn thaỳngCD
 Mú thuaọt
Veừ theo maóu: Caựi coỏc (ly)
GV chuyên trách dạy
 Chính tả:( Tập chép)
 Hai anh em
I.Muùc tiêu
- Cheựp chớnh xaực bài chính tả , trỡnh baứy ủuựng ủoaùn văn có lời diễn tả ý nghĩa nhân vật trong ngoặc kép
- Làm được bài tập 2; BT3 a
II.ẹoà duứng daùy – hoùc.
Cheựp saỹn baứi cheựp.
Vụỷ taọp cheựp, Vụỷ BTTV, 
III.Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc.
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1 Kieồm tra
-ẹoùc: laởng leừ, chaộc chaộn, nhaởt nhaùnh
-Nhaọn xeựt, ủaựnh gia
2.Baứi mụựi
-Giụựi thieọu baứi
Hẹ1:HD taọp cheựp.
-Hửụựng daón chuaồn bũ GV cheựp baứi leõn baỷng
-Tỡm caõu noựi leõn suy nghú cuỷa ngửoứi em?
-Caõu suy nghú cuỷa ngửụứi em ghi vụựi daỏu caõu gỡ?
-Theo doừi uoỏn naộn nhaộc nhụỷ HS
-ẹoùc laùi baứi
-Chaỏm vụỷ HS
Hẹ 2: Luyeọn taọp.
Baứi 2: -Goùi HS ủoùc
-Baứi 3a-Goùi HS ủoùc
-Baứi taọp yeõu caàu gỡ?
3.Cuỷng coỏ –daởn doứ.
-Nhaọn xeựt giụứ hoùc
-Nhaộc HS veà nhaứ vieỏt baứi
-Vieỏt baỷng con
-2HS ủoùc baứi taọp cheựp
-Anh mỡnh coứn phaỷi nuoõi vụù con..coõng baống
-Trong daỏu ngoaởc keựp,sau daỏu 2 chaỏm
-Tìm tieỏng HS hay vieỏt sai phaõn tớch vieỏt baỷng con.
-Nhỡn baứiỷ cheựp vào vở
-ẹoồi vụỷ soaựt loói
-2 HS
-Laứm vaứo baỷng con
-Aựi; laựi xe;ngaứy mai
-Ay;maựy bay, nhaỷy daõy
-2 HS ủoùc
-Tỡm tieỏng baột ủaàu s;x
+Chổ thaày thuoỏc ;baực syừ
+Chổ tieõu loaứi chim seỷ
+Traựi nghúa vụựi ủeùp; xaỏu
Tự nhiên và xã hội
 Trường học.
I.Muùc tieõu:
- Nói được tên gọi, địa chỉ và kể được một số phòng học, phòng làm việc, sân chơi, vườn trường của trường em.
II.ẹoà duứng daùy – hoùc.
Caực hỡnh trong SGK.
III.Caực hoaùt ủoọõng daùy – hoùc chuỷ yeỏu.
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1.Kieồm tra
-Goùi Hs traỷ lụứi caõu hoỷi
+Keồ teõn caực thửực aờn gaõy ra ngoọ ủoọc ụỷ nhaứ?
+ẹeà phoứng ngoọ ủoọc ụỷ nhaứ caàn phaỷi laứm gỡ?
-Nhaọn xeựt chung.
2.Baứi mụựi
-Giụựi thieọu baứi.
Hẹ1: Tham quan trửụứng hoùc.
-Cho HS ra saõn quan saựt trửụứng vaứ caực phoứng hoùc.
-Trửụứng em teõn gỡ? Thuoọc xaừ, huyeọn naứo? 
-Trửụứng coự maỏy khoỏi lụựp?
-Toồng soỏ lụựp? TS hoùc sinh?
-ễÛ khu vửùc caực em hoùc coự bao nhieõu lụựp? Goàm coự phoứng hoùc naứo?
