Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 1 - Bài 26: Con gà - Nguyễn Thị Thùy Dương

Kết luận

Gà có các bộ phận đầu, mình, cổ, 2 chân, 2 cánh và đuôi.

Gà có lông che phủ, đầu gà nhỏ có mào, mỏ gà nhọn ngắn và cứng, chân gà có móng sắc.

 Gà dùng mỏ để mổ thức ăn và móng sắc để đào đất.

 

ppt32 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 21/11/2023 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 1 - Bài 26: Con gà - Nguyễn Thị Thùy Dương, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp. 
MÔN: TƯ NHIÊN XÃ HỘI 
LỚP : 1.11 
GV: Nguyễn Thị Thùy Dương 
Kiểm tra bài cũ 
 Con cá 
Em hãy nêu tên các bộ phận của con cá? 
Đầu 
Mình 
Đuôi 
vây 
 Cá sống ở dưới nước. 
 Cá sống ở đâu? 
 ăn cá rất tốt cho cơ thể, giúp xương phát triển. 
Ăn cá có ích lợi gì ? 
Đố em? 
Con gì mào đỏ 
Lông mượt như tơ 
Sáng sớm tinh mơ 
Gọi người thức dậy. 
 Là con gì? 
Thø s áu ngµy 10 th¸ng 03 n¨m 2017 Tù nhiªn vµ x· héi Bµi 26: Con gµ 
*Ho¹t ®éng 1: Đặc điểm của con gà 
 -Cấu tạo bên ngoài của gà. 
chân 
cánh 
 cổ 
 mình 
đầu 
đuôi 
Mỏ 
Mắt 
Mào 
Chân 
Ngón 
Móng 
Ch©n gµ cã g×? Gµ di chuyÓn b»ng g×? 
Kết luận 
Gà có các bộ phận đầu, mình, cổ, 2 chân, 2 cánh và đuôi. 
 Gà có lông che phủ, đầu gà nhỏ có mào, mỏ gà nhọn ngắn và cứng, chân gà có móng sắc. 
 Gà dùng mỏ để mổ thức ăn và móng sắc để đào đất. 
*Ho¹t ®éng 1: Đặc điểm của con gà 
 -Cấu tạo bên ngoài của gà. 
- Phân biệt gà trống, gà mái, gà con. 
gà trống 
gà mái 
gà con 
Quan sát tranh: 
gà trống 
gà mái 
gà con 
Mào to, đỏ tươi 
Mào nhỏ 
Mào chưa thấy rõ 
Bộ lông màu sặc sỡ 
Gáy Òóo 
Bộ lông ít sặc sỡ 
Kêu cục tác! 
Bộ lông tơ, mịn 
Kêu chiếp..chiếp 
Kết luận 
 Gà trống, gà mái, gà con khác nhau ở hình dáng , màu lông và tiếng kêu. 
NGHỈ GIỮA TIẾT 
* Ngöôøi ta nuoâi gaø ñeå laøm gì ? 
1- Ý ch lîi cña viÖc nu«i gµ: 
? 
? 
? 
? 
*Ho¹t ®éng 2: Ý ch lîi vµ c¸ch ch¨m sãc gµ. 
Haõy xem tranh ! 
Thu hoạch trứng 
Bữa ăn có thịt gà 
Mét sè mãn ¨n chÕ biÕn tõ thÞt gµ. 
Gà hấp hành 
Gỏi gà 
Gà chiên nước mắm 
Gà luộc 
Lấy trứng 
Trứng luộc 
Trứng rán 
 nấm rơm 
Trứng cuộn 
bánh tráng 
Mét sè mãn ¨n chÕ biÕn tõ trøng gµ. 
*Vì sao em thích ăn thịt và trứng gà ? 
Gà cảnh 
Lµm chæi 
Chäi gµ 
* Ngöôøi ta nuoâi gaø ñeå laøm gì ? 
1- Ý ch lîi cña viÖc nu«i gµ: 
? 
? 
? 
? 
*Ho¹t ®éng 2: Ý ch lîi vµ c¸ch ch¨m sãc gµ. 
KÕt luËn : 
* Người ta nuôi gà để lấy trứng, thịt và làm cảnh. 
Cho gµ ¨n 
2- C¸ch ch¨m sãc gµ: 
 Nu«i gµ c«ng nghiÖp 
 Tiªm phßng dÞch cho gµ 
Nuôi gà vườn 
C¸c em cã biÕt bÖnh g× cã thÓ l©y tõ gµ sang ng­ười kh«ng? 
BÖnh cóm gµ cã thÓ l©y tõ gµ sang ng­ười. 
Làm thế nào để bệnh cúm gia cầm không lây được sang người? 
Tiªu hñy gµ khi bÞ nhiÔm bÖnh 
Sử dụng nước sôi khi làm lông 
§eo g¨ng tay vµ khÈu trang 
Röa tay b»ng xµ phßng sau khi giÕt mæ 
Kết luận 
1. Nuôi gà để lấy thịt, lấy trứng và làm cảnh 
3. CÇn cho gµ ¨n ®Çy ®ñ vµ tiªm phßng dÞch cho gµ. 
2. Thịt gà, trứng gà là thức ăn tốt có nhiều chất dinh dưỡng. 
Cñng cè, dÆn dß 
- Nªu cÊu t¹o bªn ngoµi cña gµ? 
- Người ta nuôi gà để làm gì? 
bµi gi¶ng ®Õn ®©y lµ kÕt thóc 
Xin chóc c¸c thÇy c« h¹nh phóc vµ c¸c em m¹nh kháe 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_1_bai_26_con_ga_nguyen_thi.ppt
Giáo án liên quan