Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Yến, tạ, tấn - Nguyễn Thị Ái

* Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 1 yến = kg 5 yến = kg 1 yến 7 kg = kg

10 kg = yến 8 yến = kg 5 yến 3 kg = kg

5 yến 3 kg bằng bao nhiêu kg? Vì sao?

Vì 5 yến = 50 kg nên: 5 yến 3 kg = 50 kg + 3kg = 53 kg

1 t¹ = kg 100 kg = tạ 4 t¹ 60 kg = kg

- 4 tạ 60 kg bằng bao nhiêu kg? Vì sao?

- Vỡ 1 tạ = 100kg nên 4 tạ = 400kg, do đó 4 tạ 60 kg = 400 kg + 60kg = 460kg

 

ppt11 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Yến, tạ, tấn - Nguyễn Thị Ái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
TOÁN 
LỚP 4/7 
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ ÁI 
YẾN , TẠ, TẤN. 
* Điền >; <; = vào chỗ chấm. 
 1 kg 5 g  1500 g 
 3 kg 50 g  3000 g 
< 
> 
Thø tư ngµy 19 th¸ng 9 năm 2018 
Toán 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Yến, tạ, tấn 
Toán 
 * Để đo khối lượng các vật nặng tới hàng chục ki-lô -gam người ta còn dùng đơn vị đo là yến. 
10 kg tạo thành 1 yến; 1 yến bằng 10 kg 
1 yÕn = 10 kg 
10 kg = 1 yến 
10kg 
1 yÕn 
? yÕn 
?kg 
10kg 
1 yÕn 
10kg 
10kg 
10kg 
10kg 
10kg 
? yÕn 
5 yÕn 
1 yÕn 
1 yÕn 
? kg 
20 kg 
* Để đo khối lượng các vật nặng tới hàng chục yến người ta còn dùng đơn vị đo là tạ. 
10 yến tạo thành 1 tạ; 1 tạ bằng 10 yến 
1 t ạ = 10 y ế n 
1 t ạ = 100 kg 
? yÕn 
1 t¹ 
= 100 kg 
? t¹ 
200kg 
2 tạ 
Yến, tạ, tấn 
Toán 
10 yÕn 
= 20 yến 
? kg 
? yÕn 
* Để đo khối lượng các vật nặng tới hàng chục tạ người ta còn dùng đơn vị đo là tấn. 
10 tạ tạo thành 1 tấn ; 1 tấn bằng 10 tạ 
1 t ấ n = 10 t ạ 
 = 100 y ế n 
 = 1000 kg. 
? kg 
3 tÊn 
3000 kg 
? tÊn 
2000kg 
2 tÊn 
Yến, tạ, tấn 
Toán 
? t¹ 
= 20 t¹ 
Yến, tạ, tấn 
Toán 
1 tấn = 1000 kg 
1 tấn = 10 tạ 
1 tạ = 100 kg 
1 tạ = 10 yến 
1 yến = 10 kg 
b. Con gà cân nặng 
c. Con voi cân nặng 
a. Con bò cân nặng 
* Bài 1(23). Viết “ 2 kg ” hoặc “ 2 tạ ” hoặc “ 2 tấn ” vào chỗ chấm cho thích hợp: 
 2 tạ. 
2 kg. 
2 tấn. 
Yến, tạ, tấn 
Toán 
. . . 
. . . 
. . . 
Yến, tạ, tấn 
Toán 
* Bµi 2: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 
a. 1 yến = kg 5 yến = kg 1 yến 7 kg = kg 
10 
1 
50 
17 
53 
 10 kg = yến 8 yến = kg 5 yến 3 kg = kg 
- 1 yến 7 kg bằng bao nhiêu kg? Vì sao? 
- Vì 1 yến = 10 kg nên: 1 yến 7 kg = 10 kg + 7kg = 17 kg 
8 
- 5 yến 3 kg bằng bao nhiêu kg? Vì sao? 
- Vì 5 yến = 50 kg nên: 5 yến 3 kg = 50 kg + 3kg = 53 kg 
 1 t¹ = kg 100 kg = t ạ 4 t¹ 60 kg = kg 
b. 1 t¹ = yÕn 10 yÕn = t¹ 2 t¹ = kg 
10 
1 
100 
200 
460 
1 
- V ì 1 t¹ = 100kg nªn 4 t¹ = 400kg, do ®ã 4 t¹ 60 kg = 400 kg + 60kg = 460kg 
- 4 tạ 60 kg bằng bao nhiêu kg? Vì sao? 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
* Bµi 2: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 
c. 1 tÊn = t¹	 10 t¹ = tÊn	 1 tÊn = kg 
10 
5000 
1 
1000 
2085 
1 
 - 2 tÊn 85 kg bằng bao nhiêu kg? Vì sao? 
- Vì 2 t ấ n = 2000kg; 2 t ấ n 85 kg = 2000 + 85 = 2085 kg 
5 tÊn = kg 2 tÊn 85 kg = kg 1000 kg = tÊn 
Yến, tạ, tấn 
Toán 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
* Bµi 3: TÝnh 
 18 yÕn + 26 yÕn = 	135 t¹ x 4 = 
 648 t¹ - 75 t¹ = 	 512 tÊn : 8 = 
- Khi thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh víi c¸c sè ®o ®¹i l­ ượ ng ta cÇn l­ ưu ý gì? 
- Khi thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh víi c¸c sè ®o ®¹i l­ ượ ng ta cÇn thùc hiÖn bình th­ ư êng nh ư­ sè tù nhiªn sau ®ã ghi tªn ®¬n vÞ vµo kÕt qu¶ tÝnh. Khi tÝnh ph¶i thùc hiÖn víi cïng mét ®¬n vÞ ®o. 
44 yÕn 
573 t¹ 
450 t¹ 
64 tÊn 
Yến, tạ, tấn 
Toán 
CHÀO CÁC EM ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_yen_ta_tan_nguyen_thi_ai.ppt
Giáo án liên quan