Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài: eo, ao - Nguyễn Thị Kim Thoa

Bài cũ:

đôi đũa

mây bay

tuổi thơ

Gió từ tay mẹ

Ru bé ngủ say

Thay cho gió trời

Giữa tr­ưa oi ả.

chú mèo

ngôi sao

Luyện viết bảng con

chú mèo

ngôi sao

cái kéo

trái đào

leo trèo

chào cờ

 

ppt23 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 21/11/2023 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài: eo, ao - Nguyễn Thị Kim Thoa, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ. Lớp : 1/8 
Môn: Học vần 
Giáo viên : Nguyễn Thị Kim Thoa 
Bài cũ : 
đôi đũa 
mây bay 
tuổi thơ 
Gió từ tay mẹ 
Ru bé ngủ say 
Thay cho gió trời 
Giữa tr­ưa oi ả. 
eo 
Ìo 
m 
chó mÌo 
eo 
Ìo 
m 
chó mÌo 
ao 
s 
ao 
ng«i sao 
thư giãn 
LuyÖn viÕt b¶ng con 
c¸i kÐo 
leo trÌo 
leo trÌo 
c¸i kÐo 
leo trÌo 
tr¸i ®µo 
chµo cê 
tr¸i ®µo 
chµo cê 
c¸i kÐo 
leo trÌo 
tr¸i ®µo 
chµo cê 
eo 
Ìo 
m 
chó mÌo 
ao 
s 
ao 
ng«i sao 
c¸i kÐo 
leo trÌo 
tr¸i ®µo 
chµo cê 
§uæi h×nh b¾t ch÷ 
Trß ch¬i: 
qu¶ t¸o 
c¸i kÑo 
tê b¸o 
ao b è o 
c¸i ¸o 
kÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh kháe 
c¸c em häc sinh häc giái, ch¨m ngoan 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_eo_ao_nguyen_thi_kim_thoa.ppt
Giáo án liên quan