Bài giảng Tiếng Anh Lớp 4 - Unit 4: We’re having fun at the beach! - Lesson 2 - Nguyễn Thị Thúy Trang

Order the sentences.

is /not/ She /sailing.

waterskiing / is/ he

surfing / is/ She/ not

snorking / is/ He/

She is not sailing.

He is waterskiing.

She is not surfing.

He is snorking.

 

pptx31 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiếng Anh Lớp 4 - Unit 4: We’re having fun at the beach! - Lesson 2 - Nguyễn Thị Thúy Trang, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Grade 4 
Welcome to our class 
Nguyễn Thị Thúy Trang 
School year: 2016- 2017 
TAN TAO PRIMARY SCHOOL 
REMEMBERING GAME 
sail 
kayak 
snokel 
waterski 
surf 
windsurf 
beach 
UNIT 4: WE’RE HAVING FUN AT THE BEACH! 
LESSON 2 
Tuesday, October 18 th , 2016. 
He ’s sail ing. 
She ’s kayak ing. 
He ’s snokel ing. 
He is waterskiing. 
He is surfing. 
He is windsurfing. 
 Discuss in pairs 
x 
 
x 
x 
x 
 
 
 
Discuss in pairs 
PASSING BALL 
1 
5 
6 
7 
3 
2 
4 
x 
 
x 
 
 
x 
You are good student . 
Give you flowers 
 
x 
 
x 
x 
 
 
x 
Order the sentences. 
1 
2 
3 
4 
is /not/ She /sailing. 
waterskiing / is/ he 
surfing / is/ She/ not 
snorking / is/ He/ 
Order the sentences. 
1 
2 
3 
4 
She is not sailing. 
He is waterskiing. 
She is not surfing. 
He is snorking. 
Talk about someone 
Good bye! See you again! 
Thank you very much 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_4_unit_4_were_having_fun_at_the_beac.pptx
Giáo án liên quan