Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 1 - Bài 17: Giữ gìn lớp học sạch, đẹp - Trường TH Tân Tạo

Để lớp học sạch đẹp, mỗi học sinh phải luôn có ý thức giữ lớp học sạch, đẹp và tham gia những hoạt động làm cho lớp học của mình sạch, đẹp.

Hoạt động 2: Thảo luận và thực hành theo nhóm

*Những dụng cụ này được dùng vào việc gì?

*Cách sử dụng từng loại dụng cụ đó như thế nào?

 

ppt20 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 1 - Bài 17: Giữ gìn lớp học sạch, đẹp - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp 1.5 
 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ . 
Môn:TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
B ài 17 : 
Giữ gìn lớp học sạch, đẹp 
Hoạt động 1 : Quan sát tranh 
H ãy chỉ và nói các bạn trong từng hình đang làm gì? sử dụng dụng cụ gì? 
Để lớp học sạch đẹp, mỗi học sinh phải luôn có ý thức giữ lớp học sạch, đẹp và tham gia những hoạt động làm cho lớp học của mình sạch, đẹp. 
Hoạt động 2 : Thảo luận và thực hành theo nhóm 
*Những dụng cụ này được dùng vào việc gì? 
*Cách sử dụng từng loại dụng cụ đó như thế nào? 
Phải biết sử dụng dụng cụ (đồ dùng) hợp lý, có như vậy mới đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh cơ thể. 
Quan saùt caùc hình sau vaø cho bieát nhöõng vieäc naøo neân laøm vaø vieäc naøo khoâng neân laøm ? 
Những việc nên làm 
Những việc không nên làm 
* Vứt rác vào sọt rác 
* Lau bàn ghế, cửa sổ... 
* Nhặt giấy, rác trong lớp học. 
* Kê lại bàn ghế trong lớp học. 
* Để cặp, mũ, áo mưa đúng nơi quy định. 
* Không vứt rác bừa bãi trong lớp. 
* Không vẽ bậy lên tường, bàn ghế. 
* Không để cặp, mũ, áo mưa bừa bãi. 
*Không nhảy lên bàn ghế. 
* Không khạc nhổ bừa bãi ở trong lớp học. 
* Không xô đẩy bàn ghế xộc xệch. 
* Lôùp hoïc saïch, ñeïp seõ giuùp caùc em khoeû maïnh vaø hoïc taäp toát hôn. Vì vaäy, caùc em phaûi luoân yù thöùc giöõ cho lôùp hoïc saïch seõ. 
Tiết học đến đây là kết thúc! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_1_bai_17_giu_gin_lop_hoc_sa.ppt
Giáo án liên quan