Bài giảng Học toán với phần mềm toolkit math (tiếp)

5.Các lệnh tính toán nâng cao

a.Biểu thức đại số

b.Tính toán với đa thức

 Expand

ppt10 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 859 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Học toán với phần mềm toolkit math (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM 5.Các lệnh tính toán nâng caoHOÏC TOAÙN HOÏC VÔÙI TOOLKIT MATHa.Biểu thức đại sốVí dụTìm kết quả của phép tính sau:5.Các lệnh tính toán nâng caoHOÏC TOAÙN HOÏC VÔÙI TOOLKIT MATHa.Biểu thức đại sốb.Tính toán với đa thứcVí dụTìm kết quả của phép tính sau:a. 2x2y . 8x4y7 =b.(x4y + 2x2y7– 1) + (2x4 + 3x4y + 5)=Cuù phaùp: Expand  B»ng cöa sæ lÖnh5.Các lệnh tính toán nâng caoHOÏC TOAÙN HOÏC VÔÙI TOOLKIT MATHa.Biểu thức đại sốb.Tính toán với đa thứcVí dụTìm kết quả của các phép tính sau:a. 2x2y . 8x4y7 = 18x6y8 Nháy chuột bảng chọn Algebra/ Expand/ hộp thoại Expand. Gõ biểu thức đại số tại dòng Expression to Expand.- Nháy ok. B»ng b¶ng chän5.Các lệnh tính toán nâng caoHOÏC TOAÙN HOÏC VÔÙI TOOLKIT MATHa.Biểu thức đại sốb.Tính toán với đa thứcVí dụGiải phương trình đại số sauc.Giải phương trình đại sốa. 3x + 1 = 0b. 9x - 1 = 0 Cuù phaùp: Solve TRẮC NGHIỆMA. Simplify 2*x^4 + x^2 – 2*x^2 – x^4*y^4B. SIMPLIFY 2*x^4 + x^2 – 2*x^2 – x^4*y^4C. Plot 2.x^4 + x^2 – 2.x^2 – x^4.y^4D. Expand 2*x^4 + x^2 – 2*x^2 – x^4*y^4Heát giôøCaâu hoûi 1: Ñôn giaûn đa thöùc: 2x4 + x2 – 2x2 – x4y4Ta thöïc hieän leänh:A. Solve 7*x+8 = 0 D. Expand 7*x+8 = 0 x Heát giôøCaâu hoûi 2: Ñể giải phương trình: 7x + 8 = 0 Ta thöïc hieän leänh:B. Solve 7*x+8 = 0 xC. Expand 7*x+8 = 0 Caâu hoûi 3: Leänh naøo sau ñaây khi thöïc hieän seõ baùo loãi:A. Simplify y = 4/5 – 5 + 9/12 + 2*3 + xB. Solve 5*x – 1 = 0 xC. Plot y = 3 – 2*xD. Expand (x+1)*(x-1)Heát giôøH­íng dÉn vÒ nhµ :Xem trước phần 5d, phần 6.Học bài cũ.THE END

File đính kèm:

  • ppthoc toan toolkit math (t2).ppt
Giáo án liên quan