Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài: Huế - Nguyễn Thị Hạnh Dung

 Lược đồ

Tỉnh Thừa thiên- Huế

Trả lời:

 Tỉnh Thừa Thiên - Huế có các huyện Phong Ðiền, Quảng Ðiền, Hương Trà,

Phú Vang, Hương Thủy, Phú Lộc, Nam Ðông, A Lưới và thành phố Huế.

Diện tích : 5 054 km2
Dân số (2002): 1 091 600 người.

 

ppt47 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài: Huế - Nguyễn Thị Hạnh Dung, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
PHOØNG GIAÙO DUÏC - ÑAØO TAÏO QUAÄN BÌNH TAÂN 
Phaân moân : ÑÒA LYÙ 
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ HẠNH DUNG 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Löôïc ñoà töï nhieân Vieät Nam 
Döïa vaøo löôïc ñoà töï nhieân Vieät Nam em haõy xaùc ñònh vò trí cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh 
Em haõy cho bieát Thaønh phoá Hoà Chí Minh tieáp giaùp vôùi nhöõng tænh naøo ? 
BÌNH DÖÔNG 
TAÂY NINH 
LONG AN 
TIEÀN GIANG 
BR- VUÕNG TAØU 
ÑOÀNG NAI 
A 
 Chôï 
 Saân bay 
 Beán caûng 
 Coâng vieân nöôùc 
B 
A. Nhaø Roàng 
B. Beán Thaønh 
C. Taân Sôn Nhaát 
D. Ñaàm Sen 
Hãy ghép các từ ở cột A với các từ ở cột B cho phù hợp 
bằng cách giơ bảng A,B,C,D 
NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
A 
 Chôï 
 Saân bay 
 Beán caûng 
 Coâng vieân nöôùc 
B 
A. Nhaø Roàng 
B. Beán Thaønh 
C. Taân Sôn Nhaát 
D. Ñaàm Sen 
Hãy ghép các từ ở cột A với các từ ở cột B cho phù hợp 
bằng cách giơ bảng A,B,C,D 
NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
A 
 Chôï 
 Saân bay 
 Beán caûng 
 Coâng vieân nöôùc 
B 
A. Nhaø Roàng 
B. Beán Thaønh 
C. Taân Sôn Nhaát 
D. Ñaàm Sen 
Hãy ghép các từ ở cột A với các từ ở cột B cho phù hợp 
bằng cách giơ bảng A,B,C,D 
NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
A 
 Chôï 
 Saân bay 
 Beán caûng 
 Coâng vieân nöôùc 
B 
A. Nhaø Roàng 
B. Beán Thaønh 
C. Taân Sôn Nhaát 
D. Ñaàm Sen 
Hãy ghép các từ ở cột A với các từ ở cột B cho phù hợp 
bằng cách giơ bảng A,B,C,D 
A 
 Chôï 
 Saân bay 
 Beán caûng 
 Coâng vieân nöôùc 
B 
A. Nhaø Roàng 
B. Beán Thaønh 
C. Taân Sôn Nhaát 
D. Ñaàm Sen 
Gi ới thi ệu 
Bài 27. Thành phố Huế 
Thiên nhiên đẹp với nhiều công trình kiến trúc cổ 
Huế - Thành phố du lịch 
Hoaït ñoäng 1 : 
Thi ên nhiên đẹp với nhiều công trình kiến trúc cổ . 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM 
1. V ị tr í địa l í c ủa Th ành ph ố Hu ế 
Thừa Thiên Huế 
 Lược đồ 
T ỉnh Th ừ a thi ê n- Hu ế 
T ỉnh Th ừa thi ê n Hu ế g ồm nh ững huy ện n ào ? 
Diện tích : 5 054 km2Dân số (2002): 1 091 600 người. 
 Lược đồ 
T ỉnh Th ừ a thi ê n- Hu ế 
Tr ả l ời : 
 Tỉnh Thừa Thiên - Huế có các huyện Phong Ðiền, Quảng Ðiền, Hương Trà, 
Phú Vang, Hương Thủy, Phú Lộc, Nam Ðông, A Lưới và thành phố Huế. 
