Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài: g, gh (Tiết 1) - Lê Thị Bích Thủy

 g

gh

gheá

ghế gỗ

Luyện viết

Thảo luận nhóm

nhà

ga

gồ

ghề

ghi

nhớ

 g gh

 gà ghế

 gà ri ghế gỗ

nhà ga gồ ghề

 gà gô ghi nhớ

 

ppt10 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 21/11/2023 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài: g, gh (Tiết 1) - Lê Thị Bích Thủy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GIAÙO DUÏC QUAÄN BÌNH TAÂN 
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TAÂN TAÏO 
Moân : Hoïc vaàn 
Baøi : g-gh (tieát 1) 
GV: Leâ Thò Bích Thuûy 
LÔÙP : MOÄT. 5 
 phở boø 
 phaù coå 
nho khoâ 
 caø pheâ 
 phoá thò 
 nhoå coû 
 g 
 g aø 
 gaø ri 
 gh 
 gh eá 
 ghế gỗ 
Luyện viết 
Thảo luận nhóm 
nhà 
g ồ 
 nhớ 
g a 
g à 
g ô 
gh ề 
gh i 
 g gh 
 g à gh ế 
 gà ri ghế gỗ 
 nhà ga gồ ghề 
 gà gô ghi nhớ 
Chuùc söùc khoûe thaày coâ vaø caùc em 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_g_gh_tiet_1_le_thi_bich_thuy.ppt
Giáo án liên quan