Chuyên đề Luyện thi đại học môn Hóa

MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Việc nắm vững các công thức này sẽ giúp giải nhanh các bài toán .Nếu giải theo cách thông thường thì mất rất nhiều thời gian.Vậy hãy học thuộc nhé.

1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O2

Số đồng phân Cn H2n+2O2 = 2n- 2 ( 1 < n < 6 )

Ví dụ : Số đồng phân của ancol có công thức phân tử là :

 a. C3H8O = 23-2 = 2

 b. C4H10O = 24-2 = 4

 c. C5H12O = 25-2 = 8

 2. Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO

 Số đồng phân Cn H2nO = 2n- 3 ( 2 < n < 7 )

Ví dụ : Số đồng phân của anđehit đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :

 a. C4H8O = 24-3 = 2

 b. C5H10O = 25-3 = 4

 c. C6H12O = 26-3 = 8

 3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2

 Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 3 ( 2 < n < 7 )

Ví dụ : Số đồng phân của axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :

 a. C4H8O2 = 24-3 = 2

 b. C5H10O2 = 25-3 = 4

 c. C6H12O2 = 26-3 = 8

 

doc410 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1912 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Chuyên đề Luyện thi đại học môn Hóa, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là:
A. 12,3.	B. 15,6.	C. 10,5.	D. 11,5.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 29: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là:
A. NO.	B. NO2.	C. N2O.	D. N2.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Câu 30: Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau:
- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa;
- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa.
Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi):
A. 3,73 gam.	B. 7,04 gam.	C. 7,46 gam.	D. 3,52 gam.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 31: Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau:
- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H2;
- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sinh ra y mol khí N2O (sản phẩm khử
duy nhất). Quan hệ giữa x và y là:
A. y = 2x.	B. x = 4y.	C. x = y.	D. x = 2y.
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 32: Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối của X so với khí hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 8,60 gam.	B. 20,50 gam.	C. 9,40 gam.	D. 11,28 gam.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 33: X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là:
A. Mg.	B. Sr.	C. Ca.	D. Ba.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 34: Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là:
A. 103,85 gam.	B. 25,95 gam.	C. 77,86 gam.	D. 38,93 gam.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ĐH khối 2009
Câu 35: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 1,182.	B. 3,940.	C. 1,970.	D. 2,364.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 36: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là:
A. 101,68 gam.	B. 88,20 gam.	C. 101,48 gam.	D. 97,80 gam.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 37: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là:
A. 4,48.	B. 3,36.	C. 2,24.	D. 1,12.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 38: Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
A. 38,34.	B. 34,08.	C. 106,38.	D. 97,98.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 39: Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là:
A. 2,80 lít.	B. 1,68 lít.	C. 4,48 lít.	D. 3,92 lít.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 40: Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có khả năng hoà tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là:
A. 4,05.	B. 2,70.	C. 1,35.	D. 5,40.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 41: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là:
A. 13,0.	B. 1,2.	C. 1,0.	D. 12,8.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 42: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 108,0.	B. 75,6.	C. 54,0.	D. 67,5.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 43: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 45,6.	B. 48,3.	C. 36,7.	D. 57,0.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 44: Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước, thu được 500 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại M là:
A. Na.	B. Ca.	C. Ba.	D. K.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 45: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 58,2%.	B. 41,8%.	C. 52,8%.	D. 47,2%.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 46: Cho 100 ml dung dịch KOH 1,5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, thu được dung dịchX. Cô cạn dung dịch X, thu được hỗn hợp gồm các chất là:
A. KH2PO4 và K3PO4.	B. KH2PO4 và K2HPO4.
C. KH2PO4 và H3PO4.	D. K3PO4 và KOH.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 47: Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 57,4.	B. 28,7.	C. 10,8.	D. 68,2.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 48: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 2,568.	

File đính kèm:

  • docvanlop ba.doc