Đề thi học sinh giỏi hoá học 9 năm học: 2005-2006 (150 phút)

Câu 1: Hoà tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm 19,46 gam ba kim loại Mg, Al, Zn (trong đó số gam Mg và Al bằng nhau) vào dung dịch HCl thu được 16,352 lít khí H2 ở đktc.

 a. Tính số gam mỗi kim loại đã dùng ?

 b. Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã dùng, biết axit dùng dư 10% so với lý thuyết ?

 

doc1 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi hoá học 9 năm học: 2005-2006 (150 phút), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD huyện Lý Nhân đề thi học sinh giỏi hoá HọC 9 
 Năm học: 2005-2006(150phút)
 Đề số 2
Câu 1: Hoà tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm 19,46 gam ba kim loại Mg, Al, Zn (trong đó số gam Mg và Al bằng nhau) vào dung dịch HCl thu được 16,352 lít khí H2 ở đktc.
 a. Tính số gam mỗi kim loại đã dùng ?
 b. Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã dùng, biết axit dùng dư 10% so với lý thuyết ?
Câu 2: Hãy chọn các chất thích hợp và cân bằng các PTPƯ dưới đây:
 a. X1 + X2 Br2 + MnBr2 + H2O
 b. X3 + X4 + X5 HCl + H2SO4
 c. A1 + A2 SO2 + H2O
 d. B1 + B2 NH3 + Ca(NO3)2 + H2O
 e. D1 + D2 + D3 Cl2 + MnSO4 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O
 g. KHCO3 + Ca(OH)2 dư G1 + G2 + G3
Câu 3: A là hỗn hợp gồm Ba, Mg, Al.
 Cho m gam A vào nước đến phản ứng xong thoát ra 8,96 lít H2 ở đktc.
 Cho m gam A vào NaOH dư thoát ra 12,32 lít H2 ở đktc.
 Cho m gam A vào dung dịch HCl dư thoát ra 13,44 lít H2 ở đktc.
 Tính m và % lượng mỗi kim loại trong A.
Câu 4: Đốt nóng 16,4 gam bột sắt và 6,4 gam bột Lưu huỳnh (không có không khí) thu được chất rắn A. Hoà tan A bằng HCl dư thoát ra khí B. Cho khí B đi chậm qua dung dịch Pb(NO3)2 tách ra kết tủa D màu đen. Các phản ứng đều xảy ra 100%.
Viết PTPƯ để cho biết A, B, D là gì ?
Tính thể tích khí B (đktc) và khối lượng kết tủa D ?
Cần bao nhiêu thể tích O2(đktc) để đốt cháy hoàn toàn khí B ?
Câu 5: Trộn V1 lít dung dịch NaOH 0,06M với V2 lít dung dịch NaOH 0,04M thu được 0,6 lít dung dịch A. Tính V1 và V2 biết rằng 0,6 lít A có thể hoà tan hết 2,04 gam Al2O3 ?
 Cho: Cl = 35,5 H = 1 Ne = 20 F = 19 N = 14
 Fe = 56 S = 32 Pb = 207 Na = 23

File đính kèm:

  • docDE THI HSG HOA 9 20052006.doc