Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán Lớp 4

Phần I: Trắc nghiệm: (3điểm)

Khoanh vào chữ cái tr­ớc câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính nhân 11 x 33 là:

A. 33 B. 343 C. 353 D. 363

Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 4 tấn 35 kg = kg là:

 A. 435 B. 4350 C. 4035 D. 10035

Câu 2: Lớp 4 A có 25 học sinh, số học sinh nam bằng 2/3 số học sinh nữ. Tính số học sinh nam và học sinh nữ của lớp 4A.

Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật chiều dài 120 m, chiều rộng bằng chiều dài. Người ta trồng lúa ở đó, tính ra cứ 100 m2 thu được 60 kg thóc. Hỏi ở thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu kg thóc?

 

doc11 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 22/02/2022 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán Lớp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 25 b¹n
B¹n n÷ 
Theo s¬ ®å, tæng sè phÇn b»ng nhau lµ:
 2 + 3 = 5 (phÇn)
Sè b¹n nam lµ:
 25 : 5 x 2 = 10 ( b¹n)
Sè b¹n n÷ lµ:
 25 - 10 = 15 ( b¹n)
 §¸p sè: 10 b¹n nam
 15 b¹n n÷
Câu 3: (3 điểm)
- Mỗi phép tích đúng + lời giải đúng 1 điểm:
Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:
120 x = 80 (m)
Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó là:
120 x 80 = 9600 (m2)
Thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là:
9600 x 60 : 100 = 5760 (kg)
Đáp số: 5760 kg
ĐỀ THI HỌC KÌ II
MÔN : TIẾNG VIỆT
LỚP : 4 – NĂM 2009-2010
Thời gian: 60 phút không kể thời gian đọc bài tập đọc.
A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (6 điểm) đọc các bài tập đọc đã học từ tuần 22 đến tuần 32 và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
II. Đọc thầm bài : Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất – SGK lớp 4- Tập 2- Tuần 30 làm các bài tập sau: (4 điểm)
	1. Ma- gien- lăng thực hiện cuộc thám hiểm nhằm mục đích gì?
	A. Để hiểu biết thêm.
	B. Để mở mang bờ cõi.
	C. Để khám phá con đường trên biển dẫn đến những vùng đất mới.
	2. Vì sao Ma- gien- lăng đặt tên cho Đại dương mới tìm được là Thái Bình Dương?
A. Vì đoàn thám hiểm đi quá dài ngày.
B. Vì ở đây biển mênh mông.
C. Vì ở đây sóng yên biển lặng.
	3. Ma- gien- lăng đã bỏ mình lại ở đâu?
A. Châu Âu.
B. Châu Á.
C. Châu Mĩ.
	4. Câu “ Thỉnh thoảng đến những đoạn đường vắng, anh trao trả dây cương cho tôi” thuộc kiểu câu gì?
A. Câu khiến.
B. Câu kể.
C. Câu hỏi.
B.Kiểm tra viết (10 điểm)
	1. Chính tả nghe- viết (5 điểm).
 Viết bài : Đường đi Sa Pa - SGK lớp 4- Tập 2-Tuần 29 từ Xe chúng tôi lao chênh vênh... rực lên như ngọn lửa
	2. Tập làm văn: (5 điểm).
 Tả con vật mà em yêu thích nhất.
ĐÁP ÁN
Câu 1 khoanh C. (1 điểm)
Câu 2 khoanh C. (1 điểm)
Câu 3 khoanh B. (1 điểm)
Câu 4 khoanh B. (1 điểm)
Chính tả sai 4 lỗi trừ 0,25 điểm.(hoặc theo tình hình lớp)
Tập làm văn:
- Giới thiệu được con vật định tả: 1 điểm
- Tả được hình dáng con vật: 1,5 điểm
- Tả được hoạt động của con vật: 1,5 điểm
- Nói được tình cảm, sự gắn bó với con vật mà mình yêu thích: 1,5 điểm
§Ò KiÓm tra cuèi häc k× 2
M«n : LÞch sö
(Thêi gian lµm bµi 40 phót kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò)
Hä vµ tªn:................................................. Líp:.............................
PhÇn 1: Tr¾c nghiÖm ( 3®iÓm )
Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.
C©u 1: Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh vµo n¨m nµo ?
A. N¨m 1789	B. N¨m 1879
C. N¨m 1978	D. N¨m 1786
C©u 2: Sau khi nhµ NguyÔn thµnh lËp ®· lÊy ®©u lµm kinh ®«?
A. Th¨ng Long	B. HuÕ
C. T©y S¬n 	D. V¨n MiÕu
C©u 3: Ng« QuyÒn ®· ®¸nh tan qu©n Nam H¸n trªn con s«ng nµo?
A. S«ng Hång	B. S«ng Cöu Long
C. S«ng CÇu	D. S«ng B¹ch §»ng
Câu 4: Để thống trị đất nước, nhà Nguyễn đã ban hành Bộ luật gì?
a. Bộ luật Hồng Đức b. Bộ luật Hình sự
c. Bộ luật Gia Long d. Bộ luật Giáo dục 
Câu 5: Lê Lợi lên ngôi hoàng đế đóng đô ở đâu?
a. Hoa Lư b. Phú Xuân 
c. Thăng Long d. Phong Châu
Câu 6: Nhà Hậu Lê đã làm gì để tôn vinh những người có tài?
a. Đặt ra lễ xướng danh	
b. Đặt ra lễ vinh qui
c. Khắc tên tuổi người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu 
d. Cả a ;b;c đều đúng 
PhÇn 2: Tù luËn ( 7 ®iÓm)
 Tr¶ lêi c©u hái
C©u 1: 3 ®iÓm
KÓ tªn ba nh©n vËt lÞch sö tiªu biÓu mµ em biÕt?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 2: 4 ®iÓm
Nªu nh÷ng c«ng lao cña vua Quang Trung trong viÖc x©y dùng ®Êt n­íc?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
§¸p ¸n lÞch sö :
PhÇn 1: (Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm)
c©u 1: A
c©u 2: B
c©u 3: D
C©u 4: A
C©u 5: C
C©u 6: D
PhÇn 2:
C©u1: Hïng V­¬ng, Hai Bµ Tr­ng, Lª Lîi, Quang Trung....
C©u 2: 
+ Cã nhiÒu chÝnh s¸ch nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ, ®Èy m¹nh ph¸t triÓn th­¬ng nghiÖp
+ Cã nhiÒu chÝnh s¸ch nh»m ph¸t triÓn v¨n ho¸, gi¸o dôc
§Ò KiÓm tra cuèi häc k× 2
M«n : Khoa häc
(Thêi gian lµm bµi 40 phót kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò)
Hä vµ tªn:................................................. Líp:.............................
PhÇn 1: Tr¾c nghiÖm ( 3®iÓm )
Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.
C©u 1: VËt nµo sau ®©y lµ vËt c¸ch nhiÖt?
	A. Th×a s¾t	B. Th×a nh«m
	C. Th×a nhùa	D. Th×a ®ång
C©u 2: Thùc vËt cÇn g× ®Ó sèng?
	A. N­íc	B. ChÊt kho¸ng
	C. Kh«ng khÝ vµ ¸nh s¸ng	D. c¶ 3 ®¸p ¸n trªn
C©u 3: N­íc tån t¹i ë nh÷ng thÓ nµo?
	A. ThÓ r¾n	B. ThÓ láng
	C. ThÓ khÝ	D. ThÓ r¾n, thÓ láng, thÓ khÝ
Câu 4: Những yếu tố nào sau đây gây ô nhiễm không khí?
	A. Khói , bụi, khí độc.
	B. Các loại rác thải không được xử lí hợp vệ sinh.
	C. Tiếng ồn.
	D.Tất cả các yếu tố trên.
