Bài giảng Đạo đức Lớp 2 - Bài 7: Giữ gìn trường, lớp sạch đẹp (Tiết 1) - Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến

a. Trường lớp sạch đẹp có lợi cho sức khoẻ.

b. Trường lớp sạch đẹp giúp em học tập tốt hơn.

c. Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của mỗi học sinh.

d. Giữ gìn trường lớp sạch đẹp thể hiện lòng yêu trường, yêu lớp.

đ. Vệ sinh trường lớp chỉ là trách nhiệm của các bác lao công.

pptx19 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đạo đức Lớp 2 - Bài 7: Giữ gìn trường, lớp sạch đẹp (Tiết 1) - Nguyễn Thị Mỹ Tiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP: 2.15 
GVCN : NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 
MOÂN : ÑAÏO ÑÖÙC 
 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ 
ĐẾN DỰ GIỜ 
Đạo đức 
Kiểm tra bài cũ 
1. Tiết học trước học bài gì? 
2. Em hãy kể những việc đã giúp đỡ bạn. 
Đạo đức 
Giữ gìn trường , lớp sạch đẹp (Tiết 1) 
Bạn Ngân đã làm gì trong buổi sinh nhật của mình? 
Hoạt động 1 : Xử lý tình huống 
 Giữ gìn trường , lớp sạch đẹp (Tiết 1) 
Đạo đức 
Vì sao Ngân lại làm như vậy? 
Đạo đức 
Giữ gìn trường , lớp sạch đẹp (Tiết 1) 
 Vứt rác đúng nơi quy định là góp phần giữ gìn trường lớp sạch, đẹp. 
Hoạt động 2 : Bày tỏ ý kiến 
a. Trường lớp sạch đẹp có lợi cho sức khoẻ. 
b. Trường lớp sạch đẹp giúp em học tập tốt hơn. 
c. Giữ gìn trường lớp sạch đẹp l à trách nhiệm của mỗi học sinh. 
d. Giữ gìn trường lớp sạch đẹp thể hiện lòng yêu trường, yêu lớp. 
 đ. Vệ sinh trường lớp chỉ là trách nhiệm của các bác lao công. 
Đạo đức 
Giữ gìn trường , lớp sạch đẹp (Tiết 1) 
 Giữ gìn trường, lớp sạch đẹp giúp em có sức khoẻ v à học tập tốt hơn. 
1 
2 
3 
4 
5 
Hoạt động 3 : Em có đồng ý với việc làm trong tranh đó không? Vì sao? 
Vieäc laøm cuûa caùc baïn trong tranh laø sai. Ñeå giöõ gìn tröôøng, lôùp saïch ñeïp chuùng ta khoâng neân veõ baäy leân töôøng, laøm baån töôøng tröôøng , lôùp. 
1 
Vieäc laøm cuûa caùc baïn trong tranh laø ñuùng. Ñeå giöõ gìn tröôøng, lôùp saïch ñeïp chuùng ta neân laøm tröïc nhaät haèng ngaøy nhö lau baûng, queùt lôùp... 
2 
Vieäc laøm cuûa caùc baïn trong tranh laø sai. Ñeå giöõ gìn tröôøng , lôùp saïch ñeïp chuùng ta khoâng neân vöùt raùc böøa baõi . 
3 
4 
5 
Vieäc laøm cuûa caùc baïn trong tranh laø ñuùng. Ñeå giöõ gìn tröôøng, lôùp saïch ñeïp chuùng ta neân laøm tröïc nhaät nhö: q ueùt doïn raùc, gom raùc vaøo soït, ñoå rác ñuùng nôi quy ñònh. 
4 
Vieäc laøm cuûa caùc baïn trong tranh laø ñuùng. Ñeå giöõ gìn tröôøng, lôùp xanh, saïch ñeïp chuùng ta neân chaêm soùc caây xanh nhö töôùi nöôùc, nhoå coû cho caây... 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
Tranh nµo thÓ hiÖn c¸c b¹n biết giữ vÖ sinh tr­êng, líp ? 
Đạo đức 
Giữ gìn trường, lớp sạch đẹp (Tiết 1) 
 Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là bổn phận của mỗi học sinh, điều đó thể hiện lòng yêu trường, yêu lớp và giúp em sinh hoạt, học tập trong một môi trường trong lành . 
Đạo đức 
Giữ gìn trường, lớp sạch đẹp (Tiết 1) 
Trường em, em quý, em yêu 
Giữ cho sạch đẹp sớm chiều không quên. 
Ghi nhớ 
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐÃ LẮNG NGHE! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_dao_duc_lop_2_bai_7_giu_gin_truong_lop_sach_dep_ti.pptx
Giáo án liên quan