Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn - Phạm Ngọc Tuyền

Bài mới:

Tại sao cần ăn

 phối hợp nhiều loại thức ăn

Vai trò của vi-ta min,

chất khoáng và chất xơ

Thảo luận về sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món

1. Tại sao chúng ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 24/11/2023 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn - Phạm Ngọc Tuyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên : Phạm Ngọc Tuyền 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ LỚP 4/4 
ỦY BAN NHÂN DÂN Q BÌNH TÂN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
Môn: KHOA HỌC 
Ngày dạy: ..09. 2019 
Bài dạy:Tại sao cần ăn 
 phối hợp nhiều loại thức ăn 
Bài mới: 
Tại sao cần ăn 
 phối hợp nhiều loại thức ăn 
Baøi cuõ 
Vai trò của vi-ta min, 
chất khoáng và chất xơ 
Bài mới: 
Tại sao cần ăn 
 phối hợp nhiều loại thức ăn 
Thảo luận về sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thư ờ ng xuyên thay đổi món 
Hoaït ñoäng 1 : 
Thaûo luaän nhoùm: 
1. Tại sao chúng ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn? 
Hoaït ñoäng 2: 
Tìm hieåu thaùp dinh döôõng caân ñoái 
 Thöùc aên naøo caàn aên ñuû, aên vöøa phaûi hoaëc aên coù möùc ñoä ? 
Thöùc aên naøo ch æ neân aên ít hoaëc aên haïn cheá ? 
Khoâng coù moät loaïi thöùc aên naøo coù theå cung caáp ñuû caùc chaát caàn thieát cho hoaït ñoäng soáng cuûa cô theå. Taát caû nhöõng chaát maø cô theå caàn ñeàu phaûi laáy töø nhieàu nguoàn thöùc aên khaùc nhau.Ñeå coù söùc khoeû toát, chuùng ta phaûi aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn aên. 
Hoaït ñoäng 3: 
Troø chôi Ñi chôï 
4. C uûng coá: 
Vieát chöõ Ñ vaøo caâu traû lôøi ñuùng, chöõ S vaøo caâu traû lôøi sai. 
Chuùng ta neân aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn aên vì: 
a/Moãi loaïi thöùc aên chæ cung caáp moät soá chaát dinh döôõng nhaát ñònh ôû nhöõng tæ leä khaùc nhau. 
b/ Moät loaïi thöùc aên coù theå cung caáp ñuû caùc chaát dinh döôõng cho nhu caàu cuûa cô theå. 
S 
Ñ 
d/Giuùp ta kh ỏ e mạnh, không bị bệnh 
S 
Ñ 
ñ/Vöøa giuùp ta aên ngon mieäng, vöøa cung caáp ñaày ñuû caùc chaát dinh döôõng cho cô theå 
Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù 
Chuaån bò baøi:Vai troø cuûa chaát ñaïm vaø chaát beùo 
Daën doø 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_4_bai_tai_sao_can_an_phoi_hop_nhieu_l.ppt
Giáo án liên quan