C©u 5: §iÒu g× sÏ xÈy ra nÕu tr¸i ®Êt kh«ng ®­îc s­ëi Êm?
	A. Giã sÏ liªn tôc thæi ngõng thæi	
	B. Tr¸i ®Êt sÏ trë thµnh mét hµnh tinh chÕt, kh«ng cã sù sèng.
	C. Tr¸i ®Êt sÏ tan ra.
	D. Tr¸i ®Êt trë nªn yªn b×nh h¬n.
C©u 6: Trong qu¸ tr×nh quang hîp thù vËt hÊp thô khÝ g× vµ th¶i ra khÝ g×:
	A . HÊp thô khÝ c¸c - b«- nÝc, th¶i khÝ «-xi.
	B. HÊp thô khÝ «-xi, th¶i khÝ c¸c-b«-nÝc.
	C. HÊp thô khÝ «-xi, th¶i khÝ ni-t¬.
	D. HÊp thô khÝ ni-t¬, th¶i khÝ «-xi.
PhÇn 2: Tù luËn ( 7 ®iÓm )
Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau.
C©u 1: (2 ®iÓm)
 Nªu nguyªn nh©n lµm n­íc bÞ « nhiÔm?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 2: (2 ®iÓm)
 §éng vËt cÇn g× ®Ó sèng?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3 (3 điểm): Chọn từ thích hợp điền vào chỗ .. để hoàn thiện câu sau:
	Trong quá trình trao đổi khí, động vật hấp thụ khí(1).. và thải ra khí (2). Trong quá trình trao đổi thức, ăn động vật lấy từ môi trường các chất (3).. và (4).. đồng thời thải ra môi trường chất(5)... và(6)
§¸p ¸n khoa häc:
PhÇn 1:
c©u 1: C	C©u 4: D
c©u 2: D	C©u 5: B
c©u 3: D 	C©u 6: B
PhÇn 2:
C©u 1: do ph©n, r¸c th¶i, sö dông thuèc trõ s©u, n­íc th¶i tõ c¸c nhµ m¸y, ....
C©u 2: n­íc, thøc ¨n, kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng
C©u 3 Điền vào: (3 điểm)
(1) Ôxi;	(2) Các – bô – níc;	(3) Hữu cơ;	(4) Nước;	(5) Cặn bã;	(6) Nước tiểu
§Ò KiÓm tra cuèi häc k× 2
M«n : §Þa lÝ
(Thêi gian lµm bµi 40 phót kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò)
Hä vµ tªn:................................................. Líp:.............................
PhÇn 1: Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm )
Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.
C©u 1: (1,5 ®iÓm)
 Hµ Néi Thuéc khu vùc nµo?
A. §ång b»ng B¾c Bé	B. Trung du B¾c Bé
C. T©y Nguyªn	D. Nam Bé
C©u 2: (1,5 ®iÓm)
 N­íc ta cã bao nhiªu d©n téc?
A. 52	B. 53
C. 54	D. 55
Câu 3: Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp :
A. Lớn nhất nước ta B. Lớn bậc nhất nước ta 
C. Lớn của nước ta D. Trung bình của nước ta .
Câu 4: Thành phố Huế thuộc tỉnh nào? 
A. Quảng Bình 	B. Quảng Trị 
C. Thừa Thiên Huế 	D. Quảng Nam 
Câu 5: Biển có vai trò như thế nào đối với nước ta ?
A. Điều hòa khí hậu 
B. Cung cấp nhiều khoáng sản và hải sản quý 
C. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch , xây dựng hải cảng 
D. Cả a,b,c đều đúng 
Câu 6: Đồng bằng lớn thứ hai của nước ta là : 
A. Đồng bằng Bắc Bộ B. Đồng bằng duyên hải miền Trung 
C. Đồng bằng nam Bộ D. Đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ 
PhÇn 2: Tù luËn ( 7 ®iÓm)
Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau.
C©u 1: (3 ®iÓm)
KÓ tªn mét sè d©n téc ë Hoµng Liªn S¬n?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_2_mon_toan_lop_4.doc
Giáo án liên quan