Chuyên đề Phản ứng oxi hoá- Khử. cân bằng hoá học (tiếp)

1. Phản ứng Oxi hoá - khử xảy ra theo chiều:

 A. Tạo ra chất khí B. Tạo chất kết tủa

 C. Tạo chất điện li yếu D. Tạo chất Oxi hoá và chất khử yếu hơn.

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 957 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Phản ứng oxi hoá- Khử. cân bằng hoá học (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phản ứng oxi hoá- khử. Cân bằng hoá học
1. Phản ứng Oxi hoá - khử xảy ra theo chiều:
	A. Tạo ra chất khí 	B. Tạo chất kết tủa
	C. Tạo chất điện li yếu	D. Tạo chất Oxi hoá và chất khử yếu hơn.
2. Phản ứng nào sau đây là phản ứng Oxi hoá - khử nội phân tử:
	A. 	B. 
	C. 	D. 
3. Trong phản ứng: 
 NO2 có vai trò gì?
	A. Chất Oxi hoá	B. Chất khử.
	C. Chất tự Oxi hoá khử	D. Không là chất Oxi hoá không là chất khử.
4. Trong phản ứng: 
 đóng vai trò chất:
	A. Axit	B. Bazơ	C. Oxi hoá	D. Khử
5. Trong phản ứng Oxi hoá - khử sau: 
 Hệ số của các chất tham gia phản ứng lần lượt là:
	A. 3, 2, 5	B. 5, 2, 3	C. 2, 2, 5	D. 5, 2, 4
6. Phản ứng nào sau đây thể hiện là chất Oxi hoá?
	A. 	 B. 
	C. 	D. 	
7. Cân bằng phản ứng sau:
Hệ số các chất theo thứ tự là:
	A. 3, 8, 1, 3, 8, 3, 2.	B. 3, 8, 2, 3, 8, 2, 3.	C. 3, 8,2, 3, 8,4,2.	D. 4,8,2,3,8,2,3.
8. Hoà tan hoàn toàn 13,92 g bằng dd thu được 448ml khí (đktc). XĐ .
A. NO.	B. 	C. 	D. .
9. Hợp chất nào sau đây của Fe vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hoá.
A. 	B. 	C. 	D. .
10. Phản ứng có các hệ số cân bằng lần lượt là:
A. 4,12,4, 6,6	B. 8,30,8,3,9	C. 6,30,6,15,12	D. 9,42,9,7,18.
11. Phương trình hoá học nào sau đây là phản ứng oxi hoá- khử:
A. 	B. 
	C. 	D. 
12. Trong phản ứng: . Chất bị OXH là:
A. Cu	B. Cu2+	C. 	D. H+
13. Cho phản ứng: Khi x có giá trị bao nhiêu thì phản ứng trên không thuộc phản ứng oxi hoá- khử.
A. 1	B. 2	C. 3	D. 1 hoặc 2.
14. Trong pư sản xuất nước Gia-ven: . 
Cl2 đóng vai trò là:
A. Chất OXH	B. Chất khử	C. Chất tự oxi hoá khử	 D. Chất OXH nội phân tử.
15. hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 ( vừa đủ), thu được ddX (chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là:
A. 0,04
B. 0,075
C. 0,12
D. 0,06
50. Cho các phản ứng sau:
a/ FeO+ HNO3( đặc nóng)
b/ FeS+ H2SO4( đặc nóng)
c/ Al2O3+ HNO3( đặc nóng
d/ Cu+ dd FeCl3
e/ CH3CHO+ H2 (xt Ni)
f/ Glucozơ+ Ag2O/dd NH3
g/ C2H4 + Br2
h/ Glixerin + Cu(OH)2
Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là:
A. a,b,d, e , f, h
B. . a,b,d, e , f, g
C. . a,b, c, d, e , h 
D. . a,b, c, d, e , g
16. Cho từng chất : Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng . Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là:
A. 8
B.5
C. 7
D. 6
17. Tổng hệ số (các số nguyên tối giản ) của tất cả các chất trên phương trình phản ứng giữa Cu với dd HNO3 đặc nóng là:
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
18. Cho các phản ứng sau:
a) . b) 
c) . d) 
Số phản ứng OXH - khử là:
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
19. Oxi hoá chậm m gam Fe ngoài không khí thu được 12g hỗn hợp A gồm và Fe còn dư. Hoà tan A vừa đủ bởi 200ml dung dịch thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc). Tính m và nồng độ dung dịch .
A. 10,08g và 3,2 M	B. 10,08 và 2M.	C. Kết quả khác.	D. Không xác định được.
20. Chất xúc tác có tác dụng làm:
	A. Chuyển dịch cân bằng theo phía mong muốn.	B. Tăng năng lượng hoạt hoá.
	C. Tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch.	D. Phản ứng toả nhiệt.
21. Trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch xảy ra khi:
	A. Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
	B. Phản ứng thuận và phản ứng nghịch không xảy ra nữa( dừng lại).
