Bài tập hữu cơ 12 – rèn luyện kĩ năng

BÀI TẬP VỀ ESTE

1. Viết đồng phân của este

Bài 1. ứng với CTPT C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau?

Bài 2: ứng với CTPT C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức?

Bài 3. ứng với CTPT C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức?

 

doc8 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 927 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập hữu cơ 12 – rèn luyện kĩ năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
x M = 5x 10-4 x 56= 0,028g = 28mg
 1000
- Cø 3,5g chÊt bÐo cÇn 28mg KOH
- VËy 1g chÊt bÐo cÇn xg KOH
=> chØ sè axit = ( 1 x 28) : 3,5 = 8
Bµi 25. §Ó trung hoµ 8,96 g mét chÊt bÐo cÇn 7,2ml dd KOH 0,2M. TÝnh chØ sè axit cña chÊt bÐo ®ã.
Bµi 26. §Ó trung hoµ 4 g chÊt bÐo cã chØ sè axit lµ 7. khèi l­îng KOH cÇn dïng lµ?
Bµi 27. §Ó trung hoµ 2,8 g mét chÊt bÐo cÇn 3ml dd KOH 0,1M. TÝnh chØ sè axit cña chÊt bÐo ®ã.
Bµi 28. §Ó trung hoµ 14 g mét chÊt bÐo cÇn 15ml dd KOH 1M. TÝnh chØ sè axit cña chÊt bÐo ®ã.
Bµi 29. Muèn xµ phßng ho¸ hoµn toµn 100g chÊt bÐo cã chØ sè axit lµ 7 cÇn 320ml dd KOH 1M. TÝnh khèi l­îng glixerol thu ®­îc.
Bµi 30: Xµ phßng ho¸ 1kg chÊt bÐo cã chØ sè axit lµ 2,8 ng­êi ta cÇn dïng 350ml dung dÞch KOH 1M. tÝnh khèi l­îng glixerol thu ®­îc. 
B. Bµi tËp vÒ chØ sè xµ phßng ho¸
Bµi 31. Khi xµ phßng ho¸ hoµn toµn 2,52g gam chÊt bÐo cÇn 90ml dd KOH 0,1M. TÝnh chØ sè xµ phßng ho¸ cña chÊt bÐo ®ã?
Gi¶i
nKOH = ( 90:1000) x 0,1 = 9x10-3 mol => mKOH = 9 x 10-3 x 56 = 0,504 g
Cø 2,52g chÊt bÐo cÇn 0,504g KOH = 504mg KOH
 1g chÊt bÐo cÇn ?
chØ sè xµ phßng ho¸ = 504 : 2,52 = 200
Bµi 32. Khi xµ phßng ho¸ hoµn toµn 1,5g gam chÊt bÐo cÇn 100ml dd KOH 0,1M. TÝnh chØ sè xµ phßng ho¸ cña chÊt bÐo ®ã?
Bµi 33. Khi xµ phßng ho¸ 2,52g gam chÊt bÐo cã chØ sè xµ phßng ho¸ lµ 200 thu ®­îc 0,265gam glixerol. T×m chØ sè axit cña chÊt bÐo ®ã?
Bµi 34. TÝnh chØ sè xµ phßng ho¸ cña mÉu chÊt bÐo cã chØ sè axit b»ng 7 chøa tristearoyglixerol cßn lÉn 1 l­îng axit stearic.
Bµi tËp vÒ Cacbohi®rat
 Bµi 24: §un nãng dd chøa 27g glucoz¬ víi dd AgNO3/NH3 th× khèi l­îng Ag thu ®­îc tèi ®a lµ bao nhiªu?
Bµi 25. NhËn biÕt ( bµi nµy chØ gi¶i s¬ l­îc, PTP¦ gv ph¶i y/c h/s tù viÕt)
a, ph©n biÖt Glucoz¬, glixerol, an®ehit axetic
b, Glucoz¬, saccaroz¬, glixerol
c, saccaroz¬, an®ehit axetic, hå tinh bét
d, Glucoz¬, glixerol, etanol, axit axetic
e, fructoz¬, glixerol, etanol
f, Glucoz¬, foman®ehit, etanol, axit axetic
Bµi 26. Tõ 1 tÊn tinh bét chøa 20% t¹p chÊt tr¬ cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc bao nhiªu kg glucoz¬, nÕu hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ 75%
Bµi 27 §èt ch¸y hoµn toµn 16,2 g mét cacbohi®rat X thu ®­îc 13,44 lit khÝ CO2 (®ktc) vµ 9,0 g n­íc.
