Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Câu kể Ai thế nào ? - Nguyễn Thị Định

I- Nhận xét

Đọc đoạn văn sau:

 Bên đường, cây cối xanh um. Nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khỏe mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.

 Theo Hữu Trị

*Gạch dưới những từ ngữ chỉ đặc điểm , tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong những câu văn sau:

Câu 1: Bên đường, cây cối xanh um.

Câu 2: Nhà cửa thưa thớt dần.

Câu 4: Chúng thật hiền lành.

Câu 6: Anh trẻ và thật khỏe mạnh.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 09/05/2023 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Câu kể Ai thế nào ? - Nguyễn Thị Định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên:Nguyễn Thị Định 
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH TIÊN HOÀNG 
Thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2017 
Luyện từ và câu 
I. Kiểm tra bài cũ: 
Nêu đặc điểm của kiểu câu kể Ai làm gì? Đặt một câu kể Ai làm gì ? Và xác định CN VN trong câu. 
Câu kể Ai làm gì ? Thường gồm hai bộ phận : 
- Bộ phận thứ nhất là CN, trả lời cho câu hỏi ; Ai (con gì, cái gì)? 
-Bộ thứ hai là VN , trả lời cho câu hỏi: Làm gì? 
Câu kể Ai thế nào ? 
I- Nhận xét 
Đọc đoạn văn sau: 
 Bên đường, cây cối xanh um. Nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khỏe mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi. 
 Theo Hữu Trị 
Luyện từ và câu 
I - NhËn xÐt : 
 1. §äc ®o¹n v¨n sau: 
Bªn ® ườn g, c©y cèi xanh um. Nhµ cöa thưa thít dÇn. §µn voi b ước ®i chËm r·i. Chóng thËt hiÒn lµnh. Ng­ ời qu¶n tượng ngåi v¾t vÎo trªn chó voi ®i ®Çu. Anh trÎ vµ thËt khoÎ m¹nh. ThØnh tho¶ng, anh l¹i cói xuèng nh ư nãi ®iÒu g× ®ã víi chó voi. 
	( Theo H÷u TrÞ ) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Luyện từ và câu 
Câu kể Ai thế nào ? 
Câu 1: Bên đường, cây cối xanh um. 
Câu 2: Nhà cửa thưa thớt dần. 
Câu 4: Chúng thật hiền lành. 
Câu 6: Anh trẻ và thật khỏe mạnh. 
*Gạch dưới những từ ngữ chỉ đặc điểm , tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong những câu văn sau: 
Luyện từ và câu 
Câu kể Ai thế nào ? 
§Æt c©u hái cho c¸c tõ g¹ch ch©n: 
C©u 
§Æt c©u hái cho tõ g¹ch ch©n 
C©u 1 : Bªn ®­ ư êng, c©y cèi xanh um . 
- Bªn ®­ ư êng, c©y cèi thÕ nµo? 
C©u 4: Chúng thật hiền lành 
- Chóng thÕ nµo? 
 C©u 6: Anh trÎ vµ thËt khoÎ m¹nh. 
- Anh thÕ nµo? 
- Nhµ cöa thÕ nµo? 
C©u 2 : Nhµ cöa th­ưa thít 
dÇn. 
3 
Thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2017 
Luyện từ và câu 
Câu kể Ai thế nào ? 
Gạch dưới những tư ngữ chỉ các sự vật được miêu tả, trong mỗi câu văn trên. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được 
C©u 
§Æt c©u hái cho tõ g¹ch ch©n 
C©u 1: Bªn ®­ ư êng, c©y cèi xanh um. 
- Bên đường, cái gì xanh um? 
C©u 4: Chóng thËt hiÒn lµnh. 
- Những con gì thật hiền lành? 
 C©u 6: Anh trÎ vµ thËt khoÎ m¹nh. 
- Ai trẻ và thật khỏe mạnh? 
- Cái gì thưa thớt dần ? 
C©u 2 : Nhµ cöa th­ưa thít dÇn. 
4;5 
Luyện từ và câu 
Câu kể Ai thế nào ? 
II. Ghi nhí : 
Câu kể ai thế nào? Gồm hai bộ phận : 
Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì , con gì) ? 
Vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Thế nào ? 
Luyện từ và câu 
Câu kể Ai thế nào ? 
IIi. luyÖn tËp : 
1. Đọc đoạn văn sau, tìm các câu kể Ai thế nào? Trong đoạn văn và gạch một gạch dưới chủ ngữ, hai gạch dưới vị ngữ cho từng câu . 
Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường. Căn nhà trống vắng. Những đêm không ngủ, mẹ lại nghĩ về họ. Anh Khoa hồn nhiên, xởi lởi. Anh Đức lầm lì, ít nói. Còn anh Tịnh thì đĩnh đạc, chu đáo 
Luyện từ và câu 
Câu kể Ai thế nào ? 
IIi. luyÖn tËp : 
 Råi nh÷ng người con còng lín lªn vµ lÇn l­ượt lªn ®­ ư êng. 
Anh Khoa hån nhiªn, xëi lëi. 
 Anh §øc lÇm l×, Ýt nãi. 
 Cßn anh TÞnh th× ®Ünh ®¹c chu ®¸o. 
 C¨n nhµ trèng v¾ng. 
VN 
CN 
VN 
CN 
VN 
CN 
VN 
CN 
CN 
VN 
Luyện từ và câu 
Câu kể Ai thế nào ? 
2 
Kể về các bạn trong tổ em, trong lời kể có sử dụng một số câu kể Ai thế nào? 
Tổ em có 10 bạn . Bạn Nhi thông minh. Bạn Quang tốt bụng. Còn bạn Thảo lại dịu dàng xinh xắn. Nhưng bạn Gia thì lém lỉnh, huyên thuyên suốt cả ngày 
Luyện từ và câu 
Câu kể Ai thế nào ? 
Trong câu kể Ai thế nào ? Chủ ngữ trả lời câu hỏi gì ? Vị ngữ trả lời câu hỏi gì? 
Câu kể ai thế nào? Gồm hai bộ phận : 
Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi : Ai (cái gì , con gì) ? 
Vị ngữ trả lời cho câu hỏi : Thế nào ? 
Luyện từ và câu 
Câu kể Ai thế nào ? 
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC 
THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY! 
HÑn gÆp l¹i! 
1 
23 
2017 
- 
- 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_bai_cau_ke_ai_the_nao_nguyen.ppt
Giáo án liên quan