-Taỷ vaứi ủaởc ủieồm veà trửụứng, saõn trửụứng?
-KL: Trửụứng hoùc coự caực phoứng hoùc, saõn trửụứng, caực phoứng laứm vieọc 
Hẹ2:Laứm vieọc vụựi SGK.
-Yeõu caàu Hs quan saựt SGK
-Neõu gụùi yự cho HS tửù hoỷi nhau
+Caỷnh ụỷ bửực tranh 1 dieón ra ụỷ ủaõu?
-Caực baùn hoùc sinh ủang l aứm gỡ?
-Phoứng hoùc ụỷ SGK coự khaực vụựi chuựng ta khoõng?
-Em thớch phoứng naứo nhaỏt? Taùi sao?
- Caực em ủeỏn thử vieọn laứm gỡ?
- Coự phoứng y teỏ thỡ ủeồ laứm gỡ?
-Goùi Vaứi hs leõn giụựi thieọu veà trửụứng cuỷa mỡnh vaứ caực loaùi phoứng (thử vieọn, vaờn phoứng )
-Em caàn laứm gỡ ủeồ trửụứng luoõn saùch ủeùp?
3,Cuỷng coỏ daởn doứ.
-Nhaọn xeựt daởn doứ.
-1 –2 HS traỷ lụứi.
-Neõu.
-Quan saựt vaứ nhaọn xeựt.
-Neõu: Trửụứng Tieồu hoùc Hương Trà Huyên Hương Khê Tĩnh Hà Tĩnh.
-Trửụứng coự 5 khoỏi – keồ teõn moói khoỏi coự bao nhieõu lụựp.
-Coự 14 lụựp – 300 HS
-Quan saựt vaứ neõu.
-3 – 4 HS taỷ laùi.
-Mụỷ saựch quan saựt.
-ễÛ trong phoứng hoùc.
-Neõu.
-Neõu heỏt theo tửứng tranh
-Khoõng – coự 
-Hs neõu.
-ẹoùc saựch, baựo.
-Khaựm beọnh, laỏy thuoỏc.
-Vaứi HS neõu.
-Veà laứm baứi taọp ụỷ vụỷ baứi taọp.
 Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2014
 Thể dục
 Bai 30
I.Muùc tieõu:
- Thực hiện được đi thường theo nhịp (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải )
-Thực hiện cơ bản baứi theồ duùc phaựt trieồn chung 
- Bieỏt caựch chụi vaứ tham gia chụi được.
II. ẹũa ủieồm vaứ phửụng tieọn.
 -Veọ sinh an toaứn saõn trửụứng.
III. Noọi dung vaứ Phửụng phaựp leõn lụựp.
Noọi dung
Caựch toồ chửực
A.Phaàn mụỷ ủaàu:
-Taọp hụùp lụựp phoồ bieỏn noọi dung baứi hoùc.
-Giaọm chaõn taùi choó ủeỏm theo nhũp
-Xoay caực khụựp coồ chaõn ủaàu goỏi.
B.Phaàn cụ baỷn.
1)Baứi theồ duùc phaựt trieồn chung.
-Cho caỷ lụựp oõn laùi.
2)Troứ chụi: Voứng troứn.
-Nhaộc laùi caựch chụi.
-Cho HS chụi: ủoùc vaứ voó tay theo nhũp ủieọu 
C.Phaàn keỏt thuực.
-ẹi theo haứng doùc vaứ haựt.
-Cuựi ngửụứi thaỷ loỷng
-Cuựi laộc ngửụứi thaỷ loỷng.
-Nhaồy thaỷ loỷng.
-Heọ thoỏng baứi.
-Nhaọn xeựt giụứ hoùc.
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
 Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2014
Chính tả (Nghe – vieỏt).
	 Bé Hoa.
I. Muùc tieõu:
- Nghe – vie

File đính kèm:

  • docgiao_an_day_hoc_lop_2_tuan_15_ban_dep.doc