Bài giảng Tiết 33 - Bài 21: Điều chế kim loại

 

 - HS hiểu: Nguyên tắc chung của việc điều chế kim loại.

 - HS biết: Các phương pháp điều chế kim loại.

 Rèn luyện tư duy: Tính khử khác nhau của các kim loại và biết cách chọn phương pháp thích hợp để điều chế kim loại.

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 815 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 33 - Bài 21: Điều chế kim loại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 33. Bµi 21
®iỊu chÕ kim lo¹i (T1)
Ngµy so¹n: ...... / ...... / 20 ......
Gi¶ng ë c¸c líp:
Líp
Ngµy d¹y
Häc sinh v¾ng mỈt
Ghi chĩ
12C3
12C4
I. Mơc tiªu bµi häc:
	1. KiÕn thøc:
	- HS hiểu: Nguyên tắc chung của việc điều chế kim loại.
 	- HS biết: Các phương pháp điều chế kim loại.
	2. Kü n¨ng:
	Rèn luyện tư duy: Tính khử khác nhau của các kim loại và biết cách chọn phương pháp 	thích hợp để điều chế kim loại. 
	3. T­ t­ëng:
II. Ph­¬ng ph¸p:
	§µm tho¹i kÕt hỵp khÐo lÐo víi thuyÕt tr×nh.
III. §å dïng d¹y häc:
	- Hoá chất: dung dịch CuSO4, đinh sắt.
 	- Dụng cụ: Ống nghiệm thường, ống nghiệm hình chữ U, lõi than lấy từ pin hỏng dùng 	làm điện cực, dây điện, pin hoặc bình ăcquy.
IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
	1. ỉn ®Þnh tỉ chøc líp: (1')
	2. KiĨm tra bµi cị: Trong giê häc
	3. Gi¶ng bµi míi:
Thêi gian
Ho¹t ®éng cđa Gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa Häc sinh
Néi dung
10'
* Hoạt động 1
v GV đặt hệ thống câu hỏi:
 - Trong tự nhiên, ngoài vàng và platin có ở trạng thái tự do, hầu hết các kim loại còn lại đều tồn tại ở trạng thái nào ?
 - Muốn điều chế kim loại ta phải làm gì ? Nguyên tắc chung của việc điều chế kim loại là gì ?
- Tr¹ng th¸i hỵp chÊt
- Khử ion kim loại thành nguyên tử.
Mn+ + ne → M
I – NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI 
Khử ion kim loại thành nguyên tử.
Mn+ + ne → M
15'
* Hoạt động 2
v GV giới thiệu phương pháp nhiệt luyện.
v GV yêu cầu HS viết PTHH điều chế Cu và Fe bằng phương pháp nhiệt luyện sau:
CuO + H2→
Fe2O3 + CO →
Fe2O3 + Al →
II – PHƯƠNG PHÁP 
1. Phương pháp nhiệt luyện
v Nguyên tắc: Khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao bằng các chất khử như C, CO, H2 hoặc các kim loại hoạt động.
v Phạm vi áp dụng: Sản xuất các kim loại có tính khưt trung bình (Zn, FE, Sn, Pb,) trong công nghiệp.
Thí dụ:
15'
* Hoạt động 3
v GV giới thiệu phương pháp thuỷ luyện.
v GV biểu diễn thí nghiệm Fe + dd CuSO4 và yêu cầu 
v HS viết PTHH của phản ứng.
v HS tìm thêm một số thí dụ khác về phương pháp dùng kim loại để khử ion kim loại yêu hơn
2. Phương pháp thuỷ luyện
v Nguyên tắc: Dùng những dung dịch thích hợp như: H2SO4, NaOH, NaCN, để hoà tan kim loại hoặc các hợp chất của kim loại và tách ra khỏi phần không tan có ở trong quặng. Sau đó khử những ion kim loại này trong dung dịch bằng những kim loại có tính khử mạnh như Fe, Zn,
Thí dụ: 
Fe + CuSO4 →FeSO4 + Cu↓
Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu↓
v Phạm vi áp dụng: Thường sử dụng để điều chế các kim loại có tính khử yếu.
	4. Cđng cè bµi gi¶ng: (3')
	Bµi 4/98.
	5. H­íng dÉn häc sinh häc vµ lµm bµi tËp vỊ nhµ: (1')
	Bµi 3/98
V. Tù rĩt kinh nghiƯm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chuyªn m«n duyƯt
Ngµy ...... / ...... / 20 ......

File đính kèm:

  • docTiet 33 - HH 12 CB.doc