a, T×m CT§GN cña X. X thuéc lo¹i cacbohi®rat nµo ®· häc?
b, §un 16,2g X trong dung dÞch AgNO3/NH3 thu ®­îc bao nhiªu gam Ag ? gi¶ sö hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh b»ng 80%.
Bµi 28. TÝnh khèi l­îng glucoz¬ t¹o thµnh khi thuû ph©n:
a, 1 kg bét g¹o cã 80% tinh bét, cßn l¹i lµ t¹p chÊt tr¬
b, 1 kg mïn c­a cã 50% xenluloz¬, cßn l¹i lµ t¹p chÊt tr¬
c, 1kg saccaroz¬
Gi¶ thiÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn.
Bµi 29. Thuû ph©n 1kg saccaroz¬ trong m«i tr­êng axit víi hiÖu suÊt 76%. TÝnh khèi l­îng c¸c s¶n phÈm thu ®­îc.
Bµi 30. Lªn men r­îu tõ glucoz¬ sinh ra 2,24 lÝt CO2 ë ®ktc. L­îng Na cÇn lÊy ®Ó t¸c dông hÕt víi l­îng r­îu sinh ra lµ bao nhiªu?
Bµi 31. Muèn cã 2631,5 gam glucoz¬ th× khèi l­îng saccaroz¬ cÇn ®em thuû ph©n lµ bao nhiªu?
Bµi 32. Mét nhµ m¸y ®­êng mçi ngµy Ðp 30 tÊn mÝa. BiÕt 1 t¹ mÝa cho 63 lÝt n­íc mÝa víi nång ®é ®­êng 7,5% vµ khèi l­îng riªng 1,103g/ml. TÝnh khèi l­îng ®­êng thu ®­îc?
Bµi 33. thuû ph©n 0,2 mol tinh bét (- C6H10O5-)n cÇn 1000mol H2O. T×m n
Bµi 34 : Tinh bét tan cã ph©n tö khèi kho¶ng 4000®vC. Sè m¾t xÝch (C6H10O5) trong ph©n tö tinh bét tan lµ?
Bµi 36: Ph©n tö khèi TB cña xenluloz¬ lµ 1620000 ®vC. Gi¸ trÞ n trong c«ng thøc
 (- C6H10O5-)n lµ bao nhiªu?
Bµi 37. cho 2,25kg glucoz¬ chøa 20% t¹p chÊt tr¬ lªn men thµnh r­îc etylic. Trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn, r­îu bÞ hao hôt mÊt 10%. TÝnh khèi l­îng r­îu thu ®­îc?
Bµi 38. Tõ glucoz¬ ®iÒu chÕ cao su buna theo s¬ ®å sau:
Glucoz¬ --> ancol etylic --> buta - 1,3- ®ien --> cao su buna
HiÖu suÊt qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ lµ 75%, muèn thu ®­îc 32,4 kg cao su th× cÇn dïng bao nhiªu kg glucoz¬?
Bµi 39. Dïng mïn c­a chøa 50% xenluloz¬ ®Ó s¶n xuÊt ancol etylic víi hiÖu suÊt cña toµn bé qu¸ tr×nh lµ 70%. tÝnh khèi l­îng mïn c­a cÇn dïng ®Ó s¶n xuÊt 1 tÊn ancol etylic?
Bµi 40. khèi l­îng glucoz¬ cÇn ®Ó ®iÒu chÕ 0,1 lit r­îu etylic ( khèi l­îng riªng 0,8g/ml) víi hiÖu suÊt 80% lµ bao nhiªu?
Bµi 41. Lªn men 1,08 kg glucoz¬ ch­a 20% t¹p chÊt thu ®­îc 0,368kg r­îu. TÝnh hiÖu suÊt cña ph¶n øng?
Bµi 42. KhÝ CO2 sinh ra khi lªn men r­îu mét l­îng glucoz¬ ®­îc dÉn vµo dd Ca(OH)2 d­ thu ®­îc 40g kÕt tña. NÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lªn men lµ 80% th× khèi l­îng r­îu etylic thu ®­îc lµ bao nhiªu?
Bµi tËp vÒ amin - amino axit - protein
*) Bµi to¸n ®èt ch¸y mét amin trong kh«ng khÝ
 32. nCO2 + 16.nH2O
+ nO2 p­ = ----------------------------
 32
+ nN/ amin = ∑ nN2 - 4. nO2
Bµi 6. §èt ch¸y mét amin no ®¬n chøc, m¹ch th¼ng X ta thu ®­îc CO2 vµ H2O cã tØ lÖ mol nCO2 : nH2O = 8 : 11. T×m CTPT cña X
Bµi 7. §èt ch¸y hoµn toµn mét amin ®¬n chøc X cã 1 liªn kÕt P ë m¹ch C ta thu ®­îc CO2 vµ H2O cã tØ lÖ mol nCO2 : nH2O = 8/9. T×m CTPT cña X
