Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Bài: Cao su - Cao Thị Nhan

 2.Thủy tinh được làm từ đâu ?

*Bài tập:

 Khoanh tròn vào ô đúng nhất.Tính chất nào dưới đây là tính chất của thủy tinh chất lượng cao?

 a. Rất trong, bền, khó vỡ.

 b. Không gỉ,không hút ẩm,không bị axid ăn mòn,không cháy.

 c. Câu a và b đúng.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Bài: Cao su - Cao Thị Nhan, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CAO SU 
KHOA HỌC LỚP 5 
GV: Cao Thị Nhan 
1.Kể tên các đồ dùng làm bằng thủy tinh?Cách bảo quản các đồ dùng làm bằng thủy tinh ? 
Các đồ dùng làm bằng thủy tinh:mắt kính,bóng đèn,ống đựng thuốc,chai lọ,lọ hoa,ống nghiệm,màn hình ti vi,cửa kính,ly,chén, 
 *Bài tập: Khoanh tròn vào ô đúng nhất.Tính chất nào dưới đây là tính chất của thủy tinh chất lượng cao? a. Rất trong, bền, khó vỡ. b. Không gỉ,không hút ẩm,không bị axid ăn mòn,không cháy. c. Câu a và b đúng. 
 2.Thủy tinh được làm từ đâu ? 
Quan s¸t c¸c h×nh sau vµ kĨ kĨ mét sè ®å dïng ®­ỵc lµm b»ng cao su: 
 Tìm hiểu bài : 
1. Các đồ dùng làm bằng cao su : 
Săm,lốp xe,ủng,nệm,bao tay,vỏ bọc dây điện,yếm em bé, 
Khoa Häc: Cao su 
 Tìm hiểu bài : 
 Đồ dùng bằng cao su có tính chất gì ? 
Đồ dùng bằng cao su có tính chất mềm , dẻo và bền. 
Khoa Häc: Cao su 
 Thí nghiệm : 
2. Cao su có tính chất gì ? Làm các thí nghiệm sau để nêu tính chất của cao su . 
a.Ném quả bóng cao su xuống nền nhà .b.Kéo căng sợi cao su rồi thả ra.c.Thả đoạn dây cao su vào bát nước nóng rồi bỏ vào bát nước lạnh.d.Thả chiếc thìa nhôm và 1 đầu dây cao su vào bát nước nóng. 
Nhóm 4 
5 phút 
Khoa häc : Cao Su 
2. tÝnh chÊt cđa cao su : 
ThÝ nghiƯm 1 
NÐm qu¶ bãng cao su xuèng sµn nhµ hoỈc vµo t­êng. 
 Quan s¸t vµ nhËn xÐt hiƯn t­ỵng x¶y ra . 
ThÝ nghiƯm 2 
 KÐo c¨ng mét sỵi d©y cao su råi bu«ng tay ra. 
 Quan s¸t vµ nhËn xÐt hiƯn t­ỵng x¶y ra . 
Cao su cã tÝnh ®µn håi tèt 
Khoa häc : Cao Su 
2. tÝnh chÊt cđa cao su : 
ThÝ nghiƯm 3 
 Th¶ mét miÕng cao su vµo trong n­íc l¹nh, sau ®ã lÊy ra vµ th¶ vµo cèc n­íc nãng. 
. Quan s¸t vµ nhËn xÐt h×nh d¹ng miÕng cao su. 
- Ýt bÞ biÕn ®ỉi khi gỈp nãng, l¹nh. 
- Kh«ng tan trong n­íc. 
- Tan trong mét sè chÊt láng kh¸c. 
 Cho mét chiÕc th×a nh«m vµ mét ®Çu d©y cao su vµo cèc n­íc nãng. 
- Sê tay vµo ®u«i th×a vµ ®Çu d©y cao su cßn l¹i. 
So s¸nh nhiƯt ®é gi÷a ®u«i th×a vµ ®Çu d©y cao su. 
Cao su cã tÝnh c¸ch nhiƯt, 
ThÝ nghiƯm 4 
 c¸ch ®iƯn. 
Khoa häc : Cao Su 
2. tÝnh chÊt cđa cao su : 
Cao su có tính đàn hồi ,ít bị biến đổi khi gặp nóng lạnh,cách điện cách nhiệt ,không tan trong nước,tan trong một số chất lỏng khác. 
Cao su được làm bằng vật liệu gì ? 
Cao su được lấy từ mủ cây cao su gọi là cao su tự nhiên . 
Cao su được làm từ nhựa cây cao su. 
Khoa Häc : Cao su 
Cao su được lấy từ than đá và dầu mỏ gọi là cao su nhân tạo. 
Kết luận: Có 2 loại cao su :cao su tự nhiên và cao su nhân tạo . 
Khoa häc : Cao Su 
3. c«ng dơng cđa cao su : 
Cao ®­ỵc sư dơng ®Ĩ lµm s¨m, lèp xe; lµm c¸c chi tiÕt cđa mét sè ®å ®iƯn, m¸y mãc vµ ®å dïng gia ®×nh. 
Khoa häc : Cao Su 
4. C¸ch b¶o qu¶n ®å dïng b»ng cao su : 
 c¸ch b¶o qu¶n ®å dïng b»ng cao su 
Kh«ng ®Ĩ ë n¬i cã nhiƯt ®é qu¸ cao 
Kh«ng ®Ĩ ë n¬i cã nhiƯt ®é qu¸ thÊp. 
Kh«ng ®Ĩ c¸c ho¸ chÊt dÝnh vµo 
Nhóm 2 
3 phút 
11 
12 
13 
14 
5 
2 
1 
8 
9 
6 
4 
3 
7 
10 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Trong thời gian 30 giây ,đội nào ghi được nhiều đồ dùng bằng cao su nhất ,đội đó thắng cuộc . 
Khoa Häc: Cao su 
RUNG CHUƠNG VÀNG 
Cao su tù nhiªn ®­ỵc chÕ biÕn tõ nhùa c©y cao su. Cao su nh©n t¹o th­êng ®­ỵc chÕ biÕn tõ than ®¸, dÇu má. 
Cao su cã tÝnh ®µn håi tèt; Ýt bÞ biÕn ®ỉi khi gỈp nãng, l¹nh; c¸ch ®iƯn, c¸ch nhiƯt; kh«ng tan trong n­íc, tan trong mét sè chÊt láng kh¸c. 
-Cao ®­ỵc sư dơng ®Ĩ lµm s¨m, lèp xe; lµm c¸c chi tiÕt cđa mét sè ®å ®iƯn, m¸y mãc vµ ®å dïng gia ®×nh. 
Ghi nhí 
KẾT THÚC 
XIN KÍNH CHÀO QUÍ THẦY - CƠ GIÁO! 
KÍNH CHÚC 
QUÍ THẦY - CƠ SỨC KHỎE, CƠNG TÁC TỐT! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_5_bai_cao_su_cao_thi_nhan.ppt
Giáo án liên quan