Bài giảng Tiết tự chọn 11: Bài tập về tính chất của kim loại dãy điện hoá của kim loại

- Củng cố tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại.

 - Củng cố dãy điện hóa của kim loại.

 - Nhớ được các phản ứng của kim loại và các trường hợp cần lưu ý

 - Biết xác định phản ứng có xảy ra hay không,pthh minh họa

 - Toán kim loại tác dụng dd muối,toán hỗn hợp,toán xđ tên kim loại.

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 955 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết tự chọn 11: Bài tập về tính chất của kim loại dãy điện hoá của kim loại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt tù chän 11
Bµi tËp vÒ tÝnh chÊt cña kim lo¹i
d·y ®iÖn ho¸ cña kim lo¹i
Ngµy so¹n: ...... / ...... / 20 ......
Gi¶ng ë c¸c líp:
Líp
Ngµy d¹y
Häc sinh v¾ng mÆt
Ghi chó
12C3
12C4
I. Môc tiªu bµi häc:
	1. KiÕn thøc:
	- Củng cố tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại.
	- Củng cố dãy điện hóa của kim loại. 
	2. Kü n¨ng:
	- Nhớ được các phản ứng của kim loại và các trường hợp cần lưu ý
	- Biết xác định phản ứng có xảy ra hay không,pthh minh họa
	- Toán kim loại tác dụng dd muối,toán hỗn hợp,toán xđ tên kim loại.
	3. T­ t­ëng:
II. Ph­¬ng ph¸p:
	§µm tho¹i kÕt hîp khÐo lÐo víi bµi tËp
III. §å dïng d¹y häc:
IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
	1. æn ®Þnh tæ chøc líp: (1')
	2. KiÓm tra bµi cò: Trong giê häc.
	3. Gi¶ng bµi míi:
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn vµ Häc sinh
Néi dung
10'
* Hoạt động 1: Củng cố kiến thức cơ bản
- GV phát vấn HS về tính chất vật lí và tính chất hóa học, dãy điện hóa
- HS ôn lại kiến thức cơ bản và trả lời câu hỏi của GV
I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
1.Tính chất vật lí chung: do các e tự do trong mạng tinh thể gây ra
2.Tính chất hóa học:tính khử
a.Td với phi kim:hầu hết kim loại đều phản ứng
b.Td dd axit:
*KL>H2 tác dụng dd HCl,H2SO4l ® H2
*KL đạt số oxi hóa cao nhất khi tác dụng HNO3và H2SO4đ
*Al,Fe ko tác dụng với HNO3đ,ng và H2SO4đ,nguội.
c.Td với H2O: chỉ có kim loại nhóm IA,Ca,Sr,Ba tan trong nước ® H2
d.Td dd muối:
*Từ Mg trở đi,kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau khỏi dd muối.
*Na,K,Ca,Sr,Ba phản ứng với nước trong dd muối trước.
5'
* Hoạt động 2: Giải bài tập
- GV cho HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
- HS:
BT 3/88: B. Bột S	
BT 8/89: D
- GV nhận xét, giải thích.
II.BÀI TẬP:
* BT 3/88: B. Bột S	
* BT 8/89: D
10'
- GV giao bµi tËp 7/88.
- HS Lªn b¶ng lµm theo HD cña GV.
- GV ch÷a bæ sung
* BT 7/88: Hãy sắp xếp theo chiều giảm tính khử và chiều tăng tính oxi hóa của các nguyên tử và ion trong 2 trường hợp sau:
a)Fe,Fe2+,Fe3+,Zn,Zn2+,Ni,Ni2+,H,H+,Hg, Hg2+, Ag,Ag+
b)Cl,Cl-,Br,Br-,F,F-,I,I-
--- // ---
a)tính khử giảm:Zn,Fe,Ni,H,Hg,Ag
tính oxh tăng:Zn2+,Fe2+,Ni2+,H+,Fe3+,Hg2+,Ag+
b)tính khử giảm:I-,Br-,Cl-,F-
tính oxh tăng:I,Br,Cl,F
5'
- GV giao bµi tËp 4/89.
- HS Lªn b¶ng lµm theo HD cña GV.
- GV ch÷a bæ sung
* BT 4/89:Dd FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Hãy loại bỏ tạp chất.
--- // ---
Nhúng 1 lá sắt vào dd cho đến phản ứng xong,lấy lá sắt ra
Fe + Cu2+ ® Fe2+ + Cu
5'
- GV giao bµi tËp 5/89.
- HS Lªn b¶ng lµm theo HD cña GV.
- GV ch÷a bæ sung
* BT 5/89:
--- // ---
B.4
Các dd tác dụng với Fe tạo muối sắt (II) là: FeCl3,CuSO4,Pb(NO3)2,HCl
5'
- GV giao bµi tËp 6/89.
- HS Lªn b¶ng lµm theo HD cña GV.
- GV ch÷a bæ sung
* BT 6/89: Cho 5,5g hỗn hợp Al và Fe (số mol Al gấp đôi số mol Fe) vào 300 ml dd AgNO31M.Khuấy kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn ® m(g) chất rắn.Giá tri của m là
A.33,95g B.35,20g 
C.39,35g D.35,39g
--- // ---
B
nFe=X(mol) Þ nAl=2x
56x +27.(2x)=5,5 Þ x=0,05 mol
Þ nAl=0,1 mol
Al phản ứng với Ag+ trước:
Al + 3Ag+ ® Al3+ + 3Ag
0,1 0,3 0,3
Þ Al hết,Ag+ hết,Fe không phản ứng
Þ m(chất rắn)=mFe + mAg
 =56.0,05+108.0,3
 =35,2g
	4. Cñng cè bµi gi¶ng: (3')
	GV lưu ý HS nắm vững tính chất hóa học và dãy điện hóa
	5. H­íng dÉn häc sinh häc vµ lµm bµi tËp vÒ nhµ: (1')
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chuyªn m«n duyÖt
Ngµy ...... / ...... / 20 ......

File đính kèm:

  • docTiet TC 11 - HH 12 CB.doc
Giáo án liên quan