	C. Nồng độ của các chất phản ứng bằng nồng độ các chất sản phẩm.
	D. Nồng độ của các chất phản ứng giảm còn nồng độ các chất sản phẩm tăng.
22. trong phản ứng este hoá giữa ancol và axit hữu cơ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tạo ra este khi thực hiện:
	A. Tăng nồng độ ancol hay axit.	B. Cho ancol dư hay axit dư.
	C. Chưng cất ngay để cất este ra.	D. Cả ba biện pháp B, C, D.
23. Xét cân bằng sau thực hiện trong bình kín:
	 (phản ứng thu nhiệt)
 Qua trình nào sau đây làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận?
	A. Thêm 	B. Giảm nhiệt độ	C. Tăng nhiệt độ	D. Tăng áp suất.
24. Khi hoà tan vào nước có cân bằng sau:
Nhận xét nào sau đây đúng:
	A.Thêm dung dịch cân bằng chuyển dời sang trái.
	B. Thêm dung dịch cân bằng chuyển dời sang phải.
	C. Thêm dung dịch cân bằng chuyển dời sang phải.
	D. Đun nóng cân bằng chuyển dịch sang phải.
25. Trong công nghiệp sản xuất , giai đoạn oxi hoá thành , được biểu diễn bằng phương trình phản ứng.
	(phản ứng tỏa nhiệt) 
Cân bằng phản ứng sẽ chuyển dời về phía tạo ra sản phẩm là nếu:
A. Tăng nồng độ khí , và tăng áp suất.	B. Giảm nồng độ khí , và giảm áp suất.
C. Tăng nhiệt độ và giảm áp suất.	D. Giảm nhiệt độ và giảm nồng độ .
26. Xét phản ứng nung vôi: (phản ứng thu nhiệt). Để thu được nhiều CaO, ta phải:
A. Hạ thấp nhiệt độ.	B. Tăng nhiệt độ.	C. Quạt lò đốt, đuổi bớt .	D. B, C đúng.
27. Trong phản ứng: . Nguyên tố Clo:
A. Chỉ bị oxi hoá.	B. Chỉ bị khử.	 C. Vừa bị oxi hoá vừa bị khử. D. Không bị oxi hoá, không bị khử.
28. Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng: (phản ứng tỏa nhiệt).
 Cân bằng sẽ chuyển dịch sang phải khi tăng:
A. Nhiệt độ	B. áp suất	C. Nồng độ khí 	D. Nồng độ khí HCl.
29. Trong phản ứng tổng hợp amoniac: , sẽ thu được nhiều amoniac nếu:
A. Giảm nhiệt độ và áp suất	B. Tăng nhiệt độ và áp suất 
C. Tăng nhiệt độ và giảm áp suất	D. Giảm nhiệt độ và tăng áp suất
30. Trong phản ứng este hóa giữa ancol và axit hữu cơ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tạo ra este khi ta:
A. Cho ancol dư hay axit dư	B. Dùng chất hút nước để tách nước.	
C. Chưng cất ngay để tách este	D. Cả 3 biện pháp A, B, C.
31. Bạc tiếp xúc với không khí có mặt bị biến đổi thành sunfua: .
Phát biểu nào sau đây không đúng về tính chất của chất phản ứng:
A. Ag là chất khử, là chất OXH	B. là chất khử, là chất OXH.
C. Ag bị OXH khi có mặt .	D. tham gia phản ứng với vai trò là môi truờng.
32. Cho cân bằng sau: (phản ứng thu nhiệt) 
Biện pháp nào sau đây không làm tăng lượng khí CO ở trạng thái cân bằng:
A. Giảm nồng độ hơi nước	B. Tăng nồng độ khí hidro
C. Tăng thể tích của bình phản ứng.	D. Tăng nhiệt độ của bình phản ứng.
33. Cho cân bằng sau: (phản ứng tỏa nhiệt). Hãy cho biết biện pháp nào sau đây không làm chuyển dịch cân bằng:
A. Tăng nồng độ khí 	B. Tăng nồng độ khí 
	C. Tăng hoặc giảm áp suất	D. Cả 3 biện pháp trên.
34. Xét cân bằng: . Thực nghiệm cho biết ở 25oC khối luợng mol trung bình của 2 khí là 77,64g/mol và tại 350C là 72,45g/ mol. Điều đó chứng tỏ theo chiều thuận là:
A. Toả nhiệt	B. Thu nhiệt	C. Không xảy ra	D. Không xác định được toả nhiệt hay thu nhiệt
35. ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bằng nào sẽ chuyển dịch về bên phải nếu tăng áp suất:
A. 	B. 
C. 	D. 
36. Dung dịch AlCl3 trong nước bị thuỷ phân. Nếu thêm vào dd các chất sau đây, chất nào làm tăng cường quá trình thuỷ phân AlCl3
A. 	B. 	C. 	D. ZnSO4
37. Tốc độ của một phản ứng tăng len bao nhiêu lần nếu tăng nhiệt độ từ 2000C đến 2400C? Biết rằng khi tăng 100C thì tốc độ pư tăng lên 2 lần.
A. 8 lần	B. 16 lần	C. 32 lần	D. 64 lần	

File đính kèm:

  • docChuyen de Hoa on TN so 2.doc
Giáo án liên quan