Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: 8 cộng với một số. 8+5 - Nguyễn Thị Ngọc Vui

Kiểm tra bài cũ :

39 + 23 49 + 7

Bài toán: Có 8 que tính, thêm 5 que tính.

Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?

8 + 5 = ?

8 + 5 = 13

8 + 3 =

8 + 4 =

8 + 5 =

8 + 6 =

8 + 7 =

8 + 8 =

8 + 9 =

pdf16 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: 8 cộng với một số. 8+5 - Nguyễn Thị Ngọc Vui, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: TOÁN
Ngày dạy: 20.09. 2019
Đặt tính rồi tính
Kiểm tra bài cũ :
39 + 23 49 + 7 
B
Bài toán: Có 8 que tính, thêm 5 que tính. 
Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?
8 cộng với một số 8 + 5 
8 + 5 = 13
5 + 8 =
8
5
3
+
1
13
8 + 5 = ?
+
8 + 5 =
5 + 8 =
13
13
8+
_____
31
5
8 + 3 = 
8 + 4 = 
8 + 5 = 
8 + 6 = 
8 + 7 = 
8 + 8 = 
8 + 9 = 
+
8 + 5 =
5 + 8 =
13
13
8+
_____
31
5
8 + 3 = 11 
8 + 4 = 12
8 + 5 = 13
8 + 6 = 14 
8 + 7 = 15 
8 + 8 = 16 
8 + 9 = 17 
11 
12
13
14
15
16
17
3
4
5
6
7
8
9
+
+
+
+
+
+
+
8
8
8
8
8
8
8
=
=
=
=
=
=
=
8 cộng với một số 8 + 5
8 + 3 = 11
8 + 4 = 12
8 + 5 = 13
8 + 6 = 14
8 + 7 = 15
8 + 8 = 16
8 + 9 = 17
Thi đua
học thuộc
bảng cộng
Bài 1: Tính nhẩm
8 + 4 = 8 + 6 = 8 + 9 =
3 + 8 = 6 + 8 = 9 + 8 =11 12
14
14
17
17
+
8 + 3 =
4 + 8 =
11 12
Luyện tập
Bài 2: Tính
3 
+
8 
7 
+
8 
8 
+
4 
Bài 4 : Haø coù 8 con tem, Mai coù 7 con 
tem. Hoûi baïn coù bao nhieâu con 
tem ?
Tóm tắt
8
Bài giải
cả hai 
Hà có : con tem
Mai có: con tem
Hai bạn có: con tem ?
7
DẶN DÒ
- Về học thuộc bảng 8 cộng 
với các số
- Xem lại bài học.
- Chuẩn bị bài: 28 + 5
13 14 17 15 16
8 + 6
7 + 9
8 + 78 + 5
8 + 9
Trò chơi :Tìm nhà cho các con vật
8 + 2 + 3
1
8+ 2 + 4
2
8 + 2 + 7
3
8 + 2 + 5
4
8 + 2 + 6
5

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_toan_khoi_2_bai_8_cong_voi_mot_so_85_nguyen_thi_ng.pdf