Bài tập ôn tập môn hóa

Caâu 1: Nguyên tố ở ô thứ 19 , chu kì 4 nhóm I A ( phân nhóm chính nhóm I) có cấu hình electron nguyên tử là

A : 1s22s22p63s23p64s2 B : 1s22s22p63s23p64s1 C : 1s22s22p63s23p6 3d54s1 D : 1s22s22p63s23p63d104s1

Caâu 2: Sự ăn mòn điện hoá xảy ra các quá trình

 A. Sự oxi hoá ở cực dương và sự khử ở cực âm B. Sự khử ở cực dương và sự oxi hoá ở cực âm

 C. Sự oxi hoá ở cực âm D. Sự oxi hoá ở cực dương

 

doc8 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1258 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập ôn tập môn hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0: Một loại Bạc có lẫn một ít đồng người ta loại bỏ đồng trong loại bạc đó bằng cách 
1/ Cho loại bạc này vào dung dịch AgNO3 dư Cu tan hết , sau đó lọc lấy Ag 
2/ Cho loại bạc này vào dung dịch HCl, Cu tan hết ta lọc lấy Ag
3/ Đun nóng loại bạc này trong oxy sau đó cho hỗn hợp sản phẩm vào dd HCl Ag không tan ta lọc lấy Ag 
4/ Cho loại bạc này vào dung dịch HNO3 , Cu tan , Ag không tan ta lọc lấy Ag .
Cách làm đúng là 
A : 1 và 2 	B : 1 và 3 	 C : 3 và 4 	 D : cả 1,2,3,4
Caâu 31: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dd HCl và tác dụng với Cl2 cho cùng loại muối clorua:
A. Fe	B. Ag	C. Cu	D. Zn
Caâu 32: Để điều chế Fe từ dung dịch FeCl3 người ta làm theo các cách sau 
1/ Dùng Zn để khử Fe3+ trong dung dịch thành Fe
2/ Điện phân dung dịch FeCl3 có màng ngăn .
3/ Chuyển FeCl3 thành Fe(OH)3 sau đó chuyển Fe(OH)3 thành Fe2O3 rồi khử Fe2O3 bằng CO ở to cao. 
4/ Cô cạn dung dịch rồi điện phân FeCl3 nóng chảy 
Cách làm thích hợp nhất là 
A : 1 và 2 	 B : Chỉ có 3 	 C : 2 và 4 	 D 1,2,và 3
Caâu 33: Ph­¬ng ph¸p nhiÖt nh«m dïng ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i :
	A. Dïng ®iÒu chÕ c¸c kim lo¹i ®øng sau hy®ro B. Dïng ®iÒu chÕ c¸c kim lo¹i ®øng sau Al
	C. Dïng ®iÒu chÕ c¸c kim lo¹i dÓ nãng ch¶y D. Dïng ®iÒu chÕ c¸c kim lo¹i khã nãng ch¶y
Caâu 34: Để mạ Ni lên một vật bằng thép người ta điện phân dung dịch NiSO4 với 
A : Katốt là vật cần mạ , Anốt bằng Sắt 	B : Anốt là vật cần mạ , Katốt bằng Ni
C : Katốt là vật cần mạ , Anốt bằng Ni	D : Anốt là vật cần mạ , Katốt bằng Sắt
Caâu 35: Muốn khử dd chứa Fe3+ thành dd có chứa Fe2+ cần dùng kim loại sau:
A. Zn	B. Cu	C. Ag	D. Cả A, B đúng
Caâu 36: Hãy sắp xếp các ion Cu2+, Hg2+, Fe2+, Pb2+, Ca2+ theo chiều tính oxi hoá tăng dần?
	A	Ca2+ < Fe2+< Pb2+< Hg2+< Cu2+ 	 B.	Hg2+ < Cu2+< Pb2+< Fe2+< Ca2+
	C.	Ca2+ < Fe2+< Cu2+< Pb2+< Hg2+ 	 D.	Ca2+ < Fe2+< Pb2+< Cu2+< Hg2+
Caâu 37: Các cặp oxi hoá khủ sau : Na+/Na , Mg2+/Mg , Zn2+/Zn , Fe2+/Fe , Pb2+/Pb , Cu2+/Cu được sắp xếp theo chiều tăng tính oxi hoá của ion kim loại . Kim loại đẩy được Cu ra khỏi dung dịch CuSO4 là 
