Bài giảng Tuần 19 - Tiết 37 - Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat (tiết 3)

muùc tieõu :

* kiến thức: hoùc sinh bieỏt ủửụùc:

- h2co3 là axit yếu, khụng bền.

- tớnh chất hoỏ học của muối cacbonat (tác dụng với dd axit, dd bazơ, dd muối khác, bị nhiệt phân huỷ)

- chu trỡnh cacbon trong tự nhiờn và vấn đề bảo vệ môi trường.

* kĩ năng:

- quan sỏt thớ nghiệm, hỡnh ảnh thớ nghiệm và rỳt ra tớnh chất hoỏ học của muối cacbonat.

- xác định phản ứng có thực hiện được hay không và viết các pthh.

- nhận biết một số muối cacbonat cụ thể.

 

doc116 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tuần 19 - Tiết 37 - Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat (tiết 3), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ớnh chaỏt vaọt lyự
Chaỏt khớ khoõng maứu, khoõng muứi, ớt tan trong nửụực vaứ nheù hụn khoõng khớ
Laứ chaỏt loỷng , khoõng tan trong nửụực, coự khaỷ naờng hoứa tan nhieàu chaỏt hửừu cụ: mụừ , daàu hoỷa 
Caỏu taùo
 H
 H
H
H
 ẵ
 - C -
 ẵ
Coự lieõn keỏt ủụn 
C – H 
 H - C º C –H
H
H
H
H
C = C
Coự 1 lieõn keỏt 1 lieõn keỏt ba ủoõi C = C C º C 
C  C
 H - C
C = C
 C
H
H
H
H
C -  H 
Coự ba lieõn keỏt ủụn C – C, vaứ ba lieõn keỏt ủoõi C = C
Tớnh chaỏt hoựa hoùc
Phaỷn ửựng chaựy vụựi O2: Sinh ra CO2 , H2O vaứ toaỷ nhieàu nhieọt.
- Phaỷn ửựng theỏ clo :
CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl
- Phaỷn ửựng coọng - Phaỷn ửựng coọng
 vụựi dung dũch brom: vụựi dung dũch brom 
 * CH º CH + Br–Br đ 
Br-CH = CH-Br 
 - Saỷn phaồm sinh ra taực duùng vụựi 1 phaõn tửỷ Br2 nửỷa taùo ra
Br-CH = CH-Br + Br2 đ Br2 -CH -CH – Br2 
CH2 =CH2 + Br2 đ 
Br – CH2 – CH2 – Br
-Phaỷn ửựng truứng hụùp: 
. . . + CH2 =CH2 + 
CH2 =CH2 +  - CH2 – CH2 – CH2 – CH2 -
 PE
- Phaỷn ửựng theỏ brom loỷng 
C6H6 + Br2 
C6H5Br + HBr
- Phaỷn ửựng coọng H2: 
C6H6 + 3H2 
C6H12 
ệÙng duùng chớnh
- Laứm nhieõn lieọu trong ủụứi soỏng vaứ saỷn xuaỏt.
- Laứm nguyeõn lieọu cho caực ngaứnh coõng nghieọp. 
Hoạt động 2: Bài tập (16 / )
GV goùi 3 HS leõn baỷng vieỏt cỏc CTCT.
- GV nhaọn xeựt, hoaứn chổnh.
- GV yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi vaứ traỷ lụứi.
- GV nhaọn xeựt hoaứn chổnh.
- 3 HS leõn baỷng ghi.
- Lụựp nhaọn xeựt.
- 1 vaứi HS traỷ lụứi ủửụùc:
Coự theồ duứng dd brom ủeồ phaõn bieọt vỡ C2H4 seừ laứm maỏt maứu dd brom.
- Caực HS khaực nhaọn xeựt .
II. Bài tập:
Baứi 1/ 133:
* C3H8 
 H H H
 H - C – C – C – H 
 H H H
Thu goùn: CH3 – CH2 – CH3
* C3H6 H H
 C
 C C
 H H H H
 H H
* C3H4 C=C =C
 H H
Thu goùn: CH2 = C = CH2
Baứi 2/ 133:
Coự theồ duứng dd brom ủeồ phaõn bieọt vỡ C2H4 seừ laứm maỏt maứu dd brom.
C2H4 + Br2 C2H4Br2
4. Cuỷng coỏ : (5 / )
- GV hửụựng daón HS giaỷi baứi taọp 3 SGK trang 133:
5.Daởn doứ: (2 / )
- Veà nhaứ laứm laùi caực baứi taọp coứn laùi vaứo vụỷ BT.
- Xem, soạn trửụực noọi dung caực thớ nghieọm baứi thửùc haứnh vaứ chuaồn bũ saỹn baỷn tửụứng trỡnh.
- Nhaọn xeựt lụựp.
- Đỏp ỏn:
 100ml = 0,1 lớt
 CM = 0,1 M soỏ mol nBr = CM . V = 0,1 . 0,1 = 0,01 mol
PTHH ủuựng laứ;
 C2H4 + Br2 C2H4Br2
1mol 1mol
0,01mol 0,01mol
 Hụùp chaỏt hiủrocacbon X phaỷi laứ C2H4 ( CH4 vaứ C6H6 khoõng laứm maỏt maứu dd brom, coựn C2H2 taực duùng vụựi Br2 thỡ caàn ủeỏn 2 phaõn tửỷ Br2, tổ leọ soỏ mol phaỷi laứ 1: 2 neõn khoõng ủuựng
Ngày soạn: 02/03/2011	 Tuần: 27
Ngày dạy: 0 / 03 /2011 	 	 Tiết: 53
Đ43. Thực hành:
Tính Chất Của Hiđrocacbon.
I. Muùc tieõu :
* Kiến thức: 
- Thớ nghiệm điều chế axetilen từ CaC2.
- Thớ nghiệm đốt chỏy axetilen và cho axetilen tỏc dụng với dung dịch Br2.
- Thớ nghiệm benzen hoà tan Br2, benzen khụng tan trong nước.
* Kĩ năng:
- Lắp dụng cụ điều chế khớ C2H2 từ CaC2.
- Thực hiện phản ứng cho C2H2 tỏc dụng với dung dịch Br2 và đốt chỏy axetilen.
- Thực hiện thớ nghiệm hoà tan benzen vào nước và benzen tiếp xỳc với dung dịch Br2.
- Quan sỏt thớ nghiệm, nờu hiện tượng và giải thớch hiện tượng.
- Viết PTPƯ điều chế axetilen, phản ứng của axetilen với dung dịch Br2, phản ứng chỏy của axetilen.
* Thỏi độ:
- GD yự thửực caồn thaọn trong hoùc taọp vaứ thửùc haứnh hoaự hoùc.
 II. Chuaồn bũ: 
- GV: - GV:Chuaồn bũ cho 4 nhoựm goàm: CaC2, dd brom , nửụực caỏt. Vaứ caực hoaự cuù.
- HS: Đồ dựng học tập, Chuaồn bũ saỹn maóu baỷng tửụứng trỡnh. 
III. Hoạt động dạy – học:
Hoạt động giỏo viờn
Hoạt động học sinh
Nội dung
1. OÅn ủũnh: ( 1 / ) 
2. KTBC: ( 6 / )
- Nhaộc laùi caựch ủieàu cheỏ axetilen trong phoứng thớ nghieọm?
- Nhaộc laùi tớnh chaỏt vaọt lớ cuỷa axetilen? 
- Nhaộc laùi tớnh chaỏt hoaự hoùc cuỷa axetilen?
3.Bài mới: (31 / )
Giới thiệu: (1 / )
Để kiểm chứng lại tớnh chất của hiđrocacbon, tiết học này chỳng ta sẽ tiến hành thực hành tớnh chất của hiđrocacbon.
- Bỏo cỏo sỉ số.
Đỏp ỏn:
- Axetilen ủửụùc ủieàu cheỏ baống caựch cho canxicacbua taực duùng vụựi nửụực.
CaC2 + 2H2OC2H2 + Ca(OH)2
- Axetilen laứ chaỏt khớ , khoõng maứu , khoõng muứi , nheù hụn khoõng khớ (d=28/29), raỏt ớt tan trong nửụực.
1. Etilen coự chaựy trong khụng khớ và trong oxi: 
 2C2H2(k) + 5O2(k) 4CO2(k) + 2H2O(h) 
 2. Etilen coự laứm maỏt maứu dd brom:
*HC CH(k) + Br-Br(dd) Br - CH = CH - Br (l)
 (maứu da cam) (khoõng maứu) 
 * Br -CH =CH-Br (l) + Br-Br(dd) Br2 - CH - CH – Br2 (l) 
 - Vieỏt goùn: 
* C2H2 + Br2 C2H2Br2
*C2H2Br2(l) + Br2 (dd) C2H2Br4 (l)
- Lắng nghe GV giới thiệu.
Hoạt động 1: Tiến hành thớ nghiệm (20 / )
- Giới thiệu một số dụng cụ, hoỏ chất và cảnh giỏc HS brom độc.
-- GV chia nhoựm, hoaự chaỏt , duùng cuù.
- Hửụựng daón cho caực nhoựm HS laộp duùng cuù nhử hỡnh 4.25 a sgk trang 134 vaứ tieỏn haứnh laứm TN.
- GV nhaọn xeựt hoaứn chổnh.
- GV chia nhoựm, hoaự chaỏt , duùng cuù.
- Hửụựng daón cho caực nhoựm HS laộp duùng cuù nhử hỡnh 4.25 c sgk trang 134 vaứ tieỏn haứnh laứm TN.
- GV nhaọn xeựt hoaứn chổnh.
- GV chia nhoựm, hoaự chaỏt , duùng cuù vaứ hửụựng daón cho HS laứm TN: 
 + Benzen + nửụực , laộc kú.
 + Benzen + dd brom , laộc kú.
- Chia nhúm theo yờu cầu của giỏo viờn.
I. Tieỏn haứnh thớ nghieọm:
 1 Thớ nghieọm 1: 
ẹieàu cheỏ axetilen:
- Laộp duùng cuù nhử hỡnh 4.25 a
- Laứm TN theo nhoựm.
- ẹaùi dieọn nhoựm neõu nhaọn xeựt hieọn tửụùng. Ruựt ra KL.
- Vieỏt PTHH.
 2. Thớ nghieọm 2: 
Tớnh chaỏt cuỷa axetilen:
a. Taực duùng vụựi dd brom:
- Laộp duùng cuù nhử hỡnh 4.25 c.
- Laứm TN theo nhoựm.
- ẹaùi dieọn nhoựm neõu nhaọn xeựt hieọn tửụùng:
+ Dung dũch brom bũ maỏt maứu.
- Ruựt ra KL.
- Vieỏt PTHH.
b. Taực duùng vụựi oxi (phaỷn ửựng chaựy):
- ẹaùi dieọn nhoựm neõu nhaọn xeựt hieọn tửụùng:
+ Khớ axetilen chaựy vụựi ngoùn lửỷa xanh vaứ toaỷ nhieàu nhieọt.
- Ruựt ra KL.
- Vieỏt PTHH.
 3. Thớ nghieọm 3: 
Tớnh chaỏt vaọt lớ cuỷa benzen:
- HS tieỏn haứnh laứm TN theo nhoựm.
- Caực nhoựm baựo caựo keỏt quaỷ TN. Neõu nhaọn xeựt hieọn tửụùng.
 + Benzen khoõng tan trong nửụực, nheù hụn nửụực.
 + Benzen hoaứ tan brom thaứnh dd maứu vaứng naõu noồi leõn chửựng toỷ benzen deó hoaứ tan hụn.
 Ruựt ra keỏt luaọn
1.Thớ nghieọm 1: 
ẹieàu cheỏ axetilen:
Khớ axetilen thoỏt ra khụng tan trong nước và đẩy dần nước ra khỏi ống nghiệm đầy nước ỳp ngược trờn chậu nước.
CaC2 + 2H2OC2H2 + Ca(OH)2
2 Thớ nghieọm 2: 
Tớnh chaỏt cuỷa axetilen:
- Màu nõu của Br2 nhạt dần
HC CH(k) + Br-Br(dd) 
 (maứu nõu) 
Br - CH = CH - Br (l)
 (khoõng maứu) 
- Ngọn lửa do axetilen chỏy sỏng xanh.
2C2H2(k) + 5O2(k) 4CO2(k) + 2H2O(h) 
3. Thớ nghieọm 3: 
Tớnh chaỏt vaọt lớ cuỷa benzen:
- Benzen khoõng tan trong nửụực, và thấy cú hai lớp chất lỏng, lớp trờn là benzen.
- Khi thờm vài giọt dung dịch Br2 thấy lớp trờn cú màu nõu, lớp dưới lỳc đầu cú màu nõu sau đú nhạt dần.
Hoạt động 2: Viết bảng tường trỡnh (10 / )
GV yeõu caàu HS vieỏt baỷng tửụứng trỡnh hoaự hoùc theo maóu baỷng sau:
Teõn thớ nghieọm
Caựch tieỏn haứnh
Nhaọn xeựt hieọn tửụùng
Giaỷi thớch vaứ vieỏt PTHH
4. Củng cố: (5 / )
- Thu hoài hoaự chaỏt, doùn veọ sinh.
5. Daởn doứ: (2 / )
 Xem vaứ soạn trước bài mụựi: “ Rửụùu etylic”
+ Tớnh chaỏt vaọt lớ , CTCT.
+ Dửù ủoaựn caực tớnh chaỏt hoaự hoùc , taọp vieỏt caực PTHH vaứo vụỷ BT.
- Nhaọn xeựt lụựp.
- Trả hoỏ chất, vệ sinh dụng cụ thớ nghiệm theo yờu cầu GV.
Ngày soạn: 04/03/2011	 Tuần: 27
Ngày dạy: 0 / 03 /2011 	 	 Tiết: 54
Chương 5. Dẫn Xuất Của Hi đrocacbon. Polime.
Đ44. Rượu Etylic.
I. Muùc tieõu :
* Kiến thức: 
- CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo.
- Tớnh chất vật lớ: Trạng thỏi, màu sắc, mựi vị , tớnh tan, khối lượng riờng, nhiệt độ sụi.
- Khỏi niệm độ rượu.
- Tớnh chất hoỏ học: Tỏc dụng với Na, với axit axetic, phản ứng chỏy.
- Ứng dụng: Làm nguyờn liệu, dung mụi trong cụng nghiệp.
- Phương phỏp điều chế ancol etylic từ tinh bột, đường hoặc từ etilen. 
* Kĩ năng:
- Quan sỏt mụ hỡnh phõn tử, thớ nghiệm, mẫu vật, hỡnh ảnh rỳt ra được nhận xột về đặc điểm cấu tạo phõn tử và tớnh chất hoỏ học.
- Viết cỏc PTHH dạng CTPT và CTCT thu gọn.
- Phõn biệt ancol etylic với benzen.
- Tớnh khối lượng ancol etylic tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng cú sử dụng độ rượu và hiệu suất của quỏ trỡnh.
* Thỏi độ:
- GD yự thửực vaứ thaựi ủoọ nghieõm tuực trong hoùc taọp.
 II. Chuaồn bũ: 
- GV: Boọ moõ hỡnh phaõn tửỷ (daùng ủaởc vaứ daùng roóng).
- Rửụùu etylic + Na
 - Cỏc hoaự cuù caàn thieỏt
- TN: + ẹoỏt rửụùu.
- HS: Soạn bài trước ở nhà, dụng cụ học tập.
III. Hoạt động dạy – học:
Hoạt động giỏo viờn
Hoạt động học sinh
Nội dung
1. OÅn ủũnh: ( 1 / ) 
2. KTBC: 
- Thụng qua do tiết trước thực hành.
3.Bài mới: ( 37 / )
Giới thiệu: (1 / )
Chỳng ta đó biết cồn etylic 90o cú tỏc dụng để xỏc trựng vết thương khi ta bị trầy sướt tay chõn. Vậy CTCT của rượu etylic như thế nào và tớnh chất của nú ra sao ta sẽ tỡm hiểu trong tiết học này.
- Bỏo cỏo sỉ số.
- Lắng nghe GV giới thiệu.
- Yờu cầu HS nờu CTPT và tớnh PTK của rượu etylic.
- Nờu theo yờu cầu của GV.
- CTPT: C2H5OH
- PTK = 46
Hoạt động 1: Tỡm hiểu tớnh chất vật lớ của rượu etylic ( 5 / )
- GV cho HS quan saựt loù ủửùng rửụùu etylic (coàn):
+ Etilen coự nhửừng tớnh chaỏt vaọt lớ naứo?
- GV nhaọn xeựt hoaứn chổnh.
- Gv ủaởt vaỏn ủeà: Treõn nhaừn caực chai rửụùu thaỏy ghi 450, 600, coàn 900 coự nghúa gỡ?
- Gv yeõu caàu HS ủoùc sgk veà khaựi nieọm ủoọ rửụùu.
+ Giaỷi thớch vaứ neõu caựch tớnh ủoọ rửụùu?
- GV nhaọn xeựt hoaứn chổnh vaứ HD cho HS giaỷi BT 4/139 sgk.
- GV nhaọn xeựt hoaứn chổnh.
- HS quan saựt loù rửụùu, ủoùc thoõng tin vaứ 1 vaứi HS phaựt bieồu veà tớnh chaỏt vaọt lớ.
+ Laứ chaỏt loỷng khoõng maứu,nheù hụn nửụực, tan voõ haùn trong nửụực, soõi ụỷ 78,30c.
+ Hoaứ tan ủửụùc nhieàu chaỏt khaực.
- Lụựp nhaọn xeựt.
- HS ủoùc thoõng tin vaứ 1 vaứi HS phaựt bieồu:
+ Caực soỏ 450, 600, coàn 900 coự nghúa laứ cửự 100ml rửụùu coự chửựa 45 ml , 60ml, 90ml rửụùu nguyeõn chaỏt.
+ ẹoọ rửụùu laứ soỏ ml rửụùu etylic coự trong 100 ml hoón hụùp cuỷa rửụùu vụựi nửụực goùi laứ ủoọ rửụùu.
- Lụựp nhaọn xeựt.
- Caực nhoựm laứm BT
- Lụựp nhaọn 

File đính kèm:

  • docgiao an hoa 9 hoc ki 2 CKT KN.doc