Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Tuần 19: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi "Khi nào?" - Nguyễn Thị Thanh Thảo

Lời bà Đất:

 - Các cháu mỗi người một vẻ. Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, cho học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn cháu Đông, ai mà ghét cháu được! Cháu có công ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Tuần 19: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi "Khi nào?" - Nguyễn Thị Thanh Thảo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
T Ừ NGỮ VỀ CÁC MÙA. 
Đặt và trả lời câu hỏi khi nào? 
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THANH THẢO 
Một năm có 12 tháng, được chia bốn mùa: 
Mùa xuân 
Mùa hạ 
Mùa thu 
Mùa đông 
Thảo luận nhóm 4 
Töø ngöõ veà caùc muøa . Ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi Khi naøo? 
 - Em haõy keå teân caùc thaùng trong naêm. Cho bieát moãi muøa xuaân, haï, thu, ñoâng baét ñaàu töø thaùng naøo, keát thuùc vaøo thaùng naøo. 
* Bài 1: 
- Một năm có bao nhiêu tháng? 
Một năm có 12 tháng, được chia bốn mùa: 
Mùa xuân 
Mùa hạ 
Mùa thu 
Mùa đông 
Tháng giêng 
Tháng hai 
Tháng ba 
Tháng bảy 
Tháng tám 
Tháng chín 
Tháng tư 
Tháng năm 
Tháng sáu 
Tháng mười 
Tháng mười một 
Tháng mười hai 
 - Em haõy keå teân caùc thaùng trong naêm. Cho bieát moãi muøa xuaân, haï, thu, ñoâng baét ñaàu töø thaùng naøo, keát thuùc vaøo thaùng naøo. 
* Bài 1: 
- Một năm có bao nhiêu tháng? 
Mùa xuân 
Mùa hạ 
Mùa thu 
Mùa đông 
Một năm có 12 tháng, được chia bốn mùa:  
Bài 1 : 
Mùa xuân 
Mùa hạ 
Mùa thu 
Mùa đông 
Tháng giêng 
Tháng hai 
Tháng ba 
Tháng bảy 
Tháng tám 
Tháng chín 
Tháng tư 
Tháng năm 
Tháng sáu 
Tháng mười 
Tháng mười một 
Tháng mười hai 
 Bài 2: Xeáp caùc yù sau vaøo baûng cho ñuùng lôøi baø Ñaát trong baøi Chuyeän boán muøa : 
Muøa xuaân 
Muøa haï 
Muøa thu 
Muøa ñoâng 
 Cho traùi ngoït, hoa thôm 
 Laøm cho caây laù töôi toát 
 Nhaéc cho hoïc sinh nhôù ngaøy töïu tröôøng 
 Ấp uû maàm soáng ñeå xuaân veà ñaâm choài naûy loäc 
 Laøm cho trôøi xanh cao 
Lời bà Đất: 
 - Các cháu mỗi người một vẻ. Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, cho học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn cháu Đông, ai mà ghét cháu được! Cháu có công ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu. 
 Xeáp caùc yù sau vaøo baûng cho ñuùng lôøi baø Ñaát 
 trong baøi Chuyeän boán muøa : 
Bài 2: 
Muøa xuaân 
Muøa haï 
Muøa thu 
Muøa ñoâng 
b, Làm cho cây lá tươi tốt. 
a , Cho trái ngọt hoa thơm. 
e , Làm cho trời xanh cao. 
c, Nhắc học sinh nhớ ngày tựu trường . 
d , Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi nảy lộc . 
a, Khi naøo hoïc sinh ñöôïc nghæ heø? 
c,Meï thöôøng khen em khi naøo ? 
d,ÔÛ tröôøng, em vui nhaát khi naøo ? 
b,Khi naøo hoïc sinh töïu tröôøng? 
Bài 3: Trả lời các câu hỏi sau: 
Thảo luận nhóm 2 
ÔÛ tröôøng, em vui nhaát khi ñöôïc ñieåm toát. 
Maãu : 
- Khi naøo hoïc sinh ñöôïc nghæ heø ? 
 * Ñaàu thaùng saùu hoïc sinh ñöôïc nghæ heø. 
- Meï thöôøng khen em khi naøo ? 
- ÔÛ tröôøng, em vui nhaát khi naøo ? 
* Giöõa thaùng taùm hoïc sinh töïu tröôøng. 
 * Meï thöôøng khen khi em ñaït ñieåm möôøi. 
- Khi naøo hoïc sinh töïu tröôøng ? 
 * Ở trường em vui nhất khi được cô giáo khen. 
Bài 3: Trả lời các câu hỏi sau: 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_2_tuan_19_tu_ngu_ve_cac_mua_da.ppt
Giáo án liên quan