Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài: Nhà Hậu Lê và việc quản lí đất nước - Huỳnh Tấn Lợi

1. Tìm hiểu sơ đồ thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.

Nhà Hậu Lê được thành lập vào năm nào? Ai là người sáng lập ra triều đại này?

 Nhà Hậu Lê được thành lập vào năm 1428 . Lê Lợi là người sáng lập ra triều đại này.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài: Nhà Hậu Lê và việc quản lí đất nước - Huỳnh Tấn Lợi, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
LỊCH SỬ 4 
GV: Huỳnh Tấn Lợi 
1. T¹i sao qu©n ta chän ¶i Chi L¨ng lµm trËn ®Þa ®¸nh ®Þch ? 
2. ChiÕn th¾ng Chi L¨ng cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Minh x©m l ư îc cña nghÜa qu©n Lam S¬n ? 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
 Lịch sử 
NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC 
QUẢN LÍ ĐẤT NƯỚC 
 Nh à Hậu Lê được th à nh lập v à o năm n à o? Ai l à người sáng lập ra triều đại n à y ? 
1. Tìm hiểu sơ đồ thời Hậu Lê v à quyền lực của nh à vua . 
 Nh à Hậu Lê được th à nh lập v à o năm 1428 . Lê Lợi l à người sáng lập ra triều đại n à y . 
Vì sao triều đại này gọi là triều Hậu Lê ? 
Gọi là Hậu Lê để phân biệt với triều Lê do Lê Hoàn lập ra từ thế kỉ thứ X 
Lê Lợi (Lê Thái Tổ ) 1428 - 1433 
	 Nước ta thời Hậu Lê lấy tên l à gì? Kinh đô đóng ở đâu ? 
- Thời Hậu Lê, nước ta lấy tên nước l à Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long 
	 Kể tên 1 số vị vua Thời Hậu Lê ? 
- Các vị vua: Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, Lê Nhân Tông . 
Lª Th¸i Tæ 
Lª Th¸nh T«ng 
Lª Nh©n T«ng 
Vì sao triều đại này gọi là triều Hậu Lê ? 
Gọi là Hậu Lê để phân biệt với triều Lê do Lê Hoàn lập ra từ thế kỉ thứ X 
Lª Hoµn 
( Nh à Tiền Lê ) 
Lê Lợi 
( Nh à Hậu Lê ) 
H: Việc quản lí đất nước dưới thời Hậu Lê như thế n à o? 
 .ng à y c à ng được củng cố & đạt tới đỉnh cao v à o đời vua Lê Thánh Tông. 
Tìm những sự việc thể hiện vua l à người có uy quyền tuyệt đối . 
Tính tập quyền (tập trung quyền h à nh ở vua) rất cao. Vua l à con trời (Thiên Tử) có quyền tối cao, trực tiếp chỉ huy quân đội .. 
Vua(Thiên tử ) 
Đạo 
Các viện 
Các bộ 
Phủ 
Huyện 
Xã 
Sơ đồ tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thời Hậu Lê 
 Sơ đồ bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương 
 Vua 
 Lộ 
 Phủ 
Châu, Huyện 
 Xã 
Thời Trần 
Vua(Thi ên tử) 
Đạo 
Các viện 
Các bộ 
Phủ 
Huyện 
Xã 
Thời Hậu Lê 
Vua(Thi ên tử ) 
Đạo 
Các viện 
Các bộ 
Phủ 
Huyện 
Xã 
Sơ đồ tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thời Hậu Lê 
? Tại sao nói Vua có uy quyền tuyệt đối ? 
 Để quản lí đất nước vua Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ đất nước, gọi là bản đồ Hồng Đức và ban hành Bộ luật Hồng Đức. 
2. Bộ luật Hồng Đức 
Để quản lí đất nước, Nh à Hậu Lê đã l à m gì? 
2. Bộ luật Hồng Đức 
Nội dung cơ bản của bộ luật Hồng Đức: 
+ Bảo vệ quyền lợi của nhà vua, quan lại, địa chủ. 
+ Bảo vệ chủ quyền của quốc gia. 
+ Khuyến khích phát triển kinh tế. 
+ Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
+ Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ. 
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lý đất nước 
Đây là công cụ để vua Lê cai quản đất nước . 
 Lịch sử: 
Đời vua Thái Tổ, Thái Tông 
Lúa thóc đầy đồng trâu chẳng buồn ăn 
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lý đất nước 
 Lịch sử: 
Thời hậu Lê , việc tổ chức quản lý đất nước rất chặt chẽ . Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và soạn Bộ luật Hồng Đức để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội . 
Ghi nhớ: 
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước 
 Lịch sử: 
Trß ch¬i 
RUNG CHUÔNG VÀNG 
Niên hiệu của Lê Lợi khi lên làm vua? 
 Lê Thánh Tông 
Lê Đại Hành 
 Lý Thái Tổ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Câu hỏi 1 : 
A 
D 
B 
B 
Hết giờ 
B 
 Lê Thái Tổ 
C 
Lê Thái Tổ 
Nhà Hậu Lê ra đời vào năm? 
 1428 
 1406 
 1408 
 1428 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Câu hỏi 2: 
A 
C 
B 
A 
Hết giờ 
D 
 140 0 
Tên gọi lịch sử ở nước ta thời Hậu Lê? 
Đại Việt 
Đại Ngu 
Đông Quan 
 Đại Việt 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Câu hỏi 2: 
A 
C 
B 
A 
Hết giờ 
D 
Đ ại Cồ Việt 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_bai_nha_hau_le_va_viec_quan_li_dat_n.ppt
Giáo án liên quan