Bµi 8. §èt ch¸y hoµn toµn mét amin ®¬n chøc X cã 1 liªn kÕt P ë m¹ch C ta thu ®­îc CO2 vµ H2O cã tØ lÖ mol nCO2 : nH2O = 6/7. CTPT cña X lµ ?
A. C3H6N B. C4H8N C. C4H9N D. C3H7N
Bµi 9: §èt ch¸y 1 ®ång ®¼ng cña metylamin ng­êi ta thÊy tØ lÖ thÓ tÝch c¸c khÝ vµ h¬i VCO2 : VH2O = 2 : 3. CTPT cña amin lµ?
a, A. C3H9N B. CH5N C. C2H7N D. C4H11N
b, tªn gäi cña amin ®ã lµ:
A. Propylamin B. phenylamin C. isopropylamin D. propenylamin
Bµi 10: §èt ch¸y 1 ®ång ®¼ng cña metylamin ng­êi ta thÊy tØ lÖ thÓ tÝch c¸c khÝ vµ h¬i VCO2 : VH2O = 4 : 6. CTPT cña amin lµ?
A. C3H9N B. CH5N C. C2H7N D. C4H11N
* L­u ý: NÕu ®Ò bµi cho amin lµ no, ®¬n chøc, m¹ch hë mµ cã tØ lÖ nCO2: nH2O hoÆc 
VCO2: VH2O = 2: 3 ( tèi gi¶n) th× amin ®ã lu«n lµ C3H9N ( M = 59)
Bµi 11. §èt ch¸y hoµn toµn mét amin ®¬n chøc X thu ®­îc 8,4 lÝt khÝ CO2 vµ 1,4 lÝt khÝ N2 ( c¸c thÓ tÝch khÝ ®Òu ®ã ë ®ktc) vµ 10,125 gam H2O. T×m CTPT cña X.
Bµi 12. §èt ch¸y hoµn toµn m g mét amin ®¬n chøc, m¹ch hë X thu ®­îc 5,376 lÝt khÝ CO2 vµ 1,344 lÝt khÝ N2 ( c¸c thÓ tÝch khÝ ®Òu ®ã ë ®ktc) vµ 7,56 gam H2O. T×m CTPT cña X.
Bµi 13. §èt ch¸y hoµn toµn mét amin ®¬n chøc X thu ®­îc 16,8 lÝt khÝ CO2 vµ 2,8 lÝt khÝ N2 ( c¸c thÓ tÝch khÝ ®Òu ®ã ë ®ktc) vµ 20,25 gam H2O. T×m CTPT cña X.
Bµi 14. §èt ch¸y hoµn toµn mét amin no, ®¬n chøc thu ®­îc CO2 vµ H2O theo tû lÖ mol th× amin ®ã cã thÓ cã tªn gäi lµ:
 A. trimetylamin B. metyletylamin C. propylamin 
 D. isopropylamin E. TÊt c¶ ®Òu ®óng
Bµi 15: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp X gåm 2 amin no, ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng, thu ®­îc 22g CO2 vµ 14,4 g H2O. CTPT cña 2 amin lµ:
A. CH3NH2 vµ C2H7N B. C2H7N vµ C3H9N
C. C3H9N vµ C4H11N D. C4H11N vµ C5H13N
Bµi 16: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp X gåm 2 amin no, ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng, thu ®­îc nCO2 : n H2O = 1: 2. CTPT cña 2 amin lµ:
A. CH3NH2 vµ C2H7N B. C2H7N vµ C3H9N
C. C3H9N vµ C4H11N D. C4H11N vµ C5H13N
Bµi 17. §èt ch¸y hoµn toµn mg hçn hîp gåm 3 amin X, Y, Z b»ng mét l­îng kh«ng khÝ võa ®ñ ( chøa 1/5 thÓ tÝch lµ oxi, cßn l¹i lµ nit¬) thu ®­îc 26,4 gam CO2, 18,9 gam H2O vµ 104,16 lÝt N2 ( ®ktc). Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 12 g B. 13,5g C. 16g D. 14,72g
Bµi 18: ®èt ch¸y hoµn toµn mét amin th¬m X thu ®­îc 3,08g CO2 , 0,99 gam H2O vµ 336 ml N2 ( ®ktc). §Ó trung hoµ 0,1 mol X cÇn 600ml dd HCl 0,5 M. CTPT cña X lµ:
A. C7H11N B. C7H10N C. C7H11N3 D. C7H10N2
Bµi 19: Cã 2 amin bËc 1: X ( ®ång ®¼ng cña anilin ) vµ Y ( ®ång ®¼ng cña metylamin). §èt ch¸y hoµn toµn 3,21g amin X sinh ra khÝ CO2, h¬i n­íc vµ 336 cm3 khÝ nit¬ ( ®ktc) . Khi ®èt ch¸y hoµn toµn amin Y cho VCO2 : VH2O = 2 : 3. CTPT cña 2 amin ®ã lµ:
