Bài giảng Địa lí Lớp 5 - Tuần 26: Châu Phi (Tiếp theo) - Trường TH Tân Tạo

I. Kiểm tra bài cũ

Em hãy nêu vị trí địa lý của châu Phi ?

Châu Phi nằm ở phía Nam châu Á.

 

Em hãy nêu đặc điểm của

khí hậu châu Phi?

Châu Phi có khí hậu nóng, mưa nhiều.

 

Em hãy nêu đặc điểm của

Hoang mạc Xa-ha-ra?

Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở Bắc Phi, là hoang mạc lớn nhất thế giới.

 

ppt42 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 23/11/2023 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 5 - Tuần 26: Châu Phi (Tiếp theo) - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỊA LÍ TUẦN 26 
CHÂU PHI 
( tiếp theo) 
I. Kiểm tra bài cũ 
Châu Phi nằm ở phía Nam châu Á. 
Em hãy nêu vị trí địa lý của châu Phi ? 
I. Kiểm tra bài cũ 
Châu Phi có khí hậu nóng, mưa nhiều. 
Em hãy nêu đặc điểm của 
khí hậu châu Phi? 
I. Kiểm tra bài cũ 
Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở Bắc Phi, là hoang mạc lớn nhất thế giới. 
Em hãy nêu đặc điểm của 
Hoang mạc Xa-ha-ra? 
ĐỊA LÍ TUẦN 26 
CHÂU PHI 
( tiếp theo) 
  Quan saùt vaø so saùnh daân soá cuûa chaâu Phi so vôùi caùc chaâu Luïc khaùc. 
Chaâu luïc 
Dieän tích (trieäu km 2 ) 
Daân soá naêm 2004 (trieäu ngöôøi) 
Chaâu AÙ 
44 
3 875 
Chaâu Mó 
42 
 876 
Chaâu Phi 
30 
 884 
Chaâu AÂu 
10 
 728 
Chaâu Ñaïi Döông 
9 
 33 
Chaâu Nam Cöïc 
14 
3/ D©n c ö ­ ch©u phi 
Löôïc ñoà phaân boá daân cö vaø ñoâ thò chaâu Phi 
Sa maïc Xa-ha-ra 
- Maät ñoä daân soá thaáp nhöng phaân boá khoâng ñeàu. 
- Daân cö chaâu Phi thöôøng taäp trung ôû caùc vuøng ven bieån vaø trong caùc thung luõng soâng. 
 Vì nôi ñaây thuaän lôïi cho ñôøi soáng vaø saûn xuaát. Coøn vuøng hoang maïc noùng vaø khoâ haàu nhö khoâng coù ngöôøi ôû. 
Hơn 2/3 dân số Châu phi là người da đen (da đen, tóc xoăn) 
Đa số dân cư Châu Phi thuộc chủng tộc nào? Họ có đặc điểm gì về ngoại hình? 
 Tăng nhanh nhất thế giới 
* 
 Chủ yếu là chủng tộc da đen 
* 
 Dân cư châu Phi 
3/ 
 Phân bố không đều 
* 
Hoạt động nhóm 4 
 Hoạt động kinh tế 
4/ 
 Hoạt động kinh tế 
4/ 
 Cho biết một số hoạt động kinh tế của người dân châu Phi (Nhóm 1,2, 3). 
1 
Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác so với các châu Á và châu Âu ? 
 (Nhóm 4, 5, 6) 
2 
 Đời sống người dân châu Phi còn có những khó khăn gì? (Nhóm 7, 8) 
3 
THỜI GIAN LÀM VIỆC NHÓM : 2 PHÚT 
 Hoạt động kinh tế 
4/ 
Trồng cây công nghiệp nhiệt đới 
* 
 Cho biết một số hoạt động kinh tế của người dân châu Phi. 
 Khai thác khoáng sản 
* 
