Đề đánh giá học sinh tiểu học môn Toán Lớp 5 - Năm học 2014-2015 - Trường Tiểu học Tân Trường II (Có đáp án)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 ĐIỂM)

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý em chọn đúng:

Câu 1 (1 điểm): Chứ số 6 trong số 25, 465 có giá trị là:

A. 6 B. C. D.

Câu 2 (1 điểm): 18,4 : 0,25 = 18,4 x 4

 A. Đúng B. Sai

Câu 3 (1 điểm ) 7 m 3 5 dm 3 = m3 Số cần điền vào chỗ chấm là:

 A. 750 B. 7,500 C. 7,005 D. 7,05

Câu 4 (1 điểm): Nếu cạnh của hình lập phương gấp lên 3 lần thì thể tích của hình lập phương đó sẽ là

 A. Gấp lên 3 lần B. Gấp lên 9 lần C. Gấp lên 27 lần

Câu 5 (1 điểm): 3 giờ 15 phút được viết dưới dạng số thập phân là:

 A. 3,15 giờ B. 3,4 giờ C. 3,52 giờ D. 3,25 giờ

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 ĐIỂM)

Câu 1 (2 điểm):

a, Đặt tính rồi tính

 515,46 - 294,73 24,42 : 6,6

 

doc6 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 24/04/2023 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề đánh giá học sinh tiểu học môn Toán Lớp 5 - Năm học 2014-2015 - Trường Tiểu học Tân Trường II (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học tân trường II
Đề đánh giá học sinh tiểu học
Họ và tên:
Năm học: 2014 - 2015
Lớp : 
Môn Toán - Lớp 5
(Thời gian làm bài: 60 phút)
Điểm
Nhận xét
..
I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý em chọn đúng: 
Câu 1 (1 điểm): Chứ số 6 trong số 25, 465 có giá trị là:
A. 6	 B. 	C. D. 
Câu 2 (1 điểm): 18,4 : 0,25 = 18,4 x 4
	A. Đúng	 B. Sai	 	
Câu 3 (1 điểm ) 7 m 3 5 dm 3 =  m3 Số cần điền vào chỗ chấm là:
	A. 750	 B. 7,500	 C. 7,005 D. 7,05
Câu 4 (1 điểm): Nếu cạnh của hình lập phương gấp lên 3 lần thì thể tích của hình lập phương đó sẽ là 
 A. Gấp lên 3 lần	 B. Gấp lên 9 lần	 C. Gấp lên 27 lần 
Câu 5 (1 điểm): 3 giờ 15 phút được viết dưới dạng số thập phân là:
 A. 3,15 giờ B. 3,4 giờ C. 3,52 giờ D. 3,25 giờ 
II. Phần tự luận: ( 5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): 
a, Đặt tính rồi tính
 515,46 - 294,73 24,42 : 6,6 
........
. 
 b, Tìm x
 23,465 : X= 9,5 19,5 - X x 6,3 = 11,625 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Câu 2 (1,5 điểm): Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120 cm, đáy bé bằng đáy lớn, chiều cao bằng đáy bé. Tính diện tích thửa ruộng đó. 
 Bài giải
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Câu 3 ( 1,5 điểm)
a, (1điểm): Vừa gà và vịt có 150 con. Số con gà bằng số con vịt. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt?
Bài giải
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
b,( 0,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện: 
 4,8 x 24,6 + 4,8 x 85,7 – 4,8 x 10,3
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Họ và tên, chữ ký GV coi thi: ...................................................................................................
Họ và tên, chữ ký GV chấm thi: ............................................................................................... 
 Hướng dẫn chấm điểm
 Môn: Toán - lớp 5
Câu
 Trắc nghiệm( 5 điểm)
Điểm
1
C
1 điểm
2
A
1 điểm
3
C
1 điểm
4
C
1 điểm
5
D
1 điểm
Tự luận ( 5 điểm)
1
( 2 điểm)
a, 220,73 3,7
b, 
 23,465 : X= 9,5 
 X = 23,465 : 9,5
 X = 2, 47
 19,5 - X x 6,3 = 11,625 
 X x 6,3 = 19,5 – 11, 625 
 X x 6,25 = 7, 875
 X = 7,875: 6,3 
 X = 1,25 
1 điểm
1 điểm
2
( 1,5 điểm)
Đáy bé của thửa ruộng hình thang là : 120 x = 80 ( m)
Chiều cao của thửa ruộng hình thang là  80 x = 60 ( m)
Diện tích của thửa ruộng hình thang là  (120 + 80) x 60 : 2= 6000 ( m2)
 Đ/S : 6000 m2
0,25 điểm
0,25 điểm
 0,75 điểm
0,25 điểm
3
(1,5 điểm)
150 con
a, ( 1 điểm) Ta có sơ đồ :
 Gà
 Vịt  
Số con gà có là : 150 : ( 1+ 2) x 1= 50 ( con)
Số con vịt có là : 150 – 50 = 100 ( con)
 Đ/S : gà : 50 con vịt : 100 con
b, ( 0,5 điểm) 4,8 x 24,6 + 4,8 x 85,7 – 4,8 x 10,3
 = 4,8 x ( 24,6 + 85,7 – 10,3)
 = 4,8 x 100 
 = 480
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
 Hướng dẫn chấm điểm
môn: toán - lớp 5
I. Phần trắc nghiệm: 5 điểm - Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm
Câu 1 : D 	Câu 2 : C	Câu 3 : B Câu 4 : A 	Câu 5 : C	Câu 6 : C
Câu 7: B Câu 8: C Câu 9: B Câu 10: A
II. Phần tự luận: 5 điểm
Câu 1 (2 điểm): Đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm 
Câu 2 (2 điểm): Số gạo thứ nhất sau khi được thêm 5 kg Là: 96: ( 5+ 3) x 5 = 60 ( kg)
	Số gạo thứ nhất lúc đầu là: 60 – 5 = 55 ( kg)
Số gạo thứ hai lúc đầu là: 96- 55 = 41 (kg) 
 Đáp số 41 kg
Câu 3 (1 điểm) 
Tổng hai đáy của hình thang: 24,5 + 18,4 = 42,5 ( m)
Đường cao của hình thang: 263,5 x 2 : 42,5 = 12,4 ( m)
ĐS: 12,4 m
 Hướng dẫn chấm điểm
môn: toán - lớp 5
I. Phần trắc nghiệm: 5 điểm - Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm
Câu 1 : D 	Câu 2 : C	Câu 3 : B Câu 4 : A 	Câu 5 : C	Câu 6 : C
Câu 7: B Câu 8: C Câu 9: B Câu 10: A
II. Phần tự luận: 5 điểm
Câu 1 (2 điểm): Đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm 
Câu 2 (2 điểm): Số gạo thứ nhất sau khi được thêm 5 kg Là: 96: ( 5+ 3) x 5 = 60 ( kg)
	Số gạo thứ nhất lúc đầu là: 60 – 5 = 55 ( kg)
Số gạo thứ hai lúc đầu là: 96- 55 = 41 (kg) 
 Đáp số 41 kg
Câu 3 (1 điểm) 
Tổng hai đáy của hình thang: 24,5 + 18,4 = 42,5 ( m)
Đường cao của hình thang: 263,5 x 2 : 42,5 = 12,4 ( m)
ĐS: 12,4 m

File đính kèm:

  • docde_danh_gia_hoc_sinh_tieu_hoc_mon_toan_lop_5_nam_hoc_2014_20.doc
Giáo án liên quan