Đề kiểm tra học kì I môn Công nghệ Lớp 8 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Thái Học (Có đáp án)

Câu 1(1,5đ)

 Cơ khí có vai trò quan trọng như thế nào trong sản xuất và đời sống?

Câu 2(2đ)

 Hãy nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí?

Câu 3(3,5đ)

 a)Chi tiết máy là gì?

b)Các chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào?Nêu đặc điểm của từng loại mối ghép?

c)Tại sao người ta không hàn chiếc quai vào nồi nhôm mà phải tán đinh?

Câu 4(3đ)

Cho vật thể với các kích thước như hình vẽ. Hãy vẽ các hình chiếu (đứng,bằng,cạnh) của vật thể theo đúng kích thước và vị trí trên bản vẽ kĩ thuật?

 

doc3 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 04/05/2023 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I môn Công nghệ Lớp 8 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Thái Học (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC Kì I
Môn: CÔNG NGHỆ 8
Thời gian: 45 phỳt
 Năm học: 2015-2016
Ma trận đề kiểm tra
Tên Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Chủ đề 1
Bản vẽ các khối hình học 
-Vẽ hình chiếu của một vật thể
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu:1
Số điểm:3
Số câu:1
3đ =30.% 
Chủ đề 2
Cơ khí - Gia công cơ khí
-Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống
-Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu:1
Số điểm:1,5
Số câu:1
Số điểm:2
Số câu:2
3,5đ =35.% 
Chủ đề 3
Chi tiết máy và lắp ghép
-Khái niệm chi tiết máy
-Một số kiểu lắp ghép chi tiết máy 
-Ứng dụng trong thực tiễn
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu:2/3 
Số điểm:2,5
Số câu:1/3
Số điểm:1
Số câu:3
3,5đ=35% 
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu:1
Số điểm:1,5
15%
Số câu: 
Số điểm:4,5
45%
Số câu: 
Số điểm:4
40%
Số câu:4
Số điểm:10
Tỉ lệ 100%
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ 8- Thời gian: 45 phút
Câu 1(1,5đ)
 Cơ khí có vai trò quan trọng như thế nào trong sản xuất và đời sống?
Câu 2(2đ)
 Hãy nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí?
Câu 3(3,5đ)
 a)Chi tiết máy là gì?
b)Các chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào?Nêu đặc điểm của từng loại mối ghép?
c)Tại sao người ta không hàn chiếc quai vào nồi nhôm mà phải tán đinh?
Câu 4(3đ)
Cho vật thể với các kích thước như hình vẽ. Hãy vẽ các hình chiếu (đứng,bằng,cạnh) của vật thể theo đúng kích thước và vị trí trên bản vẽ kĩ thuật?
30
50
45
15
15
Hướng dẫn chấm -Công nghệ 8
C©u1(1,5®): C¬ khÝ cã vai trß quan träng nh­ thÕ nµo trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng:
-C¬ khÝ t¹o ra c¸c m¸y vµ c¸c ph­¬ng tiÖn thay lao ®éng thñ c«ng thµnh lao ®éng b»ng m¸y vµ t¹o ra n¨ng suÊt cao
-C¬ khÝ gióp cho lao ®éng vµ sinh ho¹t cña con ng­êi trë nªn nhÑ nhµng vµ thó vÞ h¬n
-Nhê cã c¬ khÝ tµm nh×n cña con ng­êi ®­îc më réng ,con ng­êi cã thÓ chiÕm lÜnh kh«ng gian vµ thêi gian
C©u2(2®) :Mçi tÝnh chÊt nªu ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm.
- TÝnh chÊt c¬ häc: BiÓu thÞ kh¶ n¨ng cña vËt liÖu chÞu ®­îc t¸c dông cña c¸c lùc bªn ngoµi. TÝnh chÊt c¬ häc bao gåm: tÝnh cøng, tÝnh dÎo,tÝnh bÒn.
- TÝnh chÊt vËt lÝ: Lµ nh÷ng tÝnh chÊt cña vËt liÖu thÓ hiÖn qua c¸c hiÖn t­îng vËt lÝ khi thµnh phÇn ho¸ häc cña nã kh«ng ®æi nh­: nhiÖt ®é nãng ch¶y, tÝnh dÉn ®iÖn, dÉn nhiÖt, khèi l­îng riªng
- TÝnh chÊt ho¸ häc: Cho biÕt kh¶ n¨ng cña vËt liÖu chÞu ®­îc t¸c dông ho¸ häc trong c¸c m«i tr­êng, nh­ tÝnh chÞu axÝt vµ muèi, tÝnh chèng ¨n mßn
- TÝnh chÊt c«ng nghÖ: Cho biÕt kh¶ n¨ng gia c«ng cña vËt liÖu nh­: tÝnh ®óc, tÝnh hµn, tÝnh rÌn, kh¶ n¨ng gia c«ng c¾t gät 
 C©u3(3,5®) 
a)Nªu ®­îc kh¸i niÖm chi tiÕt m¸y lµ g× (1®)
b)C¸c chi tiÕt m¸y ®­îc l¾p ghÐp víi nhau b»ng c¸c mèi ghÐp ®éng 
vµ mèi ghÐp cè ®Þnh (0,5®)
Nªu ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i mèi ghÐp	(1®)
c)Gi¶i thÝch ®óng	(1®)
C©u 4(3®) : Mçi h×nh chiÕu vÏ ®óng ®­îc 1 ®iÓm.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_cong_nghe_lop_8_nam_hoc_2015_2016_t.doc