 Hoạt động kinh tế 
4/ 
 Kinh tế chậm phát triển 
 Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác so với châu Âu và châu Á ? 
 Hoạt động kinh tế 
4/ 
 Đời sống người dân châu Phi còn có những khó khăn gì? 
Thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh dịch nguy hiểm còn xảy ra ở nhiều nơi. 
Nguyên nhân của cuộc sống khó khăn ấy. 
*Kinh tế chậm phát triển, ít chú ý đến trồng cây lương thực, dân số tăng nhanh. 
Doøng ngöôøi tò naïn chieán tranh 
ôû Ru-an-ña (naêm 1994) 
 Hoạt động kinh tế 
4/ 
Các nước có nền kinh tế phát triển? 
 Cộng hoà Nam Phi 
1. 
 An – giê - ri 
2. 
 Ai Cập 
3. 
 Cho biết vị trí của Ai Cập? 
1 
 Ai Cập có dòng sông nào 
chảy qua? 
2 
 Cho biết Ai Cập nổi tiếng với những công trình kiến trúc nào? 
3 
 Ai Cập 
5/ 
Hoạt động 
 nhóm đôi 
THỜI GIAN LÀM VIỆC : 2 PHÚT 
 Ai Cập 
5/ 
 Cho biết vị trí của Ai Cập? 
Ai Cập nằm ở Bắc phi, là cầu nối giữa châu Phi và 
châu Á, có kênh đào Xuy-ê nổi tiếng. 
 Ai Cập 
5/ 
 Ai Cập có dòng sông nào 
chảy qua? 
Ai Cập có dòng sông Nin chảy qua. 
 Ai Cập 
5/ 
 Cho biết Ai Cập nổi tiếng với những công trình kiến trúc nào? 
Những công trình kiến trúc 
nổi tiếng của Ai Cập là Kim tự tháp, tượng nhân sư, hải đăng Alecxandria... 
 Ai Cập 
5/ 
 Nằm ở Bắc Phi 
* 
 Nổi tiếng về công trình 
kiến trúc cổ và sản xuất bông. 
* 
Troø chôi 
Rung chuoâng vaøng 
Rung chuôngvàng 
Châu Phi 
* Dân cư chủ yếu là người : 
A, Da trắng 
B, Da đen 
C, Da vàng 
* Hoạt động kinh tế chủ yếu ở Châu Phi là: 
A, Trồng cây công nghiệp nhiệt đới, khai thác khoán sản. 
B, Sản xuất công nghiệp 
C, Sản xuất nông nghiệp 
* Đất nước Ai Cập nằm vị trí nào ở Châu Phi? 
 Nam Phi 
B. Bắc Phi 
C.Trung Phi 
* Đất nước Ai Cập là nơi có công trình kiến trúc cổ nổi tiếng nào? 
B, Kim Tự Tháp 
A, Đền Ăng-co 
C, Vạn lí 
Trường thành 
	 Daân cö chaâu Phi chuû yeáu laø ngöôøi da ñen.Caùc nöôùc chaâu Phi môùi chæ taäp trung troàng caây coâng nghieäp nhieät ñôùi, khai thaùc khoaùng saûn ñeå xuaát khaåu. 
 Ai Caäp naèm ôû Baéc Phi, noåi tieáng veà caùc coâng trình kieán truùc coå vaø saûn xuaát boâng. 
Baøi hoïc 
* Tìm hiểu xem vì sao ở châu Phi, ngoài người da đen 
còn có người da trắng và người lai giữa hai màu da. 
* Xem trước bài châu Mĩ: 
 Vị trí châu Mĩ trên quả địa cầu hoặc trên bản đồ tự nhiên thế giới. 
 Sưu tầm những thông tin (bài viết, tranh ảnh) về vùng rừng A-ma-zôn. 
Daën doø: 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_5_tuan_26_chau_phi_tiep_theo_truong_th.ppt
Giáo án liên quan