Chương trình giáo dục Đại học ngành Công nghệ thông tin - Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP. HCM

1.2 KIẾN THỨC NỀN TẢNG NGÀNH CNTT

1.2.1. Kiến thức về lập trình

1.2.2. Kiến thức tổng quát về lĩnh vực CNTT

1.3 KIẾN THỨC KỸ THUẬT NÂNG CAO NGÀNH CNTT

1.3.1. Khối kiến thức cấu trúc dữ liệu và giải thuật

1.3.2. Khối kiến thức về hệ điều hành máy tính

1.3.3. Khối kiến thức về kiến trúc máy tính

1.3.4. Khối kiến thức mạng máy tính

1.3.5. Khối kiến thức cơ sở dữ liệu

1.3.6. Các kiến thức nâng cao của từng chuyên ngành

2. KỸ NĂNG VÀ TỐ CHẤT CÁ NHÂN VÀ CHUYÊN NGHIỆP

2.1 LẬP LUẬN KỸ THUẬT VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

2.1.1. Xác định và hình thành vấn đề

2.1.2. Mô hình hóa và phân tích

2.1.3. Suy luận & giải quyết vấn đề

2.1.4. Đánh giá giải pháp và đề xuất

2.2 THỬ NGHIỆM VÀ KHÁM PHÁ TRI THỨC

2.2.1 Lập giả thuyết

2.2.2 Khảo sát qua tài liệu in và tài liệu điện tử

2.2.3 Khảo sát trên thực tế

2.2.4 Kiểm chứng và bảo vệ giả thuyết

2.3 SUY NGHĨ TẦM MỨC HỆ THỐNG

2.3.1 Suy nghĩ toàn cục

2.3.2 Sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống

pdf27 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Ngày: 22/01/2021 | Lượt xem: 540 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Chương trình giáo dục Đại học ngành Công nghệ thông tin - Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP. HCM, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y dựng lớp ngoại lệ sử dụng trong chương trình. 
- Trình bày cách xây dựng Generic với lớp, giao diện, phương thức 
- Trình bày cách xây dựng các phương thức vô danh, kiểu nullable và phân tách 
chương trình thành nhiều phần (partials) 
 Danh sách các trang Web tham khảo: 
3 
Tên học phần: Bảo mật thông tin Số TC: 4 
Phân bố thời gian học tập: 4(3:1:8) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Các môn học trước: Toán cao cấp, Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật 
Tóm tắt nội dung học phần: 
- Cung cấp về sự cần thiết của bảo mật thông tin, các cơ chế, chính sách bảo mật, 
các kiểu tấn công và các phương pháp phòng chống 
- Cung cấp sự hiểu biết về nguyên lý của các thuật toán mã hóa theo luồng, mã hóa 
theo khối và các nghi thức kết hợp giữa 2 kiểu mã hóa đó 
- Cung cấp kiến thức liên quan đến vấn đề xác thực, toàn vẹn thông tin và sử dụng 
các thuật toán mã hóa để thể hiện những qui trình này 
- Cung cấp kỹ thuật, công cụ và kỹ năng để sinh viên có thể thiết kế, tổ hợp và tích 
hợp hiệu quả các thuật toán mã hóa vào trong những ứng dụng cụ thể 
- Cung cấp ví dụ cài đặt các thuật toán mã hóa thông tin tích hợp 
Danh sách các trang Web tham khảo:  
4 Tên học phần: Lập trình Web Số TC: 4 
Phân bố thời gian học tập: 4(3:1:8) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Các môn học trước: Kỹ thuật lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và 
Giải thuật, Cơ sở dữ liệu 
Tóm tắt nội dung học phần: 
- Cung cấp kiến thức về công nghệ Visual . NET 2005/2008 của Microsoft. Các 
thành phần chính của .NET framework. Cách cài đặt và cấu hình hệ thống để chạy 
ứng dụng ASP.NET. 
- Cung cấp sự hiểu biết về các thành phần trong một ứng dụng web asp.net, cơ chế 
xử lý file ASP.NET và cấu trúc và của một trang ASP.NET. 
- Trình bày về các đối tượng điều khiển HTML Server controls và Web Server 
controls, trình bày về mô hình xử lý sự kiện trong ASP.NET. 
- Trình bày về Ajax Control Toolkit, cách sử dụng các Ajax control và cơ chế làm 
việc của chúng. 
- Trình bày các đối tượng Request, Response, Server, ViewState và QueryString. 
- Trình bày cách tạo và sử dụng Style, Themes, MasterPage trong Asp.NET. 
- Trình bày các Data controls và làm việc với cơ sở dữ liệu sử dụng ADO.NET. 
- Trình bày các bước để đóng gói và triển khai một website asp.net lên server IIS. 
Tài liệu tham khảo: 
- Bài giảng môn Lập trình Web, Nguyễn Minh Đạo, 2010 
- Tài liệu MSDN Online 
