Đề 1 thi trắc nghiệm môn hoá 12 thời gian làm bài: 60 phút

Câu 1: Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol?

A. Muối B. Etyl axetat C. Este đơn chức D. Chất béo

Câu 2: Thuốc nào có thể sử dụng để phân biệt các dung dịch sau: glixerol, glucozơ và anđehit axetic.

A. nước brom B. Cu(OH)2

C. Na. D. dung dịch AgNO3/NH3.

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 992 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 1 thi trắc nghiệm môn hoá 12 thời gian làm bài: 60 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 
MÔN HOÁ 12
Thời gian làm bài: phút; 
(24 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 357
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol?
A. Muối	B. Etyl axetat	C. Este đơn chức	D. Chất béo
Câu 2: Thuốc nào có thể sử dụng để phân biệt các dung dịch sau: glixerol, glucozơ và anđehit axetic.
A. nước brom	B. Cu(OH)2
C. Na.	D. dung dịch AgNO3/NH3.
Câu 3: Công thức chung của este no đơn chức là:
A. CnH2nO2 (n≥3)	B. CnH2n-2O2 (n≥4)	C. CnH2nO2 (n≥2)	D. CnH2n+2O2 (n≥2)
Câu 4: Một este X có công thức phân tử là C4H8O2. Đun X với NaOH thu được muối CH3-COONa. Vậy công thức cấu tạo của X là:
A. CH3-COO-C2H5.	B. C2H5-COO-CH3.
C. CH3-COO-CH3.	D. CH3-COO-(CH3)CH3.
Câu 5: Hợp chất nào sau đây được gọi là monosaccarit ?
A. CH2OH-[CHOH]4-COOH	B. CH2OH-[CHOH]4 -CH2OH
C. CH2OH-[CHOH]4 -COOCH3.	D. CH2OH-[CHOH]4-CH=O
Câu 6: Thuỷ phân hoàn toàn saccarozơ trong dung dịch H2SO4 loãng đun nóng thu được sản phẩm là :
A. mantozơ	B. cả glucozơ và fructozơ
C. glucozơ	D. fructozơ
Câu 7: Hóa chất nào sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch glucơzơ và dung dịch fructozơ ?
A. AgNO3 / dd NH3 t0.	B. Cu(OH)2	C. nước brom.	D. H2/Ni,t0
Câu 8: Chất nào sau đây không là este ?
A. CH3-COO-C6H5.	B. CH3-COO-CH3.	C. HCOOCH3.	D. CH3COOH.
Câu 9: Cho các chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Có mấy bị thuỷ phân trong môi trường axit, nóng.
A. 3	B. 2	C. 4	D. 5
Câu 10: CH3-COO-C2H5 phản ứng được với:
A. Dung dịch NaOH	B. dung dịch brom
C. dung dịch AgNO3/NH3.	D. Na
Câu 11: Hợp chất nào sau đây có đầy đủ tính chất 1 anđehit
A. glucozơ, fructozơ, saccarozơ.	B. glucozơ
C. glucozơ, fruc	D. fructozơ.
Câu 12: CH3-COO-C2H5 có tên gọi là:
A. vinyl fomat	B. etyl axetat	C. metyl benzoat	D. etyl glixerat.
Câu 13: Chất béo lỏng có thành phần axit béo:
A. ancol chưa no	B. chủ yếu là các axit béo no
C. chủ yếu là các axit béo chưa no	D. chỉ chứa duy nhất các axit béo chưa no
Câu 14: Tính khối lượng gạo (chứa 80% tinh bột) cần lấy để điều chế được 10 lít ancol etylic 36,80. Biết hiệu suất phản ứng điều chế đạt 50%. Cho biết khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8 gam/ml;
A. 16200 gam	B. 20250 gam.	C. 12960 gam	D. 8100 gam
Câu 15: Sử dụng 1 tấn khoai (chứa 19% tinh bột) để điều chế glucozơ. Tính khối lượng glucozơ thu được, biết hiệu suất phản ứng đạt 70%
A. 630 kg	B. 675 kg	C. 1286 kg	D. 700 kg.
Câu 16: Chất nào sau đây dùng làm xà phòng:
A. CH3-COONa	B. CH3-[CH2]14-COONa
C. CH3-[CH2]14-COOCa	D. CH3-[CH2]14-COOH
Câu 17: Đun C2H5-COO-CH3 với NaOH ta thu được muối
A. HCOONa	B. C2H5-COONa và CH3-COONa
C. C2H5-COONa.	D. CH3-COONa
Câu 18: Để nhận biết tinh bột ta dùng chất nào sau đây.
A. Dùng iôt	B. Dùng AgNO3/NH3.	C. dùng Cu(OH)2.	D. dùng nước brôm
Câu 19: Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng dần?
A. C3H7COOH, CH3COOC2H5, C4H9OH	B. CH3COOC2H5 ,C4H9OH , C3H7COOH
C. C4H9OH , C3H7COOH, CH3COOC2H5.	D. C3H7COOH, C4H9OH, CH3COOC2H5,
Câu 20: Phát biểu nào về glucozơ là không đúng.
A. dạng mạch hở, glucozơ là 1 anđehit
B. trong tự nhiên, glucozơ tồn tại chủ yếu ở 2 dạng mạch vòng: α, β.
C. dạng mạch hở, glucozơ là poliancol
D. glucozơ là đừơng mía
Câu 21: Thuỷ phân chất nào cho 1 loại monosaccarit.
A. Saccarozơ	B. Xenlulozơ
C. Tinh bột	D. Tinh bột và Xenlulozơ
Câu 22: Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần:Glucozơ,Fructozơ, Saccarozơ
A. Glucozơ < Saccarozơ < Fructozơ.	B. Fructozơ < glucozơ < Saccarozơ
C. Saccarozơ <Fructozơ < glucozơ.	D. Glucozơ < Fructozơ < Saccarozơ.
Câu 23: CH3-COO-CH=CH-CH3. Điều chế từ CH3COOH với chất nào ?
A. CH3-CH2=CH2-OH	B. CH≡C-CH3.	C. C2H5OH	D. HOCH2-CH2=CH3.
Câu 24: Cho các chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Có mấy chất tác dụng với Cu(OH)2 tạo phức xanh lam.
A. 2	B. 4	C. 5	D. 3
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docKIEM TRA LAN I_HOÁ 12 CƠ BẢN_357.doc
Giáo án liên quan