CH3C6H4NH2 vµ CH3CH2CH2NH2
C2H5C6H4NH2 vµ CH3CH2CH2NH2
CH3C6H4NH2 vµ CH3(CH2)4NH2
C2H5C6H4NH2 vµ CH3(CH2)4NH2
Bµi 20: cho mg anilin t¸c dông víi dd HCl ®Æc. ®em c« c¹n dd sau p­ thu ®­îc 23,31gam muèi khan. HiÖu suÊt p­ lµ 80% th× gi¸ trÞ cña M lµ:
A. 16,74 gam B. 20,925gam C. 18,750gam D. 13,392 gam
Bµi 21: Cho 9g etylamin t¸c dông võa ®ñ víi axit HCl. Khèi l­îng muèi thu ®­îc lµ:
A. 16,3g B. 1,275g C. 1,63g D. 12,150g
Bµi 22: cho 11,8 gam hçn hîp X gåm 3 amin: n - propylamin, etylmetylamin, trimetylamin. T¸c dông võa ®ñ víi V ml dd HCl 1M. Gi¸ trÞ cña V lµ: 
A. 100ml B. 150 ml C. 200 ml D. 250 ml
C©u 23. §èt ch¸y hoµn toµn 6,2 gam mét amin no, ®¬n chøc ph¶i dïng hÕt 10,08 lÝt khÝ oxy (®ktc). C«ng thøc cña amin ®ã lµ:
 A. C2H5NH2 B. CH3NH2 C. C4H9NH2 
 D. C3H7NH2 E. TÊt c¶ ®Òu sai
Bµi 24: cho 10g amin ®¬n chøc X ph¶n øng hoµn toµn víi dd HCl ( d­) thu ®­îc 15g muèi. T×m sè ®p cña X?
Bµi 25: §èt ch¸y hoµn toµn a mol hçn hîp X gåm 2 amin no ®¬n chøc thu ®­îc 5,6 lit CO2( ®ktc) vµ 7,2 g H2O. gi¸ trÞ cña a lµ?
a, A. 0,05 mol B. 0,1 mol C. 0,15 mol D. 0,2 mol
b, Sè gam cña amin ®em ®èt ch¸y lµ:
A. 3,8 gam B. 1,6gam C. 5,2 gam D. 7,2gam
Bµi 26: Cho 4,5 g etylamin (C2H5NH2) t¸c dông võa ®ñ víi dd axit HCl. Khèi l­îng muèi thu ®­îc lµ ?
3, Bµi to¸n yªu cÇu x¸c ®Þnh CTPT, CTCT cña aminoaxit
Bµi 27: Hîp chÊt h÷u c¬ X kh«ng cã vßng, thµnh phÇn ptö gåm C, H, N. N chiÕm 23,7% theo khèi l­îng. X t¸c dông víi HCl theo tØ lÖ mol 1:1. X cã CTPT nµo sau ®©y:
A.C3H7NH2 B. C2H5NH2 C. C4H9NH2 D. C5H12NH2
Bµi 4: Este A ®­îc ®iÒu chÕ tõ amino axit B ( chØ chøa C, H, O) vµ ancol metylic. TØ khèi h¬i cña A so víi hi®ro vµ 44,5. §èt ch¸y hoµn toµn 8,9 gam este A thu ®­îc 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O vµ 1,12 lit N2 ( ®ktc). X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö, viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña A vµ B.
Bµi 5: Este X ®­îc ®iÒu chÕ tõ amino axit Y vµ ancol etylic. TØ khèi h¬i cña X so víi hi®ro vµ 51,5. §èt ch¸y hoµn toµn 10,3 gam este X thu ®­îc 17,6 gam CO2 ; 8,1 gam H2O vµ 1,12 lit N2 ( ®ktc). CTCT thu gän cña x lµ:
A. H2N [CH2]2COOC2H5 C. H2N - CH(CH3) - COOH
B. H2N - CH2 - COOC2H5 D. H2NCH(CH3)COOC2H5
Bµi 6. a - aminoaxit X cã phÇn tr¨m khèi l­îng c¸c nguyªn tè C, H, N lÇn l­ît b»ng 40,45%, 7,86%, 15,73%, cßn l¹i lµ oxi vµ c«ng thøc ph©n tö trïng víi c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt. X¸c ®Þnh CTCT vµ gäi tªn X
Bµi 7: ChÊt A cã % khèi l­îng c¸c nguyªn tè C, H, O, N lÇn l­ît lµ: 32%, 6,67 %, 42,66%, 17,67%. TØ khèi h¬i cña A so víi kh«ng khÝ nhá h¬n 3. A võa t¸c dông víi NaOH võa t¸c dông víi dd HCl. A cã cÊu t¹o:
A. CH3 - CH( NH2) -

File đính kèm:

  • docBai tap huu co on thi TN gianh cho hs yeu.doc