Đề 34 trắc nghiệm hóa học lớp 12

Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là:

A. quặng đôlômit.

B. quặng pirit.

C. quặng boxit.

D. quặng manhetit.

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 34 trắc nghiệm hóa học lớp 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
[] 	
Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là: 
A. quặng đôlômit. 
B. quặng pirit. 
C. quặng boxit. 
D. quặng manhetit. 
[]
Trung hòa 6,0 gam một axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở cần dùng 100 ml dung dịch . Công thức cấu tạo của axit là () 
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn . Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Fe = 56)
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư
A. kim loại Ba.
B. kim loại Ag.
C. kim loại Mg.
D. kim loại Cu.
[]
Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) → NaNO3. X và Y có thể là
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau:
A. glucozơ , lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic.
B. glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic.
C. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol)
D. saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic
[]
Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K = 39)
A. 0,75M.
B. 0,25M
C. 0,5M.
D. 1M.
[]
Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch có pH > 7 là
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là và . Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị là.
A. 27%.
B. 73%.
C. 50%.
D. 54%.
[]
Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp
A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực.
B. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực.
C. điện phân NaCl nóng chảy.
D. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực.
[]
Có bao nhiêu rượu (ancol ) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%? ( Cho H = 1; C = 12; O = 16)
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[]
Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H2SO4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)
A. và .
B. và .
C. và .
D. và .
[]
SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với
A. dung dịch , dung dịch .
B. , nước .
C. , nước , dung dịch .
D. dung dịch , nước .
[]
Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại
A. Fe
B. Na
C. Ba
D. K
[]
Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag=108)
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là (Cho H = 1; O = 16; Na = 23; S = 32; K = 39; Ba = 137)
A. 1,17.
B. 1,71.
C. 1,95.
D. 1,59.

File đính kèm:

  • docHOA_C3_0034.doc