- Website  
15 
5 Tên học phần: Lập Trình Trên Windows Số TC: 4 
Phân bố thời gian học tập: 4(3:1:8) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Các môn học trước: Kỹ thuật lập trình, Lập Trình Hướng Đối Tượng 
Tóm tắt nội dung học phần: 
- Cung cấp kiến thức và phương pháp lập trình trên môi trường windows. 
- Cung cấp kiến thức nền tảng công nghệ ADO.NET để làm việc với các loại cơ sở 
dữ liệu. 
- Cung cấp các kiến thức cơ bản để có thể tự nghiên cứu và phát triển các loại ứng 
dụng khác sử dụng công nghệ .NET. 
- Cung cấp cho sinh viên khả năng tự xây dựng một ứng dụng Winform hoàn chỉnh 
ở mức độ vừa phải sử dụng công nghệ .NET 
Danh sách các trang Web tham khảo:  
6 Tên học phần: Công nghệ phần mềm Số TC: 4 
Phân bố thời gian học tập: 4(3:1:8) 
Điều kiện tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật, Lập trình trên 
Windows. 
Các môn học trước: Không 
Tóm tắt nội dung học phần: 
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về lĩnh vực công nghệ phần mềm 
- Cung cấp kiến thức về qui trình phần mềm 
- Cung cấp kỹ năng về tiếp nhận yêu cầu phần mềm 
- Cung cấp kỹ năng về phân tích và thiết kế 1 dự án phần mềm 
- Cung cấp kỹ năng kiểm thử và chuyển giao phần mềm 
- Cung cấp kỹ năng xây dựng 1 phần mềm hoàn chỉnh 
- Cung cấp kỹ năng viết tài liệu về quá trình phát triển phần mềm 
Danh sách các trang Web tham khảo: 
2.926560.html 
7 Tên học phần: XML và Ứng dụng Số TC: 3 
Phân bố thời gian học tập: 3(2:1:6) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Các môn học trước: Lập trình Hướng đối tượng 
Tóm tắt nội dung học phần: 
Môn học nhằm mục đích cung cấp cho người học: 
- Kiến thức về lịch sử ra đời, ý nghĩa, công dụng và các lĩnh vực ứng dụng của ngôn 
ngữ đánh dấu mở rộng XML. 
- Kiến thức về DTD (Document Type Definition) và XML Schema cũng như khả 
năng sử dụng chúng để quy định cấu trúc một tài liệu XML. 
- Kiến thức về XML Transformation và khả năng sử dụng XSLT để rút trích dữ 
liệu, chuyển dạng tài liệu XML. 
- Kiến thức về LINQ to XML và khả năng sử dụng LINQ để truy vấn dữ liệu trên 
tài liệu XML. 
- Kỹ năng sử dụng công cụ soạn thảo XML để thao tác trên các tài liệu XML. 
- Kỹ năng sử dụng XML để tổ chức, lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu XML. 
16 
- Kỹ năng lập trình với dữ liệu được tổ chức dưới dạng tài liệu XML. 
- Kỹ năng chuẩn bị và trình bày một báo cáo khoa học (seminar). 
Danh sách các trang Web tham khảo:  
8 Tên học phần: Thiết kế phần mềm hướng đối tượng Số TC: 3 
Phân bố thời gian học tập: 3(2:1:6) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Các môn học trước: Lập trình hướng đối tượng, Công nghệ phần mềm 
Tóm tắt nội dung học phần: 
- Cung cấp sự hiểu biết về khái niệm hướng đối tượng. 
- Cung cấp khả năng phân biết phân tích thiết kế hướng đối tượng với các phương 
pháp phân tích thiết kế khác. 
- Cung cấp sự hiểu biết và kỹ năng xác định yêu cầu người dùng sử dụng lược đồ 
Usercase. 
- Cung cấp sự hiểu và kỹ năng phân tích, thiết kế lớp đối tượng cho phần mềm dựa 
trên ngôn ngữ UML. 
- Cung cấp sự hiểu biết các mẫu thiết kế phần mềm hướng đối tượng thông dụng và 
phạm vi ứng dụng của chúng. 
- Cung cấp kỹ năng áp dụng được các mẫu thiết kế vào quá trình thiết kế phần mềm. 
Danh sách các trang Web tham khảo:  
 9 Tên học phần: Công cụ và môi trường phát triển phần mềm Số TC: 3 
Phân bố thời gian học tập: 3(2:1:6) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Các môn học trước: Công nghệ Phần mềm, Lập trình Hướng đối tượng 
Tóm tắt nội dung học phần: 
Môn học nhằm mục đích cung cấp cho người học: 
- Kiến thức về cú pháp, ý nghĩa và công dụng và các lĩnh vực ứng dụng của ngôn 
ngữ mô hình hóa hợp nhất UML. 
- Kiến thức về mô hình hướng đối tượng và các loại lược đồ trong UML. 
- Kiến thức về các quy trình phát triển phần mềm, tiêu biểu là quy trình hợp nhất 
của Rational (RUP). 