A : Na , Mg , Zn , Fe , Pb B : Mg , Zn , Fe , Pb	 C : Mg , Zn , Fe D : Na , Mg , Zn , Fe 
Caâu 38: Có các cặp oxi hoá khử sau K+/K , Mg2+/Mg , Zn2+/Zn , Fe2+/Fe ,Cu2+/Cu , Fe3+/Fe2+ được sắp xếp theo chiều tăng tính oxi hoá của ion kim loại . Kim loại đẩy được Fe ra khỏi dung dịch muối sắt III là :
 	A : Mg , Zn 	 B : K , Mg , Zn , Cu 	 C : K , Mg , Zn 	 D : Mg , Zn , Cu
Caâu 39: Cã hçn hîp 3 kim lo¹i Ag, Fe, Cu. Dïng dung dÞch chøa mét chÊt tan ñeàu t¸ch Ag ra khái hçn hîp lµ
 A. ddÞch HCl	 B. ddich HNO3 lo·ng C. ddÞch H2SO4lo·ng	 D.ddÞch Fe2(SO4)3
Caâu 40: Để điều chế Al người ta 
1/ Điện phân AlCl3 nóng chảy	2/ Điện phân dung dịch AlCl3
3/ Điện phân Al2O3 nóng chảy trong Criolit	4/ Khử AlCl3 bằng K ở nhiệt độ cao 
Cách đúng là 
A : 1 và 3 	 B : 1 , 2 và 3 	 C : 3 và 4 	 D : 1 , 3 và 4
Caâu 41: Nhúng một lá sắt vào dung dịch CuSO4 ,sau một thời gian lấy lá sắt ra cân nặng hơn so với ban đầu 0,2 g, khối lượng đồng bám vào lá sắt là
	 A.0,2g	 	B.1,6g	C.3,2g	D.6,4g
Caâu 42: Cho 1,625g kim loại hoá trị 2 tác dụng với dung dịch HCl lấy dư . Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì được 3,4g muối khan . Kim loại đó là 
 A : Mg 	 B : Zn 	C : Cu 	 D : Ni
Caâu 43: Cho luồng H2 đi qua 0,8g CuO nung nóng. Sau phản ứng thu được 0,672g chất rắn. Hiệu suất khử CuO thành Cu là(%):
A. 60	B. 80	C. 90	D. 75
Caâu 44: Cho một lá sắt (dư) vào dung dịch CuSO4 . Sau một thời gian vớt lá sắt ra rửa sạch làm khô thấy khối lượng lá sắt tăng 1,6g . Khối lượng đồng sinh ra bám lên lá sắt là
A : 12,8g 	B : 6,4g 	C : 3,2g 	D : 9,6g
Caâu 45: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 1,9g muối clorua của một kim loại hóa trị II, được 0,48g kim loại ở catôt. Kim loại đã cho là:
A. Zn	B. Mg	C. Cu	D. Fe
Caâu 46: Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ với dòng điện có cường độ I = 0,5A trong thời gian 1930 giây thì khối lượng đồng và thể tích khí O2 sinh ra là 
A: 0,64g và 0,112 lit 	B: 0,32g và 0,056 lít 	C: 0,96g và 0,168 lít D: 1,28g và 0,224 lít 
Caâu 47: Hoà tan hòan toàn 9,6g kim loại R hoá trị (II ) trong H 2SO4 đặc thu được dung dịch X và 3,36 lit khí SO2(đktc). Vậy R là:
	A.Mg 	B.Zn 	C.Ca 	 D.Cu
Caâu 48: Cho 0,84 g kim loại R vào dung dịch HNO3 loãng lấy dư sau khi kết thúc phản ứng thu được 0,336 lít khí NO duy nhất ở đktc : R là 
A : Mg 	 B : Cu 	C : Al : D : Fe
Caâu 49: Điện phân dung dịch muối MCln với điện cực trơ . Ở catôt thu được 16g kim loại M thì ở anot thu được 5,6 lit (đktc). Xác định M?
	A.Mg 	B.Cu 	 C.Ca 	D.Zn
Caâu 50: Cho 6,4g hỗn hợp Mg - Fe vào dung dịch HCl (dư) thấy bay ra 4,48 lít H2(đktc) . Cũng cho hỗn hợp như trên vào dung dịch CuSO4 dư .Sau khi phản ứng xong thì lượng đồng thu được là
A : 9,6g 	B : 16g C : 6,4g D : 12,8g
