Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Bài 15: Vệ sinh hệ thần kinh - Lưu Vĩnh Phúc

Bạn nhỏ đang đọc sách đến 11h khuya

Có hại cho cơ quan thần kinh

Vì đọc sách đến khuya khiến đầu óc mệt mỏi.

Bạn nhỏ đang chơi trò chơi trên máy tính

Có lợi đối với cơ quan thần

kinh nếu chơi một lúc, không có lợi nếu chơi quá lâu.

 

pptx28 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Bài 15: Vệ sinh hệ thần kinh - Lưu Vĩnh Phúc, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
TỰ NHIÊN & XÃ HỘI 
Lớp 3.10 
Chào mừng các thầy cô về dự giờ thăm lớp chúng ta! 
GV:Lưu Vĩnh Phúc 
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 
Tự nhiên và Xã hội 
Bài cũ 
Câu 1: Các em cho biết cơ quan nào điều khiển các hoạt động của cơ thể? 
Cơ quan thần kinh điều khiển các hoạt động của cơ thể. 
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 
Tự nhiên và Xã hội 
Bài cũ 
Câu 2: Bộ phận nào của cơ quan thần kinh là quan trọng nhất? 
Não là bộ phận quan trọng nhất trong cơ quan thần kinh. 
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 
Tự nhiên và Xã hội 
Bài cũ 
Câu 3: Não có vai trò gì trong cơ thể? 
Não điều khiển mọi hoạt động, suy nghĩ của cơ thể. 
Quan sát tranh và nhận xét 
Một bạn học sinh thức đến 1 giờ khuya để học bài chuẩn bị cho bài kiểm tra 
Quan sát tranh và nhận xét 
5 giờ sáng bạn ấy đã thức dậy. 
Quan sát tranh và nhận xét 
Sáng hôm ấy đi học, bạn ấy cảm thấy thế nào? 
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 
Hoạt động 1 
Tự nhiên và Xã hội 
Vệ sinh thần kinh 
Thảo luận nhóm về việc làm trong tranh 
Theo các em, việc làm nào có lợi, việc làm nào có hại đối với cơ quan thần kinh? 
5 
7 
6 
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 
Tự nhiên và Xã hội 
Vệ sinh thần kinh 
Bạn nhỏ đang ngủ 
Có lợi cho cơ quan thần kinh 
1 
Vì khi ngủ, cơ quan thần kinh được nghỉ ngơi. 
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 
Tự nhiên và Xã hội 
Vệ sinh thần kinh 
Bạn nhỏ đang đọc sách đến 11h khuya 
Có hại cho cơ quan thần kinh 
3 
Vì đọc sách đến khuya khiến đầu óc mệt mỏi. 
Tự nhiên và Xã hội 
Vệ sinh thần kinh 
Bạn nhỏ đang chơi trò chơi trên máy tính 
Có lợi đối với cơ quan thần 
kinh nếu chơi một lúc , không có lợi nếu chơi quá lâu. 
4 
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 
Tự nhiên và Xã hội 
Vệ sinh thần kinh 
Xem biểu diễn văn nghệ, hài kịch 
Có lợi cho cơ quan thần kinh 
5 
Vì khi xem văn nghệ, hài kịch cơ quan thần kinh được thư giãn. 
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 
Tự nhiên và Xã hội 
Vệ sinh thần kinh 
Bạn nhỏ được cha mẹ chăm sóc 
Có lợi cho cơ quan thần kinh 
6 
Vì lúc đó bạn được yêu thương, nên rất vui vẻ 
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 
Tự nhiên và Xã hội 
Vệ sinh thần kinh 
Bạn nhỏ bị đánh đập 
Có hại cho cơ quan thần kinh 
7 
Vì làm bạn đau và sợ hãi. 
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 
Tự nhiên và Xã hội 
Vệ sinh thần kinh 