- Kỹ năng sử dụng công cụ thiết kế phần mềm để lập các lược đồ bằng UML. 
- Kỹ năng sử dụng một số công cụ phát triển để phục vụ cho quá trình phát triển 
một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh. 
Danh sách các trang Web tham khảo:  
 10 Tên học phần: Kiểm thử phần mềm Số TC: 3 
Phân bố thời gian học tập: 3(2:1:6) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Các môn học trước: Công nghệ phần mềm 
Tóm tắt nội dung học phần: 
- Cung cấp kiến thức về kiểm thử phần mềm và các qui trình kiểm thử phần mềm 
- Cung cấp các kỹ thuật và kỹ năng cơ bản trong thiết kế và cài đặt kiểm thử để 
sinh viên có thể tiến hành kiểm thử phần mềm cụ thể 
- Cung cấp sự hiểu biết về đánh giá hiệu quả kiểm thử phần mềm 
- Cung cấp sự hiểu biết về các công cụ hỗ trợ quản lí quá trình kiểm thử phần mềm 
- Cung cấp kiến thức về kiểm thử tự động và các phần mềm hỗ trợ kiểm thử tự động 
Danh sách tài liệu tham khảo: 
- Textbook: Introduction to Software Testing, Paul Ammann, Jeff Offutt, 
Cambridge University Press, 2008. 
17 
- Textbook: The art of Software Testing, Glenford J. Myers, John Wiley & Sons, 
2004. 
- Web:  
11 Tên học phần: Các Công nghệ Phần mềm mới Số TC: 3 
Phân bố thời gian học tập: 3(3:0:6) 
Điều kiện tiên quyết: Sinh viên cần các kiến thức về lập trình ứng dụng Web và kiến thức 
xây dựng hệ thống thông tin quản lý. 
Các môn học trước: Lập trình Web, Công ngệ phần mềm 
Tóm tắt nội dung học phần: 
- Xây dựng các ứng dụng web-based dựa trên 2 công nghệ Servlet và JSP 2.0 trong 
J2EE framework 
- Bộ thẻ JSTL, giúp cải tiến code cho các trang JSP 
- Mô hình MVC, kết hợp 2 công nghệ Servlet và JSP 
- Hiểu JSF1.x,2.x + Spring 2.x + Hibernate Framework 
 Danh sách các trang Web tham khảo: 
12 Tên học phần: Lập trình di động SốTC: 3 
Phân bố thời gian học tập: 3(2:1:6) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Các môn học trước: Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Lập trình hướng đối 
tượng. 
Tóm tắt nội dung học phần: 
- Cung cấp kiến thức cơ bản về phần cứng của điện thoại di động và sự khác biệt 
với các thiết bị khác như: PC, Laptop. 
- Cung cấp kiến thức về các hệ điều hành dành cho các thiết bị di động. Ưu và 
nhược điểm của nó so với các thiết bị khác như: PC, Laptop. 
- Cung cấp kiến thức về qui trình xây dựng ứng dụng, các công cụ hỗ trợ và các kĩ 
năng lập trình để sinh viên có thể phân tích, thiết kế và triển khai một ứng dụng 
hoàn chỉnh cho các thiết bị di động như: Iphone, Ipad, Android phone, Android 
tab. 
13 Tên học phần: Ngôn ngữ Lập trình Tiên Tiến (Java) Số TC: 3 
Phân bố thời gian học tập: 3(2:1:6) 
Điều kiện tiên quyết: Sinh viên cần các kiến thức về lập trình cơ sở. 
Các môn học trước: Kỹ thuật lập trình, Lập trình Hướng đối tượng 
Tóm tắt nội dung học phần: 
- Nắm vững phương pháp luận trong lập trình hướng đối tượng, sử dụng trong việc tạo 
ra các ứng dụng quản lý trên nền Winform, WebForm hoặc trên các thiết bị điện thoại 
di động. 
- Xây dựng giao diện người dùng đẹp và thân thiện. 
- Tương tác với các lọai cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, DB2 và SQL Server. 
Và trình bày dữ liệu theo nhiều hình thức khác nhau 
- Vận dụng tốt ngôn ngữ Java trong các bài tập, đề án môn học và đề tài tốt nghiệp 
 Danh sách các trang Web tham khảo: 
18 
 www.roseindia.net/java/quick-java.shtm 
14 Tên học phần: Bảo mật Web SốTC: 3 
Phân bố thời gian học tập: 3(2:1:6) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Các môn học trước: Bảo mật thông tin 
Tóm tắt nội dung học phần: 
- Cung cấp những kiến thức cơ bản về bào mật, bảo vệ dữ liệu và an toàn thông tin 
trên nền web và môi trường Internet. 
- Cung cấp kiến thức về các phương thức tấn công và xâm nhập, ứng dụng mã hóa 
dữ liệu trong bảo mật Web 
- Cung cấp các giải pháp bảo vệ Web Servers, mạng máy tính bảo vệ người dùng 
trong quá t

File đính kèm:

  • pdfCT GD ĐH ngành CONG_NGHE_THONG_TIN_(DH)[1].pdf