Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 - Bài: Bài văn tả người - Trường TH Tân Tạo

Trong gia đình, người em yêu nhất là mẹ.

Mẹ em có mái tóc dài, suôn mượt . Khuôn mặt của mẹ hơi tròn, mũi cao và làn da trắng hồng.

Hàng ngày mẹ thường dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm cho cả nhà. Tối nào mẹ cũng dạy em học.

Em rất yêu mẹ của em.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 - Bài: Bài văn tả người - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ 
 ĐẾN DỰ GIỜ 
HÀNH TRÌNH DU LỊCH, KHÁM PHÁ BIỂN 
CHẶNG 1: KHỞI ĐỘNG 
Trong gia đình , người em yêu nhất là mẹ . 
Mẹ em có mái tóc dài , suôn mượt . Khuôn mặt của mẹ hơi tròn , mũi cao và làn da trắng hồng . 
Hàng ngày mẹ thường dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm cho cả nhà . Tối nào mẹ cũng dạy em học . 
Em rất yêu mẹ của em . 
CÂU HỎI. 
 Tìm các từ ngữ chỉ hình dáng bên ngoài và hoạt động của người được nói tới trong bài . 
* Các từ ngữ chỉ hình dáng 
bên ngoài . 
 Mẹ em có mái tóc dài , suôn mượt . Khuôn mặt của mẹ hơi tròn , mũi cao và làn da trắng hồng . 
 * Các từ ngữ chỉ hoạt động 
 Hàng ngày mẹ thường dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm cho cả nhà . Tối đến mẹ dạy em học . 
* Qua các hoạt động em thấy người mẹ trong câu chuyện là người như thế nào ? 
 Là người cần cù , chăm chỉ , lo toan mọi việc trong gia đình và rất thương con. 
TIẾP TỤC 
CHẶNG 2: RA KHƠI 
1.Bài văn nói về ai ? 
2.Em haõy xaùc ñònh phaàn môû baøi của bài văn . 
3. Phần mở bài tác giả giới thiệu người định tả bằng cách nào ? 
TIẾP TỤC 
CHẶNG 3: KHÁM PHÁ BIỂN 
1.Ngoaïi hình cuûa A Chaùng coù nhöõng neùt gì noåi baät ? 
2. Hoạt đ ộng của A Cháng được miêu tả như thế 
 nào ? 
3. Qua đoạn văn miêu tả hoạt động của A Cháng , em thấy A Cháng là người như thế nào ? 
TIẾP TỤC 
CHẶNG 4: VƯỢT SÓNG 
1.Tìm phần kết bài và nêu ý chính của đoạn văn đó . 
TẬP LÀM VĂN 
CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ NGƯỜI 
Em hãy lập sơ đồ : 
CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ NGƯỜI 
Giới thiệu người định tả 
Tả ngoại hình : tầm vóc , 
ăn mặc , khuôn mặt , mái tóc , 
Tả tính tình , hoạt động : lời nói , 
thói quen , cách cư xử . 
Nêu cảm nghĩ về người được tả . 
Bài văn tả 
người : 
ba phần 
Mở bài 
Thân bài 
Kết bài 
Baøi vaên taû caûnh 
1.Môû baøi : 
Giôùi thieäu bao quaùt veà caûnh seõ taû . 
2. Thaân baøi : 
 Taû töøng phaàn cuûa caûnh hoaëc söï thay ñoåi cuûa caûnh theo thôøi gian . 
3. Keát baøi : 
 Neâu nhaän xeùt hoaëc caûm nghó cuûa ngöôøi vieát . 
Baøi vaên taû ngöôøi 
1.Môû baøi : 
Giôùi thieäu ngöôøi ñònh taû . 
2. Thaân baøi : 
- Taû ngoaïi hình:veà taàm voùc,caùch aên maëc , khuoân maët , maùi toùc  
- Taû tính tình , hoaït ñoäng(lôøi noùi,cöû chæ,thoùi quen . 
3. Keát baøi : 
 Neâu caûm nghó veà ngöôøi ñöôïc taû . 
TIẾP TỤC 
CHẶNG 5: TĂNG TỐC 
 Luyeän taäp 
Laäp daøn yù chi tieát cho baøi vaên taû moät ngöôøi trong gia ñình em 
( Chuù yù nhöõng neùt noåi baät veà ngoaïi hình , tính tình vaø hoaït ñoäng cuûa ngöôøi ñoù ) 
TIẾP TỤC 
CHẶNG 6: CẬP BẾN 
 Kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe! 
Chân thành cảm ơn! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_5_bai_bai_van_ta_nguoi_truong.ppt
Giáo án liên quan