Đề kiểm tra định kì giữa học kì II môn Toán Lớp 4 - Năm học 2016-2017 (Có đáp án)

9.Một khu đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 68 , chiều cao bằng 3/4 cạnh đáy. Tính diện tích khu đất đó?

doc7 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì giữa học kì II môn Toán Lớp 4 - Năm học 2016-2017 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận Toán 4 giữa ki 2
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
 T N
 KQ
T L
TN
KQ
T L
TN 
KQ
T L
TN
 KQ
T L
TN
KQ
T L
Phân số, so sánh phân số
Số câu
2
2
2
6
Số điểm 
2
2
2
6
Câu số
1;4
2;5
6;7
Các phép tính với phân số
Số câu
1
1
2
Số điểm
1
1
2
Câu số
8
10
Đại lượng; Yếu tố hình học và giải toán
Số câu
1
1
1
1
Số điểm 
1
1
1
1
Câu số
3
9
Tổng
Số câu
2
3
1
2
1
1
7
3
Số điểm
2
3
1
2
1
1
7
3
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lớp: 4
Trường TH .................................
 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2016 – 2017
	Môn: Toán	
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)
Điểm
Nhận xét của giáo viên
Khoanh vào phân số ứng với số phần tô màu ở hình dưới là: 1 đ M1
 A B C D 
 2. 1km2 325m2= ........... m2 là: (1 điểm) (M2) 
 3. Cho phân số Số thich hợp điền vào chỗ chấm là: M2
 A 4 B 5 C 6 D 7
 4. Phân số nào dưới đây bằng phân số ? (1 điểm) (M1) 
 B. C. D. 
5. Phân số lớn nhất trong các phân số ; ; ; là: (1 điểm) (M2) 
 B. C. D. 
6.Một hình chữ nhật có diện tích bằng m2, biết chiều rộng bằng m.
 Vậy chiều dài hình chữ nhật là............... m (01 điểm) (M3) 
7: Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: (1 điểm) (M3)
 ; ; B. ; ; C. ; ; D. ; ; 
 8. Tính 1 đ M2
 a) + = b) - =
...........
 c) x = d) : =
............
9.Một khu đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 68 , chiều cao bằng cạnh đáy. Tính diện tích khu đất đó?
...............
.................
 10. Tính nhanh 1đ M4
 ( 1) x (1 - ) x (1 - ) x (1 - ) .................
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN
 Đáp án
Biểu điểm
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
Ý đúng 
B
A
D
C
A
A
- Mỗi đáp án đúng từ câu 1 – 7 đạt (1 điểm)
8. a) + = + = 	 b) - = - = 
c) x = 
d) : = x = 
9.Chiều cao của khu đất hình bình hành là: 
 68 x = 51(m )
 Diện tích của khu đất hình bình hành là:
 68 x 51 = 3468 (m2)
 Đáp số : 3468 m2
10. 10. Tính nhanh 1đ M4
 ( 1) x (1 - ) x (1 - ) x (1 - ) x (1 - )
= x x x x 
=
- Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm
0,25điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
- Ghi sai tên đơn vị: trừ 0,25 điểm
- Không ghi hoặc ghi sai đáp số: trừ 0,25 điểm
- Làm đúng cách thuận tiện 0,75
- Đáp số đúng 0,25 điểm 
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 4
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
Ý đúng 
B
A
D
C
A
A
Câu 8:
Tính
(1điểm )
a) + = + = b) - = - = 
c) x = d) : = x = 
Câu 9
Bài giải
(1điểm )
Chiều rộng mảnh đất hình chư nhật là 
 120 x = 80 (mét) (0.25 điểm)
Diện tích mảnh đất hình chư nhật là
 120 x 80 = 9600(m2 ) (0.25 điểm)
Số kg thóc thu được từ mảnh đất đó là :
 9600 :100 x 50 =4800(kg) (0.25 điểm)
 Đáp số : 4800kg
 Đúng 3 lời giải được (0.25 điểm)
Câu 9:
Đặt tính rối tính :
(1điểm )
a/ 46577 + 3524
b/1967 - 978
c/ 678 x 67
c/ 19548 : 54
 46577
1967 
678 
19548 54
+ 3524
- 978
 x 67
 334 362
 50101
0989
 4746
 108
 0468 
 00
 9426
Câu 10 :

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ki_giua_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_4_nam_hoc_20.doc