Đề kiểm tra tháng 10 môn Toán Lớp 9 - Năm học 2009-2010

Câu 4 (3,0 điểm). Cho tam giác ABG, AB = 8cm, . Các đường cao AC, BD cắt nhau tại I.

 a) Tính BD và AC ? (Không viết kết quả dưới dạng số thập phân)

 b) Tính các góc của tam giác ICD.

 c) Kẻ IH vuông góc với AB. Tính IH ? (Không viết kết quả dưới dạng số thập phân)

 

doc1 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra tháng 10 môn Toán Lớp 9 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phßng GD & §T ns 
tr­êng thcs ttns
®Ò kiÓm tra TH¸NG 10 
N¨m häc 2009 - 2010
M«n : To¸n 
líp 9
 (Thêi gian lµm bµi 60 phót kh«ng kÓ giao ®Ò)
Câu 1 (2,0 điểm). Rút gọn các biểu thức: 
Câu 2 (2,0 điểm). Phân tích thành nhân tử (với x, y dương): 
Câu 3 (2,0 điểm). Giải phương trình:
Câu 4 (3,0 điểm). Cho tam giác ABG, AB = 8cm, . Các đường cao AC, BD cắt nhau tại I. 
	a) Tính BD và AC ? (Không viết kết quả dưới dạng số thập phân)
	b) Tính các góc của tam giác ICD.
	c) Kẻ IH vuông góc với AB. Tính IH ? (Không viết kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 5 (1,0 điểm). Cho a, b, c > 0. Chứng minh rằng:
__________________________________

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_thang_10_mon_toan_lop_9_nam_hoc_2009_2010.doc
Giáo án liên quan