Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 2 - Bài: Đề phòng bệnh giun - Trần Nguyễn Ngọc Hiền

Trứng giun có nhiều ở phân người. Nếu đi tiêu không đúng chỗ hoặc hố xí không hợp vệ sinh, trứng giun sẽ xâm nhập vào nguồn nước, vào đất hoặc theo ruồi nhặng bay khắp nơi, đậu vào thức ăn, làm người bị nhiễm giun.

Không rửa tay sau khi đi đại tiện, tay bẩn dụi vào mắt, sờ vào thức ăn; có thói quen đi chân không.

Người ăn rau nhất là rau sống nếu rửa không sạch, trứng giun theo rau vào cơ thể.

pptx13 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 2 - Bài: Đề phòng bệnh giun - Trần Nguyễn Ngọc Hiền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T ự nhiên và xã hội lớp 2 
Giáo viên : Trần Nguyễn Ngọc Hiền 
Kiểm tra bài cũ 
1. Neâu trieäu chöùng cuûa ngöôøi bò nhieãm giun. 
 2. Giun thöôøng soáng ôû ñaâu trong cô theå? 
 3. Giun aên gì maø soáng ñöôïc trong cô theå ngöôøi? 
4. Neâu taùc haïi do giun gaây ra? 
KẾT LUẬN 
	 Giun có thể sống nhiều nơi trong cơ thể như: ruột, dạ dày, gan, phổi, mạch máu... 
	 Để sống được giun hút các chất bổ dưỡng trong cơ thể. 
	 Triệu chứng của người bệnh giun là hay đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, ngứa hậu môn 
ĐỀ PHÒNG BỆNH GIUN 
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
Thứ tư, ngày 2 tháng 11 năm 2016 
HOẠT ĐỘNG 2 
Các con đường lây nhiễm giun 
Thảo luận 
*Chúng ta có thể bị lây nhiễm giun theo những con đường nào? 
ĐỀ PHÒNG BỆNH GIUN 
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
Thứ tư, ngày 2 tháng 11 năm 2016 
Tröùng giun theo 
phaân ngöôøi ra 
ngoaøi 
moâi tröôøng (do 
nhaø tieâu khoâng hôïp 
 veä sinh hoaëc do 
ngöôøi ñi tieâu 
böøa baõi) 
Tröùng giun baùm vaøo tay 
Tröùng giun nhieãm vaøo nguoàn nöôùc 
Tröùng giun theo buïi baùm vaøo thöùc aên 
Tröùng giun baùm vaøo ruoài nhaëng nhieãm vaøo thöùc aên 
AÊn uoáng khoâng hôïp 
 veä sinh 
 seõ bò 
nhieãm giun 
*Hãy quan sát bức tranh sau: 
	 *Chúng ta có thể bị lây nhiễm giun theo những con đường nào? 
	 * Chúng ta có thể nhiễm giun qua các con đường: 
KẾT LUẬN 
	 Trứng giun có nhiều ở phân người. Nếu đi tiêu không đúng chỗ hoặc hố xí không hợp vệ sinh, trứng giun sẽ xâm nhập vào nguồn nước, vào đất hoặc theo ruồi nhặng bay khắp nơi, đậu vào thức ăn, làm người bị nhiễm giun. 
	 Không rửa tay sau khi đi đại tiện, tay bẩn dụi vào mắt, sờ vào thức ăn; có thói quen đi chân không .. . 
	 Người ăn rau nhất là rau sống nếu rửa không sạch, trứng giun theo rau vào cơ thể. 
HOAÏT ÑOÄNG 3 
	Thaûo luaän 
Laøm theá naøo ñeå ñeà phoøng bệnh giun ? 
HOẠT ĐỘNG 3 
Đề phòng bệnh giun 
Hãy nêu một việc mà em từng làm để đề phòng bệnh giun? 
Hãy giải thích việc làm trong các hình sau? 
Rửa tay 
Cắt móng tay 
ĐỀ PHÒNG BỆNH GIUN 
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
Thứ tư, ngày 2 tháng 11 năm 2016 
1 
2 
Rửa tay trước khi ăn 
ĐỀ PHÒNG BỆNH GIUN 
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
Thứ tư, ngày 2 tháng 11 năm 2016 
Không sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm, không an toàn 
Thực hiện ăn chín, uống sôi, tuyệt đối không được uống nước lã. Không ăn thức ăn ôi thiu, không ăn đồ tái. 
	 Giun sán là những ký sinh trùng gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Mọi người phải có ý thức trong việc phòng bệnh. 
	 Chúng ta cần phải tích cực bảo vệ môi trường xung quanh, giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh trong ăn uống để có cơ thể khỏe mạnh và không mắc bệnh giun. 
ĐỀ PHÒNG BỆNH GIUN 
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
Thứ tư, ngày 2 tháng 11 năm 2016 
 Chuaån bò baøi sau: 
O ân taäp : Con ngöôøi vaø söùc khoûe 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_2_bai_de_phong_benh_giun_tr.pptx
Giáo án liên quan