T ê n d òng s ô ng ch ảy ngang 
qua th ành ph ố Hu ế ? 
Thượng nguồn sông Hương 
Giữa dòng Hương Giang 
Hoàng hôn trên sông Hương 
Chùa Thiên Mụ 
Lăng Tự Đức 
Kinh thành Huế 
Thành phố Huế được xây dựng cách đây trên 400 năm đã từng là kinh đô nước ta thời nhà Nguyễn . 
 Hoaït ñoäng 2 : 
Hu ế - Thành phố du lịch . 
 Đ i thuy ền tr ê n s ô ng s ẽ đến nh ững địa đ i ểm du l ịch n ào c ủa Hu ế ? 
C â u h ỏi : 
Đi thuyền trên sông có thể đến các địa điểm du lịch : 
1. Điện Hòn Chén 
2. Lăng Tự Đức . 
3. Chùa Thiên Mụ . 
4. Cầu Trường tiền 
5. Chợ Đông Ba 
6. Kinh thành Huế 
7. Phá Tam Giang 
 Đ i thuy ền tr ê n s ô ng s ẽ đến nh ững địa đ i ểm du l ịch n ào c ủa Hu ế ? 
PHÁ TAM GIANG 
Kinh thành Huế 
Cầu Trường Tiền 
Chùa Thiên Mụ 
Lăng Tự Đức 
 Điện Hòn Chén 
Troø chôi 
Höôùng daãn vieân du lòch 
Thảo luận nhóm đôi 
Tưởng tượng mình là một hướng dẫn viên du lịch , mỗi nhóm hãy chọn một trong bảy địa điểm và giới thiệu cho khách du lịch biết về địa điểm đó . 
Đ i ện h òn ch én 
H ội đ i ện H òn ch én v ào r ằm th áng b ảy â m l ịch theo c ách th ức r ất kh ác th ường . M ột đám r ước tr ê n s ô ng H ươ ng g ồm nhi ều chi ếc thuy ền v à c ó nhi ều t ín đồ l ê n đồng . 
Lăng vua Tự Đức 
Lăng Tự Ðức là một bài thơ tuyệt tác , một bức tranh sơn thủy hữu tình .   
Kiến trúc và thiên nhiên ở đây gây phản ánh tâm hồn lãng mạn trữ tình của một ông vua thi sĩ . 
Toàn cảnh 
đường vào lăng 
Khu lăng mộ 
Cảnh trong lăng 
Ch ùa Thi ê n M ụ 
T ê n ng ô i ch ùa b ắt ngu ồn t ừ m ột huy ền tho ại . Chuy ền k ể r ằng t ừ xa x ư a, d â n địa ph ươ ng đê m đê m th ường th ấy m ột bà gi à m ặc áo đỏ , qu ần l ục xu ất hi ện tr ê n ng ọn đồi n ơ i ch ùa to ạ l ạc ng ày nay v à n ói : r ồi s ẽ c ó m ột ch â n ch úa đến l ập ch ùa ở đâ y để t ụ kh í cho b ền long m ạch . H ễ n ói xong l à b à bi ến m ất . 
Sau khi v ào tr ấn Thu ận Ho á , ch úa Nguy ễn Ho àng m ột l ần đ i ngang qua, nghe k ể chuy ện đã cho x â y ch ùa v à đặt t ê n l à Thi ê n M ụ T ự . 
C ầu Tr ường Ti ền 
Cầu Trường Tiền là chiếc cầu sắt đầu tiên bắc qua sông Hương , nằm giữa lòng thành phố Huế . Cầu có sáu vài , mười hai nhịp . 
Ch ợ Đô ng Ba 
Chợ Đông Ba là công trình được xây dựng vào loại sớm , cùng với trường Quốc học và cầu Tràng Tiền , dưới thời vua Thành Thái . 
Chợ được xây dựng trên mảnh đất có phong cảnh hữu tình , gần phố xá . Gần ngã ba sông , là trục giao lưu giữa các địa phương . Đến đây , du khách có thể mua sắm rất nhiều đồ lưu niệm . 
KHU KINH THÀNH HUẾ 
Trong th ành c ả m ột th ành ph ố , ngo ài cung đ i ện , c ơ quan , c òn c ó đồng ru ộng , s ô ng h ồ . 
Ph á Tam Giang 
Phá Tam Giang có độ sâu từ 2 đến 4m, có nơi sâu tới 7m, mặt nước rộng mênh mông . 
