Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 62: Động vật cần gì để sống? - Nguyễn Đức Hà

 * Hãy quan sát mỗi con chuột sống trong từng chiếc hộp ?

Kể những điều kiện đã có hoặc còn thiếu cho sự sống của từng con chuột trong mỗi chiếc hộp đó ?

Thảo luận nhóm

 Các em hãy dự đoán xem con chuột trong hộp nào chết trước ? Tại sao ?

 Những con chuột còn lại sẽ như thế nào ?

 

ppt13 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 21/11/2023 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 62: Động vật cần gì để sống? - Nguyễn Đức Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Hà 
Moân : Khoa hoïc 
CÁC EM HỌC SINH 
CHÀO MỪNG CÁC THẦY ,CÔ 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
* Hãy nêu quá trình trao đổi khí trong hô hấp ở thực vật ? 
* Vẽ và trình bày sơ đồ trao đổi thức ăn ở thực vật ? 
Ánh sáng 
mặt trời 
Hấp thụ 
Thải ra 
Khí các - bô - níc 
Nước 
Các chất khoáng 
Khí ô - xy 
Hơi nước 
Các chất khoáng khác 
Thực vật 
Ánh sáng 
mặt trời 
Sơ đồ trao đổi chất ở thực vật 
Hộp 1 
Hộp 2 
Hộp 3 
Hộp 4 
Hộp 5 
Khoa hoïc 
Động vật cần gì để sống ? 
BÀI 62: 
I. Thí nghieäm 
Hộp 1 
Hộp 2 
Hộp 3 
Hộp 4 
Hộp 5 
: 
 * Hãy quan sát mỗi con chuột sống trong từng chiếc hộp ? 
* Kể những điều kiện đã có hoặc còn thiếu cho sự sống của từng con chuột trong mỗi chiếc hộp đó ? 
Thảo luận nhóm 
quan sát 
1 
2 
3 
4 
5 
Chuột sống ở hộp 
Điều kiện được cung cấp 
Điều kiện thiếu 
Ánh sáng, nước, 
không khí 
Thức ăn 
Ánh sáng, không khí, 
 thức ăn 
Nước 
Ánh sáng, nước, 
không khí, thức ăn 
Ánh sáng, nước, 
thức ăn 
Không khí 
Nước, không khí, 
 thức ăn 
Ánh sáng 
Thử tài dự đoán 
Thảo luận nhóm đôi 
II. Caùc yeáu toá caàn ñeå ñoäng vaät soáng vaø 
 phaùt trieån bình thöôøng 
  Các em hãy dự đoán xem con chuột trong hộp nào chết trước ? Tại sao ? 
  Những con chuột còn lại sẽ như thế nào ? 
Hộp 1 
Hộp 2 
Hộp 3 
Hộp 4 
Hộp 5 
Sẽ chết sau con chuột trong hộp 4 và hộp 2 
Sẽ chết sau con chuột trong hộp 4 
Sống bình thường 
Sẽ chết trước tiên 
Sống không khỏe mạnh 
Thử tài dự đoán 
: 
Hộp 3 
Đố các bạn vì sao bạn của tôi sống trong hộp 3 vẫn sống bình thường? 
 Động vật cần có đủ không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng thì mới tồn tại, và phát triển bình thường. 
Ghi nhớ: 
 Động vật cần gì để sống ? 
Củng cố 
BÀI 62: 
  Hôm nay, tiết khoa học các em đã học bài gì ? 
1. NÖÔÙC UOÁNG 
2. KHOÙI 
3. AÙNH SAÙNG 
4. BUÏI 
5. NÖÔÙC THAÛI 
6. THÖÙC AÊN 
7. KHOÂNG KHÍ 
8. VI KHUAÅN 
 Em hãy quan sát để tìm ra các chữ số chứa các yếu tố cần cho một con vật sống và phát triển bình thường . 
 Troø chơi : Ai tinh mắt 
Tieát hoïc keát thuùc 
 KÍNH CHUÙC QUYÙ THAÀY, QUYÙ COÂ vaø CAÙC EM HOÏC SINH " VUI KHOÛE " 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_4_bai_62_dong_vat_can_gi_de_song_nguy.ppt
Giáo án liên quan