Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Phép chia - Trường TH Tân Tạo

- Mỗi phần có 3 bông hoa; 2 phần có 6 bông hoa:

3 x 2 = 6

Có 6 bông hoa chia thành hai phần bằng nhau, mỗi phần có 3 bông hoa:

6 : 2 = 3

- Có 6 bông hoa chia mỗi phần 3 bông hoa thì được 2 phần:

6 : 3 = 2

 

ppt17 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 24/11/2023 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Phép chia - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÐp chia 
3 x 2 = 6 
= 
6 
: 
2 
3 
6 : 2 = 3 
Đọc l à : S á u chia hai bằng ba 
Dấu chia 
= 
6 
: 
3 
2 
Đọc l à : S á u chia ba bằng hai 
- Mỗi phần c ó 3 b ô ng hoa; 2 phần c ó 6 b ô ng hoa: 
3 x 2 = 6 
- C ó 6 b ô ng hoa chia th à nh hai phần bằng nhau, mỗi phần c ó 3 b ô ng hoa: 
6 : 2 = 3 
- C ó 6 b ô ng hoa chia mỗi phần 3 b ô ng hoa th ì được 2 phần: 
6 : 3 = 2 
Từ một ph é p nh â n ta c ó thể lập được 
hai ph é p chia tương ứng: 
6 : 3 = 2 
6 : 2 = 3 
3 x 2 = 6 
Bài 1: Cho phép nhân, viết hai phép 
 chia (theo mẫu): 
Mẫu: 
4 x 2 = 8 
8 : 2 = 4 
8 : 4 = 2 
a) 3 x 5 = 15 
 15 : 5 = 3 
 15 : 3 = 5 
b) 4 x 3 = 12 
 12 : 3 = 4 
 12 : 4 = 3 
c) 2 x 5 = 10 
 10 : 5 = 2 
 10 : 2 = 5 
Bài 2: Tính: 
 3 x 4 = 
b) 4 x 5 = 
 20 : 4 = 
 20 : 5 = 
 12 : 3 = 
 12 : 4 = 
12 
20 
4 
3 
5 
4 
Rung chu«ng vµng 
2 
Tõ mét phÐp tÝnh nh©n cã thÓ lËp 
 ®­îc mÊy phÐp chia t­¬ng øng? 
Trß ch¬i 
4 
BiÕt 4 x 5 = 20 
H·y viÕt kÕt qu¶ phÐp tÝnh chia 
20 : 5 = . 
Trß ch¬i 
30 : 5 = 6 
30 : 6 = 5 
 H·y viÕt hai phÐp chia t­¬ng øng víi 
phÐp nh©n: 
 5 x 6 = 30 
Trß ch¬i 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_phep_chia_truong_th_tan_tao.ppt