Hàng năm khai thác trên vùng đầm phá hàng nghìn tấn hải sản , cá , tôm các loại . Những năm gần đây , trên vùng đầm phá đã phát triển nuôi trồng thủy sản , nhất là nuôi tôm và trồng rau câu . 
3. Hu ế l à th ành ph ố du l ịch . 
T ại sao n ói Hu ế l à th ành ph ố du l ịch ? 
Danh lam, 
thắng cảnh đẹp 
Di tích nổi tiếng 
Những nét văn hóa 
phong phú 
Thiên Nhiên 
- Núi Ngự Bình - Ðồi Vọng Cảnh  - Núi Bạch Mã  - Sông Hương - Bãi biển Thuận An - Bãi biển Lăng Cô - Bãi biển Cảnh Dương - Phá Tam Giang 
Chùa chiền 
- Chùa Thiên Mụ - Chùa Diệu Ðế - Chùa Từ Ðàm - Chùa Từ Hiếu - Nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế . - Thánh đường Phủ Cam 
Kiến trúc cổ  - Ðiện Hòn Chén - Cầu Ngói Thanh Toàn - Trường Quốc Học - Ðan viện Thiên An. 
Danh lam, thắng cảnh thành phố Huế 
 . 
Di tích lịch sử 
- Bảo tàng Hồ Chí Minh - Làng Dương Nỗ và nhà lưu niệm Chủ   tịch Hồ Chí Minh . 
Lăng tẩm 
- Lăng Gia Long - Lăng Minh Mạng - Lăng Thiệu Trị - Lăng Tự Ðức - Lăng Dục Ðức - Lăng Ðồng Khánh - Lăng Khải Ðịnh 
Kinh thành 
- Phu văn lâu - Kỳ đài - Cửu Ðỉnh .  - Bảo tàng cổ vật - Ngọ Môn - Ðiện Thái Hoà - Thế Miếu - Cửu vị thần công   - Hiển Lâm Các - Ðàn Nam Giao - Thái Bình Lâu - Duyệt Thị Ðường - Kinh thành Huế 
Di tích thành phố Huế 
. 
Bên cạnh những công trình kiến trúc cổ và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp , tới Huế , khách du lịch còn được : 
Đi thăm nhà vườn 
Thưởng thức những món ăn đặc sản ( các loại bánh , cơm hến , mè xửng ,) 
Nghe ca Huế khi đi du thuyền , nghe nhạc cung đình 
Hoaït ñoäng 3 
CỦNG CỐ 
1.Huế được xây dựng từ khi nào ? 
2. Lăng tẩm , cung điện ở Huế thuộc triều đại vua nào ? 
Hu ế đượ c x â y d ựng c ách đâ y tr ê n 400 n ă m 
v à t ừng l à kinh đô c ủa n ước ta c ủa c ác tri ều đại nh à Nguy ễn 
Hu ế c ó nhi ều danh lam, th ắng c ảnh v à nhi ều c ô ng tr ình ki ến tr úc c ổ 
c ó gi á tr ị ngh ệ thu ật cao n ê n l à m ột di s ản v ă n ho á c ủa nh â n lo ại . 
Hu ế l à m ột th ành ph ố du l ịch h ấp d ẫn bao du kh ác h 
Câu đố về Huế 
P 
H 
Ủ 
C 
A 
M 
Q 
U 
Ố 
C 
H 
Ọ 
C 
N 
G 
Ọ 
M 
Ô 
N 
T 
H 
U 
Ậ 
N 
A 
N 
C 
Ơ 
M 
H 
Ế 
N 
T 
H 
I 
Ê 
N 
M 
Ụ 
Đ 
Ô 
N 
G 
B 
A 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Tên nhà thờ lớn ở Huế 
Tên trường cấp ba nổi tiếng ở Huế ? 
Tên chợ nằm bên bờ sông Hương ? 
Tên cổng chính vào Hoàng Thành ? 
Tên một ngôi chùa nổi tiếng ở Huế ? 
Tên một bãi biển ở Huế ? 
Tên một món ăn dân dã nổi tiếng ở Huế ? 
Học lại bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa . 
Sưu tầm tranh ảnh về thành phố Đà Nẵng . 
Về nhà 
Ch úng ta s ẽ c òn t ìm hi ểu v ề Hu ế 
qua b ài l ịch s ử Kinh th ành Hu ế h ọc v ào tu ần sau 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_4_bai_hue_nguyen_thi_hanh_dung.ppt
Giáo án liên quan