Khi chúng ta ngủ nghỉ, vui chơi giải trí, thoải mái, thư giản thì có lợi cho cơ quan thần kinh, tránh thức khuya, sợ hãi, sẽ có hại cho cơ quan thần kinh. 
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 
Tự nhiên và Xã hội 
Vệ sinh thần kinh 
a)Tức giận 
b) Vui vẻ 
c) Lo lắng 
d) Sợ hãi 
Hoạt động 2 
Theo các em, trạng thái nào dưới đây có hại cho cơ quan thần kinh? Tại sao? 
Trạng thái tức giận, lo lắng, sợ hãi đều có hại và ảnh hưởng rất nhiều đến cơ quan thần kinh vì làm cho cơ quan thần kinh căng thẳng 
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 
Chuùng ta caàn luoân vui veû vôùi ngöôøi khaùc. Ñieàu ñoù coù lôïi cho cô quan thaàn kinh. Söï töùc giaän hay sôï haõi, lo laéng khoâng toát cho cô quan thaàn kinh. Vì theá chuùng ta caàn taïo khoâng khí vui veû chia seû nieàm vui vôùi baïn beø 
Tự nhiên và Xã hội 
Vệ sinh thần kinh 
Hoạt động 3 
Những gì trong hình nếu vào trong cơ thể sẽ gây hại cho cơ quan thần kinh? 
Thảo luận nhóm cặp 
Các em hãy chia các đồ vật đó thành 3 nhóm: 
Nhóm có lợi cho thần kinh. 
N hóm có hại cho thần kinh. 
N hóm nguy hiểm cho hệ thần kinh 
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 
Tự nhiên và Xã hội 
Vệ sinh thần kinh 
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 
Tự nhiên và Xã hội 
Vệ sinh thần kinh 
Các em hãy chia các đồ vật đó thành 3 nhóm: 
Nhóm có lợi cho thần kinh. 
N hóm có hại cho thần kinh. 
N hóm nguy hiểm cho hệ thần kinh 
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 
Nhoùm coù lôïi 
Nhoùm 
coù haïi 
Nhoùm raát 
nguy hieåm 
www.themegallery.com 
 +Tại sao cà phê, thuốc lá, rượu, lại có hại cho cơ quan thần kinh? 
- Vì chúng gây nghiện, dễ làm cơ quan thần kinh mệt mỏi. 
+Trong số các thứ gây hại đối với cơ quan thần kinh, thứ nào tuyệt đối trẻ em và người lớn phải tránh xa? 
-Ma tuý. 
+Ma tuý vô cùng nguy hiểm, vậy chúng ta cần phải làm gì để tránh xa ma tuý? 
-Tránh xa ma tuý, tuyệt đối không được dùng thử ma tuý dù chỉ một lần. 
Hoạt động cả lớp 
Tự nhiên và Xã hội 
Vệ sinh thần kinh 
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 
Tự nhiên và Xã hội 
Vệ sinh thần kinh 
Kết luận 
Chúng ta cần luyện tập, sống vui vẻ, ăn uống đủ chất, điều độ để bảo vệ cơ quan thần kinh. Cần tránh xa ma túy để bảo vệ sức khỏe và cơ quan thần kinh. 
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 
Theo baïn, traïng thaùi naøo döôùi ñaây laø coù lôïi ñoái vôùi cô quan thaàn kinh ? 
1. Caêng thaúng 
2. Sôï haõi 
3. Töùc giaän 
4. Vui veû, thö giaûn 
Nhöõng gì döôùi ñaây neáu ñöa vaøo cô theå seõ gaây haïi cho söùc khoûe ñaëc bieät laø cô quan thaàn kinh ? 
1. Nöôùc cam 
2. Röôïu 
3. Traùi caây 
4. Baùnh, keïo 
Nhöõng gì döôùi ñaây neáu ñöa vaøo cô theå seõ gaây maát nguû, kích thích cô quan thaàn kinh ? 
1. Caø pheâ 
2. Nöôùc loïc 
3. Nöôùc cam 
4. Nöôùc mía 
Xin chúc quý thầy sức khỏe 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_3_bai_15_ve_sinh_he_than_ki.pptx
Giáo án liên quan