Caâu 51: Chia hçn hîp 2 kim lo¹i A,B cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi thµnh 2phÇn b»ng nhau . phÇn 1 tan hÕt trong dung dÞch HCl t¹o ra 1,792 lit H2(®ktc). PhÇn 2 nung trong oxi thu ®­îc 2,84g hîp oxit. Khèi k­îng hçn häp 2 kim lo¹i ban ®Çu lµ:
	A. 5,08g	B. 3,12g	 C. 2,64g	 D.1,36g
Caâu 52: Cho 5,6g Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M Sau khi kết thúc phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 
A : 4,72g 	B : 7,52g 	C : 5,28g 	D : 2,56g
Caâu 53: Cho một đinh Fe vào một lit dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,12M. Sau khi phản ứng kết thúc được một dung dịch A với màu xanh đã phai một phần và một chát rắn B có khối lượng lớn hơn khối lượng của đinh Fe ban đầu là 10,4g. Tính khối lượng của cây đinh sắt ban đầu.
	A. 11,2g	 B. 5,6g	 C.16,8g	 D. 8,96g
Caâu 54: Điện phân 200ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,1M và CuSO4 0,5M bằng điện cực trơ. Khi ở katốt có 3,2g Cu thì thể tích khí thoát ra ở anốt là 
A : 0,56 lít 	B : 0,84 lít 	C : 0,672 lít 	D : 0,448 lít 
Caâu 55: Để phân biệt một cách đơn giản nhất hợp chất của kali và hợp chất của natri ,người ta đưa các hợp chất của kalivà natri vào ngọn lửa ,những nguyên tố đó dễ ion hóa nhuốm màu ngọn lửa thành :
A. Tím của kali ,vàng của natri 	B .Tím của natri ,vàng của kali
C. Đỏ của natri ,vàng của kali	D .Đỏ của kali,vàng của natri
Caâu 56: Tính chất hóa học cơ bản của kim loại kiềm là :
a. Tính khử	b. Tính oxi hóa 	 	c. Tính axit	d. Tính bazơ
Caâu 57: Đun nóng 6,2g oxit của kim loại kiềm trong bình chưa lưu huỳnh IV oxit ,thu được 12,6gam muối trung hòa.Công thức của muối tạo thành là 
A .NaHSO3 	B .Na2SO3 	C. NaHSO4 	 D.NaHSO4 ,Na2SO3 
Caâu 58: Muốn bảo quản kim loại kiềm, người ta ngâm kín chúng trong :
	a. Nước	b. Dung dịch HCl	 c. Dung dịch NaOH	d. Dầu hỏa
Caâu 59: Khối lượng nước cần dùng để hòa tan 18,8g kali oxit tạo thành kali hidroxit 5,6% là
A.381,2g 	B .318,2g 	C .378g 	D, 387g
Caâu 60: Nguyên tử của nguyên tố có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s1 là :
	a. K	b. Na	 	c. Ca	d. Ba
Caâu 61: Nguyên tử kim loại kiềm có bao nhiêu electron ở phân lớp s của lớp electron ngoài cùng 
A .(1e) 	B..(2e) 	C..(3e) 	D..(4e)
Caâu 62: Để điều chế kim loại Na, người ta thực hiện phản ứng :
	a. Điện phân dung dịch NaOH	 	b. Điện phân nóng chảy NaOH
	c. Cho dd NaOH tác dụng với dd HCl	 	d. Cho dd NaOH tác dụng với H2O
Caâu 63: Nếu M là nguyên tố nhóm IA thì oxit của nó có công thức là:
A.MO2 	B.M2O3	C.MO	D.M2O
Caâu 64: Tìm câu SAI. Trong nhóm IA ,theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần :
A.Bán kính nguyên tử tăng dần 	B.Năng lượng ion hóa giảm dần 
C. Tính khử tăng dần D. Độ âm điện tăng dần 
Caâu 65: Các ion X+ ; Y- và nguyên tử Z nào có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 ?
	a. K+ ; Cl- và Ar	b. Li+ ; Br- và Ne 	c. Na+ ; Cl- và Ar	 d. Na+ ; F- và Ne
Caâu 66(38)., Cho các câu phát biểu về vị trí và cấu tạo của kim loại sau: 
(I): Hầu hết các kim loại chỉ có từ 1e đến 3e lớp ngoài cùng. (II): Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại 
(III): Ở trạng thái rắn, đơn chất kim loại có cấu tạo tinh thể 
(IV):LK kim loại là LK được hình thành do sức hút tương hỗ tĩnh điện giữa các ion dương kim loại và lớp e tự do
Những phát biểu nào đúng ? 
A- Chỉ có I đúng 	B- Chỉ có I, II đúng C- Chỉ có IV sai D- Cả I, II, III, IV đều đúng 
Caâu 67. Kim loại có những tính chất vật lí chung nào sau đây? 
A- Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao. 	B-Tính dẻo, tính dẫn điện và nhiệt, có ánh kim. 
C-Tính dẫn điện và nhiệt, có khối lượng riêng lớncó ánh kim. 	D-Tính dẻo, có ánh kim, rất cứng. 
Caâu 68. Nhóm các kim loại nào sau đây đều tác dụng với nước lạnh tạo dung dịch kiềm? 
A- Na, K, Mg, Ca	B- Be, Mg, Ca, Ba 	C- Ba, Na, K, Ca 	D- K, Na, Ca, Zn 
Caâu 69. Tính chất hoá học chung của các kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm là: 
A- Tính khử mạnh 	B- Tính khử yếu 	C- Tính oxi hoá yếu 	D- Tính oxi hoá mạnh 
Caâu 70. Dãy kim loại nào sau đây đã được xếp theo chiều tăng dần của tính khử? 
A- Al, Mg, Ca, K 	B- K, Ca, Mg, Al 	C- Al, Mg, K, Ca	D- Ca, K, Mg, Al 
Caâu 71. Để điều chế các kim loại Na, Mg, Ca trong công nghiệp, người ta dùng cách nào trong các cách sau? 
A- Điện phân dung dịch muối clorua bão hoà tương ứng có vách ngăn. 
B- Dùng H2 hoặc CO khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao. 
C- Dùng kim loại K cho tác dụng với dung dịch muối clorua tương ứng. 
D- Điện phân nóng chảy muối clorua khan tương ứng. 
Caâu 72. Kết luận nào sau đây không đúng về tính chất của hợp kim: 
A- Liên kết trong đa số tinh thể hợp kim vẫn là liên kết kim loại.
B- Hợp kim thường dẫn nhiệt và dẫn điện tốt hơn kim loại nguyên chất 
C- Độ cứng của hợp kim thường lớn hơn độ cứng của kim loại nguyên chất. 
D- Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của kim loại nguyên chất. 
Caâu 73. Kết luận nào sau đây không đúng? 
A- Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hoá học. 
B- Nối thanh Zn với vỏ tàu thuỷ bằng thép thì vỏ tàu thuỷ sẽ được bảo vệ. 
C- Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì đồ vật đó sẽ bị ăn mòn điện hoá. 
D- Một miếng vỏ đồ hộp làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát tận bên trong, ñeå trong kk ẩm thì Sn sẽ bị ăn mòn trước. 
Caâu 74. Các ion nào sau đây đều có cấu hình 1s22s

File đính kèm:

  • docgiao an 12(13).doc