Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Bài: Bộ xương - Trường TH Tân Tạo

PHIẾU HỌC TẬP

Môn: Tự nhiên xã hội

Bài : Bộ Xương

Bạn nên làm gì để xương cột sống không bị cong vẹo

 Luôn ngồi học ngay ngắn.

 Mang, xách vật nặng.

 Đeo cặp trên hai vai khi đi học.

 Ngồi học ở bàn ghế vừa tầm vóc.

 

pptx9 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Bài: Bộ xương - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tù nhiªn x· héi 
Bé x­¬ng 
Tù nhiªn x· héi 
Bé x­¬ng 
X­¬ng ®Çu 
X­¬ng mÆt 
X­¬ng s­ên 
X­¬ng sèng 
X­¬ng tay 
X­¬ng chËu 
X­¬ng ch©n 
Khíp b¶ vai 
Khíp khuûu tay 
Khíp ®Çu gèi 
Tù nhiªn x· héi 
Bé x­¬ng 
Kh¸m ph¸ c¬ thÓ 
Tù nhiªn x· héi 
Bé x­¬ng 
Tù nhiªn x· héi 
Bé x­¬ng 
Tù nhiªn x· héi 
Bé x­¬ng 
Cét sèng cña b¹n nµo sÏ bÞ cong vÑo? T¹i sao? 
§iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu b¹n mang v¸c qu¸ nÆng? 
Tù nhiªn x· héi 
Bé x­¬ng 
Tù nhiªn x· héi 
Bé x­¬ng 
PHIẾU HỌC TẬP 
Môn: Tự nhiên xã hội 
Bài : Bộ Xương 
Bạn nên làm gì để xương cột sống không bị cong vẹo 
 Luôn ngồi học ngay ngắn. 
 Mang, xách vật nặng. 
 Đeo cặp trên hai vai khi đi học. 
 Ngồi học ở bàn ghế vừa tầm vóc. 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_3_bai_bo_xuong_truong_th_ta.pptx
Giáo án liên quan