Bài giảng Tuần: 10 - Tiết: 19 - Bài 3: Lipit (chất béo)

Mục tiêu cần đạt:

II.Phương Pháp –Phương tiện :

-Phương Pháp : đàm thoại – Vấn đáp

-Phương tiện: giáo án + hệ thống câu hỏi

III.Các bước lên lớp:

 1.Ổn định lớp :

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 894 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tuần: 10 - Tiết: 19 - Bài 3: Lipit (chất béo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 10 Ngày soạn: 2/11/2007
Tiết: 19 	BÀI 3. LIPIT (CHẤT BÉO)
I.Mục tiêu cần đạt:
 - N¾m v÷ng cÊu t¹o cđa lipÝt - tÝnh chÊt ho¸ häc cđa lipÝt ®Ỉc biƯt lµ p­ thủ ph©n trong m«i tr­êng kiỊm 
- HiĨu ®­ỵc sù chuyĨn ho¸ lipÝt trong c¬ thĨ 
II.Phương Pháp –Phương tiện :
-Phương Pháp : đàm thoại – Vấn đáp 
-Phương tiện: giáo án + hệ thống câu hỏi
III.Các bước lên lớp:
 1.Ổn định lớp :
 2.Kiểm tra bài cũ :
 - trình bày tính chất hóa học của glixerin? 
3.Vào bài :
Nôïi dung bài học
Họat động thầy trò 
I.Tr¹ng th¸i tù nhiªn 
- Cã ë mì ®éng vËt và trong quả hạt. 
II. C«ng thøc cÊu t¹o 
1. Ph©n tÝch chÊt bÐo
ChÊt bÐo +H2O à glyxªrin + ax bÐo 
è Chất béo là este của glixerin với các axit béo
2. Tỉng hỵp chÊt bÐo 
Ax bÐo + glyxªrin ® chÊt bÐo
 ChÊt bÐo
 R, R’,R”: là gốc HC của các 
 Axit béo 
C¸c axit bÐo th­êng gỈp 
C17H35COOH : ax rtªanic
C15H31COOH: ax panmitic
-GV: giới thiệu cho HS biết về trạng thái tự nhiên của lipit lấy ví dụ cụ thể.
-GV; Phân tích 2 chiều phản ứng thủy phân lipit và phản ứng tạo 
thành lipit để HS thấy được 
lipit là este của glixerin và 
các axit béo. Từ đó yêu cầu học sinh viết công thức cấu tạo chung của các lipit
-HS: chú ý và viết công thức theo yêu cầu
-GV: Giới thiệu cho HS các
Axit béo thường gặp
CH3-(CH2)7 - CH =CH-(CH2)7 - COOH Ax «lªic
CH3 -(CH2 )4 - CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7 -COOH 
Axlin«lªic 
II. tính chất
1. TÝnh chÊt lý häc
- ChÊt bÐo r¾n : este cđaglyxªrin víi ax bÐo no
- ChÊt bÐo r¾n : este cđaglyxªrin víi ax kh«ng no
- NhĐ h¬n H2O kh«ng tan trong H2O
- NhiƯt ®é nãng ch¶y phơ thuéc tû lƯ c¸c lo¹i este t¹o thµnh chÊt bÐo.
2. Tính chất hĩa học
a. P­ thủ ng©n vµ P­ ho¸ xµ phßng
* Thủy phân trong mơi trường axit
* Thủy phân trong mơi trường kiềm
Xµ phßng
b. Ph¶n øng céng hy®r« (hy®r« ho¸ lipÝt láng) 
C17H33COO- CH2 C17H33COO- CH2
C17H33COO- CH + 3H2 Ni C17H33COO- CH
C17H33COO- CH2 C17H33COO- CH2
(lipit láng) (Lipit r¾n)
IV.Sù chuyĨn ho¸ lipit trong c¬ thĨ (trang47 gk)
-GV: giưĩi thiệu cho HS biết về dầu và mở.
-GV: lấy những ví dụ trong thực tế về tính tan và tỉ khối so với nước của các lipit từ đĩ HS tự ghi những tính chất vật lí của lipit
-GV; gọi HS lê bảng viết pTPU thủy phân lipit trong 2 mơi trường.
-HS: viết PTPU
-GV: phản ứng thủy phân lipit trong mơi trường kiềm thu được glixerin và muối của axit béo. Đây là phương pháp điều chế glixerin. Muối của các axit béo của kim kim loại Na 
hoặc K được gọi là xà phịng. Vì vậy phản ứng này được gọi là phản ứng xà phịng hĩa
-GV: gọi HS lên viết phương trình phản ứng của glixerin tri oleat với H2.
-HS: viết PTPU
-GV: Đây là phản ứng oxi hĩa lipit lỏng thành lipit rắn
4. Củng cố: Viết các PT chứng minh tinh lipit là este của glixerin và axit béo
5. Dặn dò : Về nhà làm bài tập SGK.
	 Chuẩn bị bài mới : chuẩn bị cho tiết luyện tập

File đính kèm:

  • doctiet 19 bai 3 c2.